Ο Δήμος Αθηναίων σχεδιάζει και υλοποιεί σειρά έργων και υποέργων ως τελικός δικαιούχος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" (Ε.Π. ΚτΠ) και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (Ε.Π. Ψ.Σ./ΕΣΠΑ 2007-2013), με στόχο την ουσιαστική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στην κατεύθυνση της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης του δημότη-πολίτη αλλά και του επισκέπτη της πόλης της Αθήνας.

Τα βασικά έργα του Δήμου της Αθήνας στην Κοινωνία της Πληροφορίας / Γ' ΚΠΣ είναι: 

Εκτός από τα παραπάνω έργα όπου ο Δήμος Αθηναίων λειτουργεί ως τελικός δικαιούχος, έχει συμμετάσχει ως φορέας εφαρμογής και στη δημιουργία σημείων μέσα στην πόλη για: 

 

Επίσης, ο Δήμος Αθηναίων, έχοντας αποκτήσει ήδη από το 2008 την απαιτούμενη Διαχειριστική Επάρκεια για να συμμετέχει ως τελικός δικαιούχος στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013, έχει σχεδιάσει σειρά έργων και υποέργων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" (Ε.Π. Ψ.Σ./ΕΣΠΑ 2007-2013). Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη σχεδιάσει και υποβάλλει προς ένταξη δέκα (10) περίπου έργα και υποέργα στο Ε.Π. Ψ.Σ., εκ των οποίων τα δύο (2) πρώτα έργα εγκρίθηκαν πρόσφατα προς υλοποίηση. Τα έργα αυτά αφορούν:

 

Κατάρτιση σε Εφαρμογές Πληροφορικής για υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων για τα έτη 2000-2006 

Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας

ΜΕΤΡΟ 1.2

Προϋπολογισμός: 489.809,25 € (συμπ/νου ΦΠΑ 19%)

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Το έργο αφορά την εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων στο θεματικό αντικείμενο της χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) στις ακόλουθες εφαρμογές:

 • Διαχείριση Αρχείων - Λειτουργικά Συστήματα
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Λογιστικά Φύλλα
 • Παρουσιάσεις
 • Εφαρμογές Διαδικτύου
 • Autocad
 • Τυφλό Σύστημα

Η υλοποίηση του έργου εξυπηρετεί την προώθηση της έννοιας της δια βίου μάθησης, την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των εργαζομένων στο Δήμο Αθηναίων και την προσαρμογή του στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Επιπλέον, συνεισφέρει στην ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη.

Στους ειδικότερους στόχους του έργου περιλαμβάνονται:

 • Η ενίσχυση και προσαρμογή των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων στο ψηφιακό περιβάλλον μέσω της δια βίου μάθησης.
 • Η ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων μέσω της επένδυσής του στους ανθρώπινους πόρους.
 • Η βελτίωση των όρων εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος.
 • Η ενίσχυση και υποστήριξη της διαδικασίας συνεχούς μάθησης, αναζήτησης και κατάκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Η ανάπτυξη των σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ εργασίας και συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης παρέχοντας στον καταρτιζόμενο τη δυνατότητα ανάπτυξης των επαγγελματικών του προσόντων και των ικανοτήτων του καθώς και τη δυνατότητα να εξελίσσεται αρμονικά σε σχέση με τις ανάγκες σε δεξιότητες που συνοδεύουν τις ΤΠΕ.

To έργο έχει υλοποιηθεί κατά την περίοδο 2000-2006 και αποτελεί τμήμα του συνολικού έργου της κατάρτισης των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων.

