Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 18-07-2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών της ανοικτής διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.499.991,66 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) (άρθρα 13 & 14 των όρων της Διακήρυξης).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 40.322,45 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους της παρ.1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 (άρθρο 15 των όρων της Διακήρυξης).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε χίλιες ενενήντα πέντε (1.095) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 12 των όρων της Διακήρυξης).

Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι, αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Γ’ των όρων της διακήρυξης:

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 3η τάξη και άνω του (Μ.Ε.ΕΠ.) σε όλη την Επικράτεια για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και στη 2η τάξη και άνω οι κοινοπραξίες για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, υποχρεούνται δε όλοι να εφαρμόζουν το άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 731/6.6.2017 Π.Ο.Ε., κατά την εφαρμογή των όρων του εν λόγω έργου, θα ληφθούν υπόψη και οι διατάξεις της Υπ. Απόφασης ΔΝΣγ/οικ. 35577/ΦΝ 466/ΦΕΚ 1746 Β’/19.5.2017 (Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων).

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Ηλεκτρολογικού, Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού, οδός Αναπαύσεως 26, τηλ. 210 9224854, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-14.00, μέχρι και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 17/7/2017 ή από το διαδίκτυο στον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr/pkd.

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας, στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

 

Δείτε παρακάτω:

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ. ΜΕ ΑΔΑ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΣΥ, ΤΣΥ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΑΥ

2.ΤΕΥΔ

3.ΣΑΥ (Α' μέρος, Β' μέρος, Γ' μέρος)

4.ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 10/07/2017

5.ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 14/07/2017

 

 

Ημερομηνία: 
Τρι, 18/07/2017 - 10:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.