ΑΡ.ΠΡΩΤ:251289/06-09-2017

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών «για την αποκομιδή ,μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΜΜ), μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ) και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων (ΑΕΑ), των έξι (6) Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου της Αθήνας»

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών για την «αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΜΜ), μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ) και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων (ΑΕΑ), των έξι (6) Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου της Αθήνας», για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 του Νόμου.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (18.848,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Κατόπιν αυτών προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που δραστηριοποιείται στην εμπορία σχετικών υπηρεσιών, όπως υποβάλλουν προσφορές, στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και έως τις 12:00μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

1.Α Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

1.Β Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

1.Γ Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016

1.Δ Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

1.Ε Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.

1.ΣΤ Είμαι εγγεγραμμένος στο ................................... Επιμελητήριο ……………..

2. Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αιτούσα υπηρεσία , και

3. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα της παρούσης

4. Κάθε προσφορά επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 ¨ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ¨, των Τεχνικών Προδιαγραφών

Χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την υποχρεωτική ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι 31-12-2018.

Κατά τη διαδικασία κατακύρωσης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν αυστηρά βάσει Τεχνικής Περιγραφής

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας του Δήμου Αθηναίων, την Κα Βάλια Σπυριδάκη 210-3626396, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Κοντολέων Παρασκευή, τηλ.:213-2082959, email: p.kontoleon@athens.gr.

 

Δείτε εδώ (Τεχνική Περιγραφή-Ενδ. Προϋπολογισμό, Έντυπο Οικονομικής προσφοράς)

 

Ημερομηνία: 
Πεμ, 14/09/2017 - 08:00 - 12:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.