Αρχή Σελίδας

 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Δήμου Αθηναίων

Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας

ΜΕΤΡΟ 2.2. - "Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη"

Διάρκεια του έργου: 12 μήνες

Προϋπολογισμός: 1.700.000 € (συμπ/νου ΦΠΑ 19%)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Φορέας υλοποίησης / εκτέλεσης : Διεύθυνση Πληροφορικής / ΔΑΕΜ

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παροχή ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Ο σκοπός της ανάπτυξης του συστήματος αφορά την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων προς τους δημότες του, τις επιχειρήσεις, αλλά και όλους τους Έλληνες πολίτες σε επίπεδο 4 (συναλλαγή), με τις κάτωθι ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες που ως τώρα παρέχονται μόνο μερικώς ή καθόλου σε ηλεκτρονικό επίπεδο:

 • Διεκπεραίωση υπηρεσιών και ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών
 • Ηλεκτρονική υποστήριξη της "Γραμμής του Δημότη - 1595"
 • Ηλεκτρονικές πληρωμές προς το Δήμο (τέλη, πρόστιμα, παράβολα αιτήσεων κ.λ.π.)
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση προόδου αιτημάτων/διεργασιών
 • Πλαίσιο ταυτοποίησης των πολιτών (με βάση την ηλεκτρονική υπογραφή)
 • Σύστημα διασύνδεσης για την απασχόληση
 • Νέοι τρόποι εξυπηρέτησης του πολίτη (υποδομή Voice Portal, Infokiosks)
 • Νέες ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες για ΑΜΕΑ, ανέργους και ενίσχυση επιχειρηματικότητας
 • Ηλεκτρονική πολεοδομία, κατηγορία οικοδομικών αδειών και ηλεκτρονική υποβολή σχεδίων
 • Εξαγωγή στατιστικών αναφορών και συμπερασμάτων ανά δημοτικό διαμέρισμα με βάση GIS
 • Κεντρική εξαγωγή δεικτών απόδοσης, ταχύτητας επίλυσης προβλημάτων, δεικτών αποδοτικότητας τμημάτων και όγκου ζήτησης
 • Διαχείριση λογαριασμού οφειλών και εκκαθάριση πληρωμών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

 

Το έργο επιμερίζεται σε δύο υποέργα:

 

Υποέργο 1 - Ανάπτυξη Εφαρμογών

Προϋπολογισμός: 1.476.800,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 19%)

Διάρκεια του υποέργου: 12 μήνες

 

Υποέργο 2 - Προμήθεια Εξοπλισμού

Προϋπολογισμός: 223.200,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 19%)

Διάρκεια του υποέργου: 3 μήνες

 

Το έργο έχει  υλοποιηθεί.

Αρχή Σελίδας

 

Ανάπτυξη και Λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης (Portal) του Δήμου Αθηναίων

Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας

ΜΕΤΡΟ 2.2. - "Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη"

Διάρκεια του έργου: 24 μήνες

Προϋπολογισμός: 942.105,58 € (συμπ/νου ΦΠΑ 19%)

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%.

 

Φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Πληροφορικής

 

Το έργο αφορά στη δημιουργία κεντρικού σημείου διαδικτυακής πληροφόρησης του Δήμου Αθηναίων για την επικοινωνία των πολιτών και των υπηρεσιών, την ενημέρωση και πληροφόρηση για θέματα της πόλης, την εξυπηρέτηση πολιτών και των επιχειρήσεων.

 

Αντικείμενο του Έργου είναι:

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη της δικτυακής πύλης
 • Λειτουργία και συντήρηση της δικτυακής πύλης

 

Το διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Αθηναίων, ενδεικτικά θα υποστηρίξει:

 • Τη συλλογή, επιμέλεια και διαχείριση των πληροφοριακών πόρων που σχετίζονται με το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, τις λειτουργίες του, τη πολιτική της διοίκησης, τις δραστηριότητες και τις κατηγορίες θεμάτων που αφορούν τους πολίτες και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας.
 • Τη δυναμική έκδοση των πόρων αυτών στο διαδίκτυο, την ενημέρωση και συνεχή ανανέωση του περιεχομένου ώστε να είναι πάντα επίκαιρο. Την υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου. Στόχος είναι να προσφέρεται η δυνατότητα για ευέλικτη χρήση και αξιοποίηση της πληροφορίας και της γνώσης μέσα από εργαλεία και μεθόδους αποθήκευσης και ανάκτησής της.
 • Την επικοινωνία με το κοινό και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον επικοινωνιακό χαρακτήρα της και στην κατεύθυνση αυτή η πύλη πρέπει να δημιουργήσει και να διατηρήσει δίαυλους επικοινωνίας μέσα από ομάδες συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων για θέματα που αφορούν την πόλη, μηχανισμούς υποβολής προτάσεων και θέσεων, πίνακες ανακοινώσεων, σημεία ενημέρωσης από και προς τον Τύπο.

