Διευθυντής: Συριανός Γρηγόριος

Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22, 104 38 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5277306, 210 5277329
Φαξ: 210 5278034

E-mail Δ/νσης: d.dim.prosodon@athens.gr

 

Η Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 
 
 
 
α. Τμήμα Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης
Τμηματάρχης: Πολυμερόπουλος Βασίλειος
Τηλέφωνο: 210 5277353
 
 • Επιμελείται τη νομική επεξεργασία των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με αντικείμενα αρμοδιότητας των Τμημάτων της Διεύθυνσης.
 • Επιμελείται τη σύνταξη και κατάρτιση κανονιστικών αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών της Διεύθυνσης.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τις κατά περίπτωση μεταβολές των συντελεστών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.
 • Επιμελείται τη σύνταξη μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων, στατιστικών και αναφορών για τις επιμέρους λειτουργίες της Διεύθυνσης.
 • Παραλαμβάνει τα αντίγραφα των προσφυγών που κατετέθησαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, οι οποίες ασκούνται κατά των φορολογικών εγγραφών. Διατυπώνει την γνώμη της Υπηρεσίας, συνεργαζόμενο με το Τμήμα Βεβαίωσης Εσόδων, την επισυνάπτει στις δικογραφίες, προκειμένου να εκδικασθούν είτε από τις αρμόδιες Επιτροπές Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων είτε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 • Παρίσταται, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων για την υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου.
 • Επιμελείται και παρακολουθεί την έκβαση όλων των προσφυγών οι οποίες έχουν εκδικαστεί ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων (Πρωτοδικείο, Εφετείο κλπ) σε συνεργασία τόσο με την Νομική Διεύθυνση όσο και με την Οικονομική Επιτροπή.
 • Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει αιτήματα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων των ενδιαφερόμενων και αποστέλλει δικαιολογητικά για την αποζημίωση δικαστικών επιμελητών.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τους Γραμματείς των Φορολογικών Επιτροπών σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κοινοποίησης των αποφάσεων εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από το νόμο.
 • Τηρεί Γενικό Πρωτόκολλο κατάθεσης των ένδικων μέσων.
 • Ενημερώνει μέσα σε ορισμένη προθεσμία τη Διεύθυνση Οικονομικών για την άσκηση των ενδίκων μέσων, πρώτου και δεύτερου βαθμού και των φορολογικών εγγραφών.
 • Παρακολουθεί την πορεία των προσφυγών και την διαβίβασή τους στις αρμόδιες φορολογικές επιτροπές συμβιβασμού.
 • Παρακολουθεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τα Τμήματα της Διεύθυνσης, επεξεργάζεται και υποβάλλει τροποποιήσεις, όπου απαιτείται, στα αρμόδια προς αυτό Υπουργεία και φορείς. 
 • Εξετάζει έγγραφες καταγγελίες πολιτών και φορέων που αφορούν τα καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και τη λειτουργία τους και διαβιβάζει αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Επιμελείται και παρακολουθεί την άσκηση ή μη εφέσεων, σε συνεργασία με τη Νομική Διεύθυνση και τη Οικονομική Επιτροπή, ενημερώνει το σχετικό βιβλίο προσφυγών και τηρεί αρχείο αποφάσεων διοικητικών Δικαστηρίων και αρχείο δικογραφιών.
 
 
β. Τμήμα Εκδόσεως Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας
Τμηματάρχης: Κουρμπάνη Ζωή
Τηλέφωνο: 210 5277259

 

