ΑΔΑ: ΩΒΗ3Ω6Μ-ΙΒΧ

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 17PROC006314873 2017-06-12

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει ότι στις 26-06-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 10:30, ενώπιον της αρμόδιας 3μελούς Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών, στο δημοτικό κατάστημα που εδρεύει η Δ/νση Προμηθειών του Δήμου Αθηναίων, επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, στον 1ο όροφο, θα διεξαχθεί: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ», για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης του Δήμου Αθηναίων.

Συνολ. Προϋπολογισμός: 49.993,08 € συμπ.ΦΠΑ 24%

Οι προσφορές υποβάλλονται επί αποδείξει (ιδιοχείρως, με ταχυδρομική αποστολή – συστημένο - ή μέσω Courier) στη Δ/νση Προμηθειών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, 1ος όροφος) ή στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22 – 2ος όροφος). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Τα είδη θα παραδίδονται τμηματικά στο Εργοτάξιο Dexion επί της οδού Σαλαμινίας 20, εντός επτά (7) ημερών από την έγγραφη ή και προφορική ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης).

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά είτε για το σύνολο των αγαθών είτε ανά άρθρο αυτών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα σχετικά άρθρα της Προκήρυξης και του τεύχους “΄Οροι Διακήρυξης”. Τα έγγραφα της σύμβασης (Προκήρυξη, Διακήρυξη, Παραρτήματα) είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.

Πληροφορίες, έντυπα (ιδιαίτερα το Τ.Ε.Υ.Δ.), καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το τμήμα Δημοπρασιών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κα Μυριανθοπούλου Π., p.myrianthopoulou@athens.gr και t.prom.dimoprasies@athens.gr, Τηλ:210 5245828, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης του Δήμου Αθηναίων, κ. Γιαννικόπουλο Δημήτριο, Τηλ: 210 3411958, d.giannikopoulos@athens.gr, d.odop.apox.koin.xoron@athens.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση α) 0,06% επί συμβατικού ποσού άνευ ΦΠΑ υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (τέλη χαρτοσήμου 3% και 20% επί τελών χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ), β) 0,06% επί συμβατικού ποσού άνευ ΦΠΑ υπέρ ΑΕΠΠ (τέλη χαρτοσήμου 3% και 20% επί τελών χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ), γ) φόρου 4%, δ) δαπάνη της δημοσίευσης (αρχικής και επαναληπτικής). Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Ημερομηνία: 
Δευ, 26/06/2017 - 10:00 - 10:30

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.