Το έργο έχει υλοποιηθεί και αφορά την περίοδο 2004-2006.

Αρχή Σελίδας

 

Σύστημα Επικοινωνίας, Τηλεματικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του Μεταφορικού Έργου της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων

Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας

ΜΕΤΡΟ 2.8. - "Ευφυείς μεταφορές"

Διάρκεια υλοποίησης: 19 μήνες

Προϋπολογισμός: 1.797.287,50 € (συμπ/νου ΦΠΑ 19% )

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%.

Φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Καθαριότητας

Το σύστημα επικοινωνίας, τηλεματικής διαχείρισης και προγραμματισμού του μεταφορικού έργου της Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Αθηναίων αποσκοπεί στη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος επικοινωνίας - τηλεματικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και διαθεσίμων μέσων της Δ/νσης Καθαριότητας και εξυπηρέτησης πολιτών σε θέματα Καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Το έργο αποσκοπεί:

 • Στην βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών καθαριότητας.
 • Τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους διαχείρισης.
 • Την ορθολογική διαχείριση των μεταφορών απορριμμάτων και τον συντονισμό των προγραμμάτων Καθαριότητας με τις λοιπές μεταφορές και την κυκλοφορία στην πόλη.
 • Την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
 • Την ορθολογική κατανομή των οικονομικών βαρών στους δημότες.
 • Την αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων και την ενίσχυση της ασφάλειάς τους.
 • Την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και συστημάτων για την εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης.
 • Την δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού μέτρησης και παροχής κινήτρων στους δημότες, που συνεργάζονται και προωθούν προγράμματα και πρωτοβουλίες εθελοντισμού, εναλλακτικής διαχείρισης.
 • Την διευκόλυνση των υπηρεσιών ελέγχου, εφαρμογής του Κανονισμού καθαριότητας και
 • Την υλοποίηση της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει".

 

Το έργο έχει υλοποιηθεί.

 

Αρχή Σελίδας

 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταγραφής και Αποθήκευσης Συμβάντων και Παραβάσεων για τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων

Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας

ΜΕΤΡΟ 2.2. - "Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη"

Διάρκεια του έργου: 9 μήνες

Προϋπολογισμός: 850.000 € (συμπ/νου ΦΠΑ 19%)

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%.

 

Φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

Η Δημοτική Αστυνομία ως δυναμική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων απαιτείται να αναδιοργανωθεί μηχανογραφικά ώστε να μπορεί να είναι πιο ευέλικτη και αποτελεσματική ως προς τις απαιτήσεις της σύγχρονης Αθήνας. Η Δημοτική Αστυνομία είναι εξ' αντικειμένου υπεύθυνη για την εποπτεία και την εφαρμογή των νόμων και οι οποίοι προβλέπουν για :

 • Την σωστή στάθμευση των αυτοκινήτων (βεβαίωση παραβάσεων και αφαίρεση πινακίδων).
 • Τον έλεγχο και την βεβαίωση παραβάσεων για κίνηση οχημάτων επί πεζοδρόμων, πλατειών.
 • Τον έλεγχο για παράνομη ρύπανση κοινοχρήστων χώρων από πάσης φύσεως υλικά.
 • Τον έλεγχο για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα, περίπτερα, οικοδομές, τραπεζοκαθίσματα κ.α.
 • Τον έλεγχο (βεβαιώσεις παραβάσεων και απόσυρση αντικειμένων) που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο από μικροπωλητές, κ.α.