 • Παραλαμβάνει και εξετάζει αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχειρήσεων αλλά και άλλες υγειονομικές διατάξεις), ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, παιδότοπων, κ.λπ.
 • Ελέγχει και αποστέλλει τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου όταν υπάρχουν στην πληρότητα τους ή αποστέλλει έγγραφα για ελλιπή στοιχεία στους αιτούντες ή έγγραφα για διευκρίνιση στοιχείων (πολεοδομικών ή άλλων θεμάτων).
 • Χορηγεί άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχειρήσεων αφού έχουν υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών ή τις αντικαθιστά λόγω μεταβίβασης κλπ.
 • Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την έγκριση αδειών για παροχή υπηρεσιών διαδικτύου αλλά και άλλων περιπτώσεων
 • Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο έκδοσης αδειών. 
 • Χορηγεί άδειες εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης.
 • Παραλαμβάνει αποφάσεις που αφορούν προεγκρίσεις από τις επτά Δημοτικές Κοινότητες και ενημερώνει αντίστοιχα τους πολίτες εγγράφως για το αποτέλεσμα. Στις θετικές περιπτώσεις τους ενημερώνει για την υποβολή των προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις δικαιολογητικών.
 • Επιμελείται την αλληλογραφία προς ενδιαφερόμενους πολίτες χορηγώντας βεβαιώσεις κλπ και έγγραφων ερωτημάτων προς τη Νομική Διεύθυνση του Δήμου.
 • Ελέγχει τα δικαιολογητικά για μεταβίβαση και αντικατάσταση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και χορηγεί βεβαιώσεις προς ενδιαφερόμενους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στις εφορίες για έναρξη εργασιών.
 • Διαμορφώνει αιτήσεις και καταστάσεις απαιτούμενων δικαιολογητικών με βάση την κείμενη νομοθεσία για διευκόλυνση των Δημοτών και φροντίζει, μέσω της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.
 • Εκδίδει το προβλεπόμενο παράβολο για την έκδοση των σχετικών αδειών.
 • Τηρεί Αρχείο όλων των Αδειών που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία από την ανάληψη τις αρμοδιότητας αυτής από τους Δήμους μέχρι σήμερα, καθώς και αρχείο αλληλογραφίας.
 • Μεριμνά για τη σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για εξωδικαστική επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και καταναλωτές. 
 • Εισηγείται τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων. 
 • Προβαίνει στη χορήγηση (κατόπιν εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο) αδειών ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου. 
 • Προβαίνει στη χορήγηση αδειών λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιγνίων.
 • Προβαίνει στην χορήγηση των αδειών λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.
 • Προβαίνει στην μεταβίβαση αδειών λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων και κέντρων διασκέδασης.
 • Προβαίνει στη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).
 • Ελέγχει και αποστέλλει τα δικαιολογητικά στο Α΄ Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματοθεάτρων προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας κινηματογράφου ή κέντρου διασκέδασης και ψυχαγωγικών παιγνίων.
 • Ελέγχει και αποστέλλει τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Κ.Τ. Αθηνών προκειμένου να χορηγηθεί ή ανανεωθεί άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής.
 • Τηρεί βιβλίο αδειών με τις μεταβιβάσεις και καταχωρεί τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από το Α΄ Β/θμιο Συμβούλιο επιθεώρησης των Κινηματοθεάτρων.
 • Τηρεί αρχείο αλληλογραφίας και φακέλων αδειών λειτουργίας.
 
 
 
γ. Τμήμα Εκδόσεως Λοιπών Αδειών και Δικαιωμάτων
Τμηματάρχης: Κουτζούνη Αλεξάνδρα
Τηλέφωνο: 210 5277201
 
