Αρ. Πρωτ.: 067801/07-03-2017

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών «διεκπεραίωση των καθημερινών χρηματαποστολών του Δήμου Αθηναίων», για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών/ Τμήμα Λογιστηρίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 064395/03-03-2017 (ΑΔΑ: 6Λ9ΣΩ6Μ-ΞΓ0) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εικοσιτεσσάρων χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (24.600,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιείται στην σχετική παροχή υπηρεσίας, όπως υποβάλλουν προσφορές, στις 10 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 – 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

1.Α  Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

1.Β Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016

1.Γ Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται  ανεπιφύλακτα.

1.Δ Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.

1.Ε Είμαι εγγεγραμμένος στο ................................... Επιμελητήριο ……………..

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας παρίσταται στη διαδικασία με αντιπρόσωπό του.

3. Τεχνική προσφορά από την οποία θα προκύπτει το σύμφωνο ή μη με τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και

4. Οικονομική Προσφορά.

Χρόνος υλοποίησης των υπηρεσιών ορίζεται για 12 συνεχείς ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού ή όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, με δικαίωμα παράτασης ενός τριμήνου.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων, κ. Ε. Τοπούζογλου, Τηλ: 210 5245828, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: e.topouzoglou@athens.gr.

Η παρούσα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr .

 

Δείτε παρακάτω:

 

 

 

Ημερομηνία: 
Παρ, 10/03/2017 - 10:30 - 11:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.