 

Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος για την ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών καταγραφής και επεξεργασίας συμβάντων, κλήσεων και παραβάσεων από τη Δημοτική Αστυνομία με χρήση υπολογιστών παλάμης (PDAs) και η μεταφορά στο κεντρικό σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων του Δήμου Αθηναίων καθώς και η προμήθεια συστήματος εξυπηρετητών διαχείρισης βάσεως δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας. Η καταγραφή των στοιχείων και παραβάσεων από τους αστυνομικούς θα γίνεται τοπικά μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων φορμών στους υπολογιστές παλάμης και στη συνέχεια τα δεδομένα που θα συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια μιας βάρδιας θα μεταφέρονται στον κεντρικό υπολογιστικό σύστημα διαχείρισης βάσεως δεδομένων της Δημοτικής Αστυνομίας προς αποθήκευση και επεξεργασία.

 

Το έργο έχει υλοποιηθεί.

 

Αρχή Σελίδας

 

Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων & Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Αθηναίων

Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας

ΜΕΤΡΟ 2.4 "Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες"

Διάρκεια του έργου: 9 μήνες

Προϋπολογισμός: 894.000 € (συμπ/νου ΦΠΑ 19%)

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%.

 

Φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Πληροφορικής

 

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος υπηρεσιών και διαχείρισης γνώσης, που θα αξιοποιεί την πληροφορία του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Αθηναίων και θα παρέχει στους δημότες αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους, τη δυνατότητα άμεσης και δυναμικής πληροφόρησης πάνω σε μια σειρά από θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους αλλά και των δραστηριοτήτων τους μέσω της συνεχούς συναλλαγής τους με τις υπηρεσίες του Δήμου. Παράλληλα για την υποστήριξη και εύρυθμη λειτουργία του παραπάνω συστήματος και των εφαρμογών του, θα αναπτυχθούν εφαρμογές και διαδικασίες με σκοπό την βελτιστοποίηση των συστημάτων αποφάσεων και διαδικασιών του Δήμου που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχονται στον πολίτη αλλά και με εσωτερικές λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες θα γίνεται μέσω της κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης (Government Portal) του Δήμου Αθηναίων, ενώ θα υπάρχει διασύνδεση με την υφιστάμενη υποδομή των δικτύων δημόσιας διοίκησης σε εθνικό επίπεδο.

 

Οι εφαρμογές που θα ενσωματώνει η πύλη του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δεδομένων και εξυπηρέτησης πολιτών είναι:

 • Εφαρμογή πολεοδομικών δεδομένων
 • Εφαρμογή παροχής γενικών πληροφοριών πόλεως - Οδηγός Πόλης
 • Εφαρμογή διαχείρισης έργων
 • Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης χρήσης γης
 • Εφαρμογή διαχείρισης δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτροφωτισμού - αποχέτευσης)
 • Εφαρμογή βελτιστοποίησης διαδρομών οχημάτων Δήμου Αθηναίων
 • Εφαρμογή δημοτικών προσόδων και δημοτικής περιουσίας
 • Περιβαλλοντικό παρατηρητήριο
 • Εφαρμογή τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης

 

 

Το έργο βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης προσφορών.

 

Αρχή Σελίδας

 

 

Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Τομέων στις Διευθύνσεις Πολεοδομίας και Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αθηναίων

Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας

ΜΕΤΡΟ 2.5

Διάρκεια του έργου: 12 μήνες

Προϋπολογισμός: 300.000,00 € (συμπερ/νου ΦΠΑ 19%)

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

 

Φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Σχεδιασμού & Επενδύσεων

 

Στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου ο Δήμος Αθηναίων σκοπεύει να αναθέσει σε Ανάδοχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης σχετικά με:

 • Εφαρμοσμένο ανασχεδιασμό διεργασιών/αναδιοργάνωση τομέων με παράλληλη υποστήριξη σε εστιασμένες δράσεις βελτίωσης της και την παραγωγική λειτουργία τους στο χρόνο που προδιαγράφεται.
 • Ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων

 

Η μελέτη για τον ανασχεδιασμό διεργασιών και την αναδιοργάνωση τομέων θα γίνει από τον υποψήφιο Ανάδοχο πιλοτικά σε δύο διευθύνσεις του Δήμου Αθηναίων. Οι διευθύνσεις αυτές είναι:

 • Διεύθυνση Δημοτικών Διαμερισμάτων
 • Διεύθυνση Πολεοδομίας

 

Το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από τις παραπάνω δύο διευθύνσεις έχουν συμπεριληφθεί στην υλοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Αθηναίων, ενώ και για τις δύο θεματικές αυτές περιοχές υλοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο για όλη τη χώρα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα.

