Διευθύντρια: Γλένη Όλγα

Τηλέφωνο: 210 5277575

Φαξ: 210 5278142 

E-mail Δ/νσης: d.es.elegxou@athens.gr

 
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 
 
 
α.  Τμήμα Καταγραφής, Αναθεώρησης και Ελέγχου Τήρησης Διαδικασιών
Τμηματάρχης: Πουρναροπούλου Μαρία
Τηλέφωνο: 213 2083169
 
 • Προτείνει μέτρα με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των επί μέρους λειτουργιών του Δήμου σύμφωνα με τα αποδεκτά εθνικά ή και διεθνή πρότυπα ποιότητας. 
 • Καταγράφει ψηφιακά τις ροές διαδικασιών λειτουργίας των Διευθύνσεων και Τμημάτων, τις πιστοποιεί για την ορθότητά τους και βάσει αυτών προχωρεί σε ελέγχους λειτουργίας και απόδοσης των Υπηρεσιών. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και επικαιροποίηση του σχετικού ψηφιακού αρχείου ροών διαδικασιών και συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων για την ενσωμάτωση αλλαγών και νέων ρυθμίσεων . 
 • Προτείνει κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμούς ελέγχου για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Εκτελεί πιθανό επανασχεδιασμό βάσει των ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται στην ανώτερη διοίκηση, ενσωματώνοντας τις τυχόν βελτιωτικές παρατηρήσεις.

 

 
β.  Τμήμα Επικοινωνίας και Διαφάνειας
Τμηματάρχης: Παπαπέτρου Μαρία
Τηλέφωνο: 210 5277515
 
 • Επιμελείται την αλληλογραφία με το Κοινοβούλιο, επικοινωνεί, συνεργάζεται και αλληλογραφεί με όλες τις ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και Ελεγκτικές Δομές, αναλύοντας και διερευνώντας κάθε προκύπτον θέμα, για την εξασφάλιση πλήρως τεκμηριωμένων απαντήσεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
 • Αναλαμβάνει την ευθύνη του συντονισμού των υπηρεσιών του Δήμου και της συγκέντρωσης των στοιχείων, όπου και όταν αυτό απαιτείται, για την εξασφάλιση ολοκληρωμένων απαντήσεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
 • Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζει τη διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο.
 • Ελέγχει την ορθότητα και συνεχή επικαιροποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών προς τους δημότες, μέσα από τα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που χρησιμοποιεί ο Δήμος, που αφορούν τη δομή, την οργάνωση, τις αρμοδιότητες, τους κανονισμούς, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών στους δημότες.
 • Ελέγχει την εξασφάλιση της δυνατότητας έγκαιρης ενημέρωσης από κάθε ενδιαφερόμενο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με προκηρύξεις εκτέλεσης έργων, προμήθειες του Δήμου υλικών και παροχής υπηρεσιών.
 • Τηρεί και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά για την αξιολόγηση των υπηρεσιών αναφορικά με την ποιότητα και το χρόνο ανταπόκρισής τους, το βαθμό και τη συχνότητα εμπλοκής τους και την εναρμόνισή τους με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 

 
γ. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Τμηματάρχης: Ζιούβα Ελπίδα
Τηλέφωνο: 210 5277624 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 5277621-3, 210 5277646 (Δημοτικό Συμβούλιο)
Τηλέφωνο: 210 5277621-3, 210 5277646 (Εκτελεστική Επιτροπή & Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης)
Φαξ: 210 5278129
 
 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα αποστελλόμενα θέματα Υπηρεσιών και κατόπιν οδηγιών του Προέδρου.
 • Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Υποβάλλει αντίγραφα των λαμβανομένων αποφάσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και τις διαβιβάζει στις αρμόδιες Υπηρεσίες προς υλοποίηση.
 • Διαβιβάζει στις οικείες επιτροπές του Σώματος τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο προς μελέτη και παρακολουθεί αυτά για την έγκαιρη επανεισαγωγή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη οριστικής απόφασης.
 • Τηρεί πρωτόκολλο εγγράφων που απευθύνονται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Τηρεί ευρετήριο αποφάσεων που λαμβάνονται και των επ’ αυτών εγκριτικών αποφάσεων των αρμοδίων αρχών.
 • Μεριμνά για την εκτέλεση κάθε εργασίας που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως απορρέει από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 • Τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 • Υποστηρίζει γραμματειακά τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
 • Τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της Δ.Ε.Δ. .
 • Τηρεί ευρετήριο αποφάσεων που λαμβάνονται.
 
γ1. Γραφείο Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 210 5277621-3, 210 5277646
 • Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τα Νομικά Πρόσωπα και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου, σε σχέση με το νομοθετικό τους πλαίσιο.
 • Αρχειοθετεί τα καταστατικά, τους Νόμους που διέπουν τη λειτουργία τους, τις αποφάσεις που αφορούν τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων τους καθώς και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που τα αφορά.
 • Συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας των Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων, προκειμένου να υπάρχει συνεχής και επίκαιρη πληροφόρηση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Διοίκησης.

 

δ.  Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τμηματάρχης:  Καρανικόλας Νικόλαος
Τηλέφωνο:      210 5277432 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 5277431, 210 5277456-7, 210 5277467
Φαξ:                210 5278088

E-mail Τμήματος                           : t.oikonomiki.poiotita@athens.gr

E-mail Οικονομικής Επιτροπής      : oikonomiki@athens.gr

E-mail Επιτροπής Ποιότητας Ζωής : poiotita@athens.gr

 
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στα συσταθέντα σύμφωνα με το άρθρο 72 και 73 του Νόμου 3852/2010, όργανα της Οικονομικής Επιτροπής, που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο των θεμάτων που σχετίζονται με την Ποιότητα Ζωής, την χωροταξία, την Πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιότητας του Δήμου.
 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τα αποστελλόμενα θέματα των Υπηρεσιών, κατόπιν οδηγιών του Προέδρου και επιδίδει έγκαιρα στα μέλη αυτής τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις.
 • Τηρεί τα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, συντάσσει νομότυπα τις αποφάσεις που λαμβάνονται και υποβάλλει αυτές για έγκριση, όπου απαιτείται, στις αρμόδιες αρχές.
 • Τηρεί ευρετήριο αποφάσεων που λαμβάνονται, πρωτόκολλο των εισερχομένων εγγράφων που απευθύνονται στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και διεξάγει κάθε υπηρεσία αρμοδιότητας των ανωτέρω επιτροπών που απορρέει από το Νόμο 3852/2010.
 
ε.  Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Παρατάξεων και Αιρετών 
Τμηματάρχης: Καλλίας Παύλος
Τηλέφωνο:     210 5277118
E-mail:           t.d.parat@athens.gr
 
 • Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τις Δημοτικές Παρατάξεις που έχουν εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους.
 • Παρέχει την απαραίτητη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των αιρετών, μετά από απόφαση Δημάρχου.
 • Διεξάγει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία των.
 • Διαχειρίζεται τις αιτήσεις των πάσης φύσεων αδειών των εργαζομένων στο Τμήμα και εκδίδει το ημερήσιο παρουσιολόγιο. 

 

 
 

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.