Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Α.Υ. Α00220 ΠΟΣΟΥ 868 ΚΑΕ 6244.001 ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Α.Υ. Α00220 ΠΟΣΟΥ 868 ΚΑΕ 6244.001 ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
Ημ/νια: 24/12/2020 08:39:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΨΜΩ6Μ-ΩΩ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, του άρθρου 32, παρ. 2.γ. του Ν.4412/2016, του έργου “ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩ
Θέμα: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, του άρθρου 32, παρ. 2.γ. του Ν.4412/2016, του έργου “ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 54ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’)”, προϋπολογισμού 411.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32α του Ν.4412/2016.
Ημ/νια: 23/12/2020 19:18:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ψ7ΥΩ6Μ-ΗΝΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της συμπλήρωσης της με αριθμό 1274/08.04.2005 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην αποδοχή κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ–ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ήτοι των: α) υπό στοιχεία ΚΑΤ 2 ισογείου καταστήματος και β) της με αριθμό 2 υπόγειας αποθήκης, οριζόντιω
Θέμα: Έγκριση της συμπλήρωσης της με αριθμό 1274/08.04.2005 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην αποδοχή κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ–ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ήτοι των: α) υπό στοιχεία ΚΑΤ 2 ισογείου καταστήματος και β) της με αριθμό 2 υπόγειας αποθήκης, οριζόντιων ιδιοκτησιών μιας πολυκατοικίας κτισμένης στην Αθήνα, επί της διασταύρωσης των οδών Ευφρονίου 15 και Πρατίνου 79 στη 2η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, ώστε να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες των Λεσχών Φιλίας (ΛΕ.ΦΙ) του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το διατακτικό της με αριθμό 383/2020 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών.
Ημ/νια: 23/12/2020 17:53:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΑ4Ω6Μ-ΗΞΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη συμβιβαστικής επίλυσης σε συμβούλιο της διαφοράς από τη με αριθμό καταχώρισης 1127/2019 αγωγή της εταιρείας “ΛΥΡΙΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ – ΡΟΛΛΑ – ΓΚΑΡΑΖ
Θέμα: «Έγκριση μη συμβιβαστικής επίλυσης σε συμβούλιο της διαφοράς από τη με αριθμό καταχώρισης 1127/2019 αγωγή της εταιρείας “ΛΥΡΙΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ – ΡΟΛΛΑ – ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ” κατά του Δήμου Αθηναίων».
Ημ/νια: 23/12/2020 17:33:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 99ΔΡΩ6Μ-Σ5Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 14.12.2020 Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, γ
Θέμα: Έγκριση του από 14.12.2020 Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΔ 99/2017”, Πρόγραμμα ΠΔΕ (Υπουργείο Εσωτερικών) ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005 – 1.458.000,00€, Ίδιοι Πόροι Δήμου Αθηναίων - 817.000,00€ (ΚΑ 7331.354 Φ.30/Δ.34), εκτιμώμενης αξίας 2.275.000,00€ (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ), που αφορά στην ανάδειξη προσωρινών αναδόχων και στα 3 τμήματα, μετά την ανανέωση των προσφορών και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των οικονομικών φορέων.
Ημ/νια: 23/12/2020 17:03:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΒΥΩ6Μ-8Τ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκτέλεσης του αντικειμένου της υπ’ αριθμό 179373/5-8-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε. για την «Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμό και
Θέμα: Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκτέλεσης του αντικειμένου της υπ’ αριθμό 179373/5-8-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε. για την «Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμό και Υποστήριξη Μηχανογραφικών, Τεχνολογικών Υποδομών και Δικτύων Νέας Γενιάς, Κεντρικών Χώρων DATA CENTER και Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Δήμου Αθηναίων»
Ημ/νια: 23/12/2020 15:50:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 964ΙΩ6Μ-ΤΨΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση απόφασης περί ορισμού Ομάδας Έργου
Θέμα: Τροποποίηση απόφασης περί ορισμού Ομάδας Έργου
Ημ/νια: 23/12/2020 15:11:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Θ39Ω6Μ-Η4Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 23/12/2020 09:44:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΡΩΩ6Μ-37Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
Ημ/νια: 23/12/2020 09:41:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΚΒΩ6Μ-ΨΣΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Συντήρηση Υπαίθριων Γλυπτών του Δήμου Αθηναίων τις ανάγκες της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ
Θέμα: Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Συντήρηση Υπαίθριων Γλυπτών του Δήμου Αθηναίων τις ανάγκες της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις % επί του συνόλου των εργασιών.
Ημ/νια: 23/12/2020 09:19:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΒΓΩ6Μ-ΥΚΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προκήρυξη Δημάρχου για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό "Συντήρηση Υπαίθριων Γλυπτών Δήμου Αθηναίων".
Θέμα: Προκήρυξη Δημάρχου για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό "Συντήρηση Υπαίθριων Γλυπτών Δήμου Αθηναίων".
Ημ/νια: 23/12/2020 09:12:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω22ΙΩ6Μ-ΥΟΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΝΙ 3η Δ.Κ. (ΣΥΜΦ.ΑΡΙΘ 83308/ 20SYMV006626198 2020-04-28)**
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΝΙ 3η Δ.Κ. (ΣΥΜΦ.ΑΡΙΘ 83308/ 20SYMV006626198 2020-04-28)**
Ημ/νια: 23/12/2020 09:00:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΚΝΩ6Μ-ΤΣΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.ΣΥΜΒΑΣΗ 265371/22-10-2018( 18SYMV003877156 22 10 2018) -
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.ΣΥΜΒΑΣΗ 265371/22-10-2018( 18SYMV003877156 22 10 2018) -
Ημ/νια: 23/12/2020 08:54:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΖ1Ω6Μ-Χ02
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ
Ημ/νια: 23/12/2020 08:50:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΓΦΩ6Μ-8Ψ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ
Ημ/νια: 23/12/2020 08:48:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0Β8Ω6Μ-31Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 23/12/2020 08:46:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω9Ε4Ω6Μ-ΚΨΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Α. & ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021- ΣΥΜΦ.005087/10-01-2020, 20SYMV006148388 2020-01-10 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ)**
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Α. & ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021- ΣΥΜΦ.005087/10-01-2020, 20SYMV006148388 2020-01-10 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ)**
Ημ/νια: 23/12/2020 08:45:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑ4ΗΩ6Μ-Ψ0Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ" ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ, ΑΝΑΒ/ΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ(IP ΤΗΛ/ΝΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Α"ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ 70809/31.03.202
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ" ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ, ΑΝΑΒ/ΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ(IP ΤΗΛ/ΝΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Α"ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ 70809/31.03.2020
Ημ/νια: 22/12/2020 09:18:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67ΒΥΩ6Μ-ΝΚΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημ/νια: 22/12/2020 09:15:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡ5ΨΩ6Μ-52Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ >>
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ >>
Ημ/νια: 22/12/2020 09:14:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΑΣΩ6Μ-877
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.