 

Το έργο έχει υλοποιηθεί.

 

 

Αρχή Σελίδας

 

 

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης των Έργων Αρμοδιότητας του Δήμου Αθηναίων που Υλοποιούνται στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας

Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας

ΜΕΤΡΟ: 5.3

Διάρκεια του έργου: 12 μήνες

Προϋπολογισμός: 236.000,00 € (συμπερ/νου ΦΠΑ 19%)

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

 

Φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Σχεδιασμού & Επενδύσεων

 

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης(ΣΤΥ), δηλαδή την παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών Διαχείρισης, Συντονισμού και Συμβουλευτικών Τεχνικών Υπηρεσιών ειδικών εμπειρογνωμόνων, σε τεχνικά και άλλα θέματα με στόχο την ομαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας. Για το σκοπό αυτό ο ΣΤΥ θα διαθέσει στο Δήμο Αθηναίων καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που θα ενσωματωθεί στην ομάδα διαχείρισης του έργου από πλευράς Δήμου και θα την υποστηρίξει σε διαχειριστικό και τεχνικό/ επιστημονικό επίπεδο.

Ο Σύμβουλος θα υποστηρίξει τις εργασίες διαχείρισης και υλοποίησης των έργων Δήμου Αθηναίων στο σύνολό τους με παροχή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και των απαραίτητων υποδομών δρώντας σε δύο άξονες:

 • Υποστήριξη στην οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση και συντονισμό των "Κυρίως" Έργων.
 • Τεχνική υποστήριξη σε εξειδικευμένα τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα και υποστήριξη στη σύνταξη αναφορών ή/και γνωμοδοτήσεων κατά περίπτωση.

 

Το έργο έχει υλοποιηθεί.

 

Αρχή Σελίδας

 

Μελέτη Ωρίμανσης και Προετοιμασίας Δήμου Αθηναίων για το Δ' Κ.Π.Σ. στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας

ΜΕΤΡΟ 5.1

Διάρκεια του Έργου: 3 μήνες

Προϋπολογισμός: 117.000,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 19%)

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.

 

Φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Σχεδιασμού & Επενδύσεων

 

Με την προτεινόμενη ενέργεια θα εξασφαλιστεί η προώθηση δράσεων για την έγκαιρη προετοιμασία και εξειδίκευση έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που θα περιληφθούν στα Προγράμματα της Δ' Προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ) και η εξειδίκευση της εφαρμογής ειδικών δράσεων για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων προς τους Δημότες του, τις Επιχειρήσεις, αλλά και όλους τους Έλληνες πολίτες, με την επέκταση και την διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων ή υλοποιούμενων έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Αθηναίων.

 

Ως αποτέλεσμα της μελέτης θα προκύψει πλήρης φάκελος, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ του έργου ανάπτυξης ΤΠΕ στον Δήμο Αθηναίων στους εξής τομείς: α) δράσεων ΤΠΕ με έμφαση στην τοπική οργάνωση και παροχή υπηρεσιών στον πολίτη και στον δημότη, β) δράσεων ΤΠΕ για την αναδιοργάνωση του Δήμου και την παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης του επιχειρηματικού ιστού του Δήμου, και γ) δράσεων ΤΠΕ για τη διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

 

Το έργο έχει υλοποιηθεί.