 • Εισηγείται προς έγκριση (με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) την λειτουργία Κυριακάτικων Αγορών, καθώς και τη χορήγηση άδειας συμμετοχής στις αγορές αυτές
 • Επιμελείται την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων. Στην αρμοδιότητα αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο της εκμετάλλευσης των περιπτέρων (αδειοδότηση, εκμίσθωση, μεταβίβαση). 
 • Εισηγείται στο αρμόδιο όργανο τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.
 • Χορηγεί άδειες για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών). Ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και εποπτείας αυτών.
 • Χορηγεί άδειες καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών. 
 • Εισηγείται τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Χορηγεί άδεια λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου.
 • Χορηγεί βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.
 • Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα για τις δαπάνες που βαρύνουν τους αιτούντες τη σύνδεσή τους με το δίκτυο αποχέτευσης και τη χορήγηση αδειών τομών.
 • Εκδίδει τα οίκοθεν βεβαιωτικά για την έκδοση αδειών για οικοδομικές εργασίες ή τομές συνεργαζόμενο με το Τμήμα Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων.
 • Υπολογίζει το τέλος και εκδίδει τα σχετικά βεβαιωτικά σημειώματα πληρωμής.
 • Παραλαμβάνει, ελέγχει και αξιολογεί τις αιτήσεις καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων μικροπωλητών και διεξάγει κληρώσεις για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο και για τη χορήγηση των αδειών συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις που διεξάγονται επ’ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών στους Ιερούς Ναούς των Αθηνών. Εκδίδει τις σχετικές άδειες, ενημερώνοντας ηλεκτρονικά το αντίστοιχο αρχείο αδειών.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις σχετικές με την χορήγηση αδείας οίκων ανοχής για τις οποίες πρέπει να επιληφθεί ως καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία.
 • Επιμελείται την Έκδοση και ανανέωση των αδειών εγκατάστασης και χρήσης Οίκων Ανοχής.
 • Εκφράζει εγγράφως τις απόψεις της Υπηρεσίας στα Διοικητικά Δικαστήρια και στο Σ.τ.Ε. κατόπιν άσκησης από τους ενδιαφερόμενους αίτησης αναστολής εκτέλεσης και προσφυγής κατά Διοικητικών πράξεων.
 • Τηρεί αρχείο φακέλων έκδοσης αδειών, μηνύσεων.
 • Παραλαμβάνει τις αιτήσεις κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και τις αιτήσεις καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος για την έκδοση αδειών λειτουργικών στοιχείων ( σκιαδίων, deck, κ.λ.π ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1391/13 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κανονιστικού χαρακτήρα, όπως αυτή ισχύει, για τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα και περίπτερα.
 • Οριοθετεί καθορίζοντας τα τετραγωνικά μέτρα χρήσεως κοινόχρηστων χώρων που μπορεί να καταλαμβάνουν οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα και περίπτερα. Για τη σύνταξη των πρακτικών αναζητά τις σχετικές συνηγορίες από το ΥΠΕΚΑ και το Υπ. Πολιτισμού.
 • Εκδίδει τις άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και εισηγείται την ανάκληση αυτών.
 • Χορηγεί και ανακαλεί τις άδειες για την άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 • Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των διαφημιζόμενων, ελέγχει αυτές και εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα προς το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών για την είσπραξη των αντίστοιχων ποσών και χορηγεί τις σχετικές άδειες.
 • Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα (οίκοθεν) για είσπραξη του αναλογούντος τέλους επί της δαπάνης διαφημίσεως που αναφέρεται σε προηγούμενα οικονομικά έτη.
 • Εκδίδει τις άδειες προσωρινής κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την διενέργεια εκδηλώσεων.
 • Έχει την ευθύνη για την μίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης.
 • Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα προς τη Διεύθυνση Οικονομικών για την είσπραξη των μισθωμάτων (α) από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (β) από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών 
 • Παραλαμβάνει τις δηλώσεις των υπόχρεων επιχειρήσεων για την επιβολή Δημοτικού Τέλους Επιτηδευματιών και εκδίδει το σχετικό Βεβαιωτικό Σημείωμα.
 • Διενεργεί ελέγχους στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για τη συλλογή φορολογικών στοιχείων των υπόχρεων στο ανωτέρω Δημοτικό Τέλος.
 • Διεκπεραιώνει γενικά την αλληλογραφία του Τμήματος και τηρεί αρχείο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
 
