Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τον άμεσο εμβολιασμό των εργαζομένων με αυξημένη επικινδυνότητα λόγω του αντικειμένου της εργασίας  τους, σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων» .

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι έως την 08-09-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση  Προμηθειών & Αποθηκών, θα συγκεντρωθούν οι προσφορές που αφορούν στην «Προμήθεια εμβολίων για τον άμεσο εμβολιασμό των εργαζομένων με αυξημένη επικινδυνότητα λόγω του αντικειμένου της εργασίας  τους, σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από συλλογή προσφορών, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 241539/29-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΗΘ4Ω6Μ-ΟΑ7) Απόφαση Δημάρχου.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (19.750,98 €) συμπ. ΦΠΑ 6%,

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται  εντός 60 ημερών  από την ανάρτηση της σύμβασης  στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Εκπαίδευσης - Ανάπτυξης, της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων, κ. Ε. Τσιπούρα, Τηλ:210 5277548, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: e.tsipoyra@athens.gr.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κ. Βασιλική  Στούμπου, Τηλ: 210 5223142, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: v.stoumpou@athens.gr και t.prom.dimoprasies@athens.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

 

Ημερομηνία: 
Δευ, 04/09/2017 - 08:00 - Παρ, 08/09/2017 - 12:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.