 

Αρχή Σελίδας

 

Δωρεάν Ασύρματη Πρόσβαση στο Internet (WiFi Public HotSpots)  

Ο Δήμος Αθηναίων πιστός στις υποσχέσεις του για δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Internet για όλους τους δημότες και επισκέπτες της Αθήνας, συμμετείχε στη δημιουργία τεσσάρων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο κέντρο της πρωτεύουσας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας". Από τα σημεία αυτά οι δημότες και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν δωρεάν στο Internet με μεγάλες ταχύτητες και να γνωρίσουν τις πολλαπλές δυνατότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει στην καθημερινή ζωή και στην εργασία τους.

 

Τα πρώτα τρία σημεία δημιουργήθηκαν στις περιοχές:

 • Πλατεία Συντάγματος
 • Πλατεία Κοτζιά
 • Θησείο

 

Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" (δείτε περισσότερα στο www.athenswifi.gr).

 

Εντός του 2009 ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στην υλοποίηση και τέταρτου σημείου σε μια σημαντική περιοχή για τα πολιτιστικά του δρώμενα, τον Πολυχώρο "Τεχνόπολις" στο Γκάζι.

 

Η εγκατάσταση καλύπτει συνολικά τρεις περιοχές:

 • Πολυχώρο "Τεχνόπολις"
 • Πλατεία Κεραμικού
 • Πλατεία Κορεάτικης Αγοράς

 

Το έργο εντάσσεται στην Ψηφιακή Στρατηγική της "Κοινωνίας της Πληροφορίας A.E." και ολοκληρώθηκε με την υποστήριξη της ΔΑΕΜ (Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ) και της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Δήμου, που συντόνισαν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη παράδοσή του.

 

Ο κάθε δημότης και επισκέπτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να συνδεθεί δωρεάν με το Internet και να εξοικειωθεί με την ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση μέσω φορητού υπολογιστή ή υπολογιστή χειρός (PDA) ή ακόμα και μέσω κινητού τηλεφώνου από οποιοδήποτε σημείο της εν λόγω περιοχής, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες της Ελλάδας με δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Internet που παρέχεται από δημόσιο φορέα.

 

Η πρόσβαση είναι πολύ απλή, αρκεί κανείς να ακολουθήσει τα βήματα που αναφέρονται στην αρχική σελίδα που εμφανίζεται αφού γίνει η επιλογή του ασύρματου δικτύου του εκάστοτε σημείου.

 

Η ταχύτητα ασύρματης διασύνδεσης είναι ιδιαίτερα γρήγορη, ενώ η χωρητικότητα της γραμμής κάθε περιοχής είναι από 4Mbps έως 24Μbs ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες και περιορισμούς του κάθε σημείου.

 

Έτσι κάθε δημότης και επισκέπτης της Αθήνας έχει πλέον τη δυνατότητα για ασύρματη πρόσβαση στο Internet σε κεντρικά σημεία της πόλης, ενώ παράλληλα ο Δήμος Αθηναίων στοχεύει στην επέκταση των σημείων αυτών καλύπτοντας όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.

 

Αρχή Σελίδας

 

Η Αθήνα στην υπηρεσία του πολίτη - Η Αθήνα της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας

Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

Άξονας Προτεραιότητας 2: "Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική"

Προϋπολογισμός:1.200.000€ (συμπ/νου ΦΠΑ 19%)

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

 

Διάρκεια υλοποίησης: 20 μήνες

 

Φορέας Υλοποίησης: Διεύθυνση Πληροφορικής

 

Ο Δήμος Αθηναίων με το έργο αυτό έχει σαν στόχο να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως προς τους δημότες, μέσω σύγχρονων τεχνολογικά καναλιών, τη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών, τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο και την ενδυνάμωση της συνεισφοράς τους στις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών του Δήμου.