δ. Τμήμα Βεβαίωσης Εσόδων 
Τμηματάρχης: Σαμπέρης Θεόδωρος
Τηλέφωνο: 210 5277273
 
 • Βεβαιώνει τα σχετικά πρόστιμα για τις δαπάνες που βαρύνουν τους αιτούντες για σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης καθώς και τους μη λαμβάνοντες άδεια τομής 
 • Βεβαιώνει τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για οικοδομικές εργασίες 
 • Μεριμνά για τη σύνταξη πινάκων βεβαιώσεων δαπάνης κατασκευής πεζοδρομίων και κρασπεδόρειθρων. 
 • Επιμελείται τη βεβαίωση του τέλους χρήσεως Κοινοχρήστων Χώρων για τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, μικτά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. οπωροπωλεία), κλ.π. 
 • Επιμελείται τη βεβαίωση του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων, παραχωρούμενων σε περίπτερα, μικροπωλητές, πρατήρια υγρών καυσίμων κλπ.
 • Συντάσσει παραστατικά στοιχεία και τα αποστέλλει στη Διεύθυνση Οικονομικών, για την κατάρτιση των χρηματικών καταλόγων επιβολής τέλους και προστίμου. 
 • Παραλαμβάνει και αξιολογεί τις εκθέσεις ελέγχου των αρμοδίων υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας προκειμένου να χρεώσει αυτούς που προέβησαν σε αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων ή έκαναν υπέρβαση της αδείας.
 • Εισηγείται την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου από το Δημοτικό Συμβούλιο για την παράνομη διενέργεια διαφήμισης 
 • Παραλαμβάνει τις εκθέσεις ελέγχου ρύπανσης και συντάσσει τον βεβαιωτικό κατάλογο όσων δεν έχουν πληρώσει οίκοθεν.
 • Συντάσσει παραστατικά σημειώματα για την έκδοση χρηματικών καταλόγων και βεβαιώνει τα έσοδα από:
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων 
  • Τα Πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας 
  • Τις διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 
  • Τις λοιπές καταπτώσεις 
  • Τα Έσοδα από Δαπάνες δικαστικών επιμελητών
  • Τα Έσοδα δημοσιεύσεων διακηρύξεων και δημοπρασιών 
  • Τα Έσοδα από αποξήλωση διαφημιστικών στοιχείων 
  • Την Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων περιοχή Ελαιώνα
 • Επιμελείται την οίκοθεν είσπραξη ή τη βεβαίωση τελών και προστίμων άλλων υπηρεσιών που δεν έχουν αντίστοιχες βεβαιωτικές υπηρεσίες (πολεοδομικές παραβάσεις, παράνομες καταλήψεις Κοινόχρηστου Χώρου, ΚΗ΄ ψήφισμα, ανακύκλωση αυτοκινήτων - λαδιών κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση ύπαρξης νομίμων παραστατικών ( εκθέσεις ελέγχου, αυτοψίες).
 • Επιμελείται τη βεβαίωση των οφειλών από το Δημοτικό Τέλος Επιτηδευματιών.
 • Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους από τα κοιμητήρια.
 • Καταχωρεί ηλεκτρονικά τις χειρόγραφες και ηλεκτρονικές κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας και ΕΛ.ΑΣ. και αριθμεί το σύνολο των κλήσεων κατά αύξοντα αριθμό.
 • Δημιουργεί αρχείο κλήσεων - μετά από έλεγχο αρτιότητας των κλήσεων - ομαδοποιώντας ανά αριθμό κυκλοφορίας.
 • Αποστέλλει αρχείο στο αρμόδιο Υπουργείο για ταυτοποίηση οφειλέτη
 • Βεβαιώνει τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης, ετήσιου τέλους στάθμευσης μονίμων κατοίκων και ετήσιου τέλους στάθμευσης επαγγελματικών οχημάτων.
 • Συντάσσει χρηματικό κατάλογο ανά αριθμό κυκλοφορίας και έτος μετά την αφαίρεση των ήδη πληρωμένων.
 • Εκτυπώνει και αποστέλλει ειδοποιητήρια στους οφειλέτες.
 • Εξυπηρετεί δημότες και διαχειρίζεται αιτήματα.
 • Διεκπεραιώνει αλληλογραφία με δημότες και Υπηρεσίες.
 • Παρέχει στοιχεία στη Νομική Διεύθυνση προς επίλυση νομικών ζητημάτων.
 • Τηρεί αρχείο βεβαιωμένων κλήσεων ανά έτος.
 • Μεριμνά για την Ηλεκτρονική καταχώριση τυχόν λαθών που προκύπτουν κατά τη
 • βεβαίωση.
 • Συντάσσει καταστάσεις διαγραφών και εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκρισή τους.
 • Διαχειρίζεται τις διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου και την υλοποίηση της σχετικής σύμβασης για την ελεγχόμενη στάθμευση και ιδίως τη σύνταξη της σχετικής σύμβασης, την βεβαίωση των σχετικών εσόδων και τη διαδικασία απόδοσης των σχετικών δαπανών. Για τα θέματα έκδοσης των κανονιστικών αποφάσεων και της σύνταξης των όρων της σχετικής διακήρυξης συνεργάζεται με την αρμόδια Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων και με τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας για θέματα διαχείρισης των κλήσεων, διάθεσης των καρτών μονίμων κατοίκων και την αντιμετώπιση παραπόνων.
 
 
ε. Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και Τ.Α.Π.
Τμηματάρχης: Δημητρίου Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 5277280-286 (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ), 210 5277234-35, 210 5277214-15 (Τ.Α.Π.)
Φαξ: 210 5278050 (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ), 210 5278028  (Τ.Α.Π.)
 
