Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών «Υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων στην οργάνωση, ενεργοποίηση και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ – ΜΕΑ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & ΔΒΜ, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: Οκτώ χιλιάδες ευρώ και (8.000,00 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για έκαστη υπηρεσία ή για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έκαστης υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) συμπ/νου Φ.Π.Α., και του συνόλου των υπηρεσιών στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Ως χρόνος υλοποίησης των σχετικών υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτηση αυτής στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω, προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας με ειδικότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ή Πολιτικός Μηχανικός, όπως υποβάλλει προσφορά έως την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017, και ώρα 11:00, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, υπόψη κας Πάλλη Καλλιόπης), είτε με κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας), σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

I.   Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016,

II. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016,

III. Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

IV. Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα,

V. Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016

VI. Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,

2. Τεχνική προσφορά, η οποία θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αιτούσα υπηρεσία στα έντυπα «Τεχνικές προδιαγραφές/Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς αυτές πληρούνται.

3. Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα της παρούσας «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς».

 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Ο προσωρινός ανάδοχος, μετά από αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1.      Νομιμοποιητικά έγγραφα ( τα αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους,

2.      Απόσπασμα ποινικού μητρώου,

3.      Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

4.      Πιστοποιητικό εγγραφής σ’ ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα,

5.      Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του,

6.      Αντίγραφο πτυχίου αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & ΔΒΜ του Δήμου Αθηναίων, κα Ροδ. Μπακοβασίλη, Τηλ:210 5277087 – 213 2082924, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: t.dia.viou.mathisis@athens.gr

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών - Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Καλλιόπη Πάλλη, τηλ.: 213 2082955, e-mail: k.palli@athens.gr

 

Δείτε παρακάτω:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ)

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΚΔΑΠ)

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ)

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΚΔΑΠ)

5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Ημερομηνία: 
Παρ, 02/06/2017 - 08:00 - Τετ, 07/06/2017 - 11:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.