 

Πιο αναλυτικά, το έργο:

 • συμβάλλει άμεσα στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών εξυπηρέτησης του Δήμου προς στους πολίτες και στις επιχειρήσεις
 • δημιουργεί τις απαραίτητες συμπληρωματικές υποδομές που θα συμβάλουν στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων από το Δήμο υπηρεσιών και
 • καθιερώνει την ηλεκτρονική δημοκρατία και τη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσα από το υλοποιούμενο περιβάλλον, καθώς και οι απαραίτητες γι' αυτές υποδομές και υποστηρικτικές ενέργειες είναι κυρίως:

 • Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Καθημερινότητας, με βελτίωση της παροχής υπηρεσιών, όπως διεκπεραίωση αιτήσεων πιστοποιητικών δημοτολογίου, διαχείριση δημοτικού φόρου, διεκπεραίωση αιτημάτων & καταγγελιών πολιτών, ενημέρωση δικαιούχων για τους τίτλους πληρωμής, έκδοση βεβαιώσεων, διαχείριση προστίμων κλπ.
 • Δημιουργία "Ψηφιακής Πλατείας" και "Ψηφιακής Γειτονιάς", τα οποία περιλαμβάνουν τη δημιουργία ασύρματης πρόσβασης στο internet και εικονικής ψηφιακής γειτονιάς με θεματικές περιοχές.
 • Διαδραστική Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και Διαβούλευσης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και των πολιτών και μεθοδολογίας υποστήριξής του, με στόχο την ενημέρωση, συμμετοχή και διαβούλευση των πολιτών.
 • Εξασφάλιση μηχανισμού αδιάλειπτης παροχής ψηφιακών υπηρεσιών με στόχο την ασφάλεια, την συνέχεια και πιστοποιημένη υπηρεσία και περιεχόμενο.
 • Ενέργειες υποστήριξης σε επιχειρησιακό επίπεδο για την βέλτιστη λειτουργία του έργου (εκπαίδευση, συντήρηση, περιεχόμενο, τεχνική και λειτουργική υποστήριξη, προωθητικές ενέργειες κλπ).

 

Αρχή Σελίδας

 

Ηλεκτρονικό Εμπορικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων

Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

Άξονας Προτεραιότητας 3: "Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική"

 

Προϋπολογισμός: 500.000€ (συμπ/νου ΦΠΑ 19%)


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)

 

Διάρκεια υλοποίησης: 12 μήνες

 

Φορέας Υλοποίησης: Διεύθυνση Πληροφορικής

 

Στόχος του έργου είναι η προσφορά μιας σειράς από υπηρεσίες πραγματικά προστιθέμενης αξίας προς τις επιχειρήσεις με χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και πρακτικών του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.

 

Μέσω της υλοποίησης του παρόντος έργου ο ΔΑ, αποσκοπεί στην προσφορά των παρακάτω βασικών υπηρεσιών:

 • Δικτυακός τόπος επιχειρηματικής πληροφόρησης
 • Υπηρεσίες επιχειρηματικής στήριξης των Μ.Μ.Ε. - Κέντρο διενέργειας Ηλεκτρονικών Πληρωμών
 • Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης

 

Ο Δήμος Αθηναίων με την επιτυχή υλοποίηση του έργου προσδοκά να συμβάλει:

 • στη δημιουργία των απαραίτητων συμπληρωματικών υποδομών με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του
 • στη συνεχή, αδιάλειπτη και αποτελεσματική ενημέρωση και επικοινωνία του πολίτη με τον Δήμο Αθηναίων
 • στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων - μελών, στις συναλλαγές τους με τον Δήμο Αθηναίων
 • στην αύξηση της ταχύτητας απόκρισης και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων
 • στη δυνατότητα διασύνδεσης υπηρεσιών δημοσίου τομέα με ηλεκτρονικό τρόπο

Τέλος, ο Δήμος θα επιδιώξει τη μέγιστη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων στο σύστημα παρέχοντας τους ασφαλή πρόσβαση μέσω του διαδικτύου, των δε επιχειρήσεων και πολιτών με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο (τηλέφωνο, γραπτά μηνύματα "SΜS", E-mail, διαδικτυακή πύλη κλπ). Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στις δράσεις δημοσιότητας και προβολής του έργου, με τη διοργάνωση σχετικών ημερίδων και την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού ευαισθητοποίησης των πολιτών.

 

 

Αρχή Σελίδας

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.