 • Εκδίδει βεβαιώσεις περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας σε περιπτώσεις μεταβίβασης της κυριότητος πάσης φύσεως ακινήτων, εφ’ όσον επαναθεσμοθετηθεί.
 • Φροντίζει για τη βεβαίωση του Τ.Α.Π. των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και την είσπραξη μέσω Δ.Ε.Η. και εναλλακτικών παρόχων.
 • Βεβαιώνει το ΤΑΠ στους ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.
 • Παραλαμβάνει τις υπεύθυνες δηλώσεις Τ.Α.Π. των δημοτών που για πρώτη φορά επιθυμούν να δηλώσουν νεόδμητα ακίνητα.
 • Μετατρέπει τις τιμές ζώνης των ακινήτων σε κάθε αλλαγή των αντικειμενικών αξιών.
 • Φροντίζει για την βεβαίωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας & φωτισμού και την είσπραξη μέσω Δ.Ε.Η. και εναλλακτικών παρόχων.
 • Φροντίζει για την βεβαίωση του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και την είσπραξη μέσω Δ.Ε.Η. και εναλλακτικών παρόχων.
 • Παρακολουθεί τα αρχεία των πρακτορείων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ζητώντας από αυτή ηλεκτρονικά αρχεία των στοιχείων χρέωσης των τελών καθαριότητας και φωτισμού, του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και του Τ.Α.Π. όλων των υπόχρεων δημοτών στους λογαριασμούς ρεύματος που εκδίδονται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς παρόχους.
 • Βεβαιώνει τέλη καθαριότητας και φωτισμού για χώρους και ακίνητα που δεν καταβάλλουν τέλη μέσω Δ.Ε.Η. και εναλλακτικών παρόχων κατόπιν εκθέσεων ελέγχου των αρμοδίων για τις εμβαδομετρήσεις εξωτερικών υπαλλήλων του Τμήματος.
 • Παραλαμβάνει τις υπεύθυνες δηλώσεις μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
 • Πραγματοποιεί με τους εξωτερικούς υπαλλήλους του, αρμόδιους για τις εμβαδομετρήσεις ελέγχους και επανέλεγχους ακινήτων και ειδικότερα Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Ξενοδοχείων, Νοσοκομείων, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, Αθλητικών και Επαγγελματικών χώρων καθώς και όσων άλλων χώρων απαιτείται και βεβαιώνει τις τυχόν διαφορές με τα επιβαλλόμενα από τον νόμο πρόστιμα.
 • Παραλαμβάνει από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς παρόχους τις αποστελλόμενες καταστάσεις ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Φ.Η.Χ. & Τ.Α.Π. και διενεργεί έρευνα για τη βεβαίωση αυτών σε χρηματικούς καταλόγους και είσπραξη μέσω Δήμου.
 • Προβαίνει βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων, σε διακανονισμό των χρεώσεων με δόσεις και προσδιορίζει τα πρόστιμα.
 • Παραλαμβάνει και ελέγχει τις υπεύθυνες δηλώσεις των δημοτών που επιθυμούν να ηλεκτροδοτήσουν νέους χώρους ή να επανασυνδέσουν παλαιότερους και χορηγεί σχετική βεβαίωση για την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με το αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης.
 • Φροντίζει για τη βεβαίωση του τέλους για τις εποχιακές επιχειρήσεις.
 • Παραλαμβάνει δηλώσεις για μειωμένα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τις περιπτώσεις που προβλέπεται.
 • Παραλαμβάνει και καταχωρίζει σε ειδικό βιβλίο τις προσφυγές που υποβάλλονται από τους φορολογούμενους, συντάσσει τις αντίστοιχες εκθέσεις και αποστέλλει τους σχετικούς φακέλους στις Φορολογικές Επιτροπές δια του Τμήματος Βεβαίωσης Εσόδων.
 • Παρακολουθεί την άσκηση ή μη εφέσεων, φροντίζει σε συνεργασία με την Νομική Διεύθυνση, για την ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και στη συνέχεια ενημερώνει τους φακέλους και τις καρτέλες των φορολογουμένων, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις.
 • Φροντίζει για τη λήψη αποφάσεων προς επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων χρεών.
 • Εισηγείται δια του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τον μήνα Νοέμβριο κάθε έτους τον καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού (ανταποδοτικά)
 • Παρίσταται ως εκπρόσωπος του Δημάρχου ενώπιον των Διοικητικών δικαστηρίων κατά την εκδίκαση ασκηθέντων προσφυγών που αφορούν το Τμήμα. 

 

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.