Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 19-09-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών της συνοπτικής διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ” προϋπολογισμού 74.399,68€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). (άρθρα 13 & 14 των όρων της Διακήρυξης).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.200,00€ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους της παρ.1α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. (άρθρο 15 των όρων της Διακήρυξης).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. (άρθρο 12 των όρων της Διακήρυξης).
 
Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι, αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Γ’ των όρων της διακήρυξης:
 
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στην Α1 Τάξη και άνω[i] και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 
Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος, οδός Αθηνάς 16, 5ος όροφος, πληρ. Α. Σπανουδάκης, τηλ. 210 3721555 σε εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 - 14:00, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr/pkd και στο ΚΗΜΔΗΣ, για την ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία το αργότερο μέχρι 14/09/2017, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 08/09/2017 από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και σε περίπτωση ορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.
 
Δείτε παρακάτω: 
 
 
 
Ημερομηνία: 
Τρι, 19/09/2017 - 10:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.