Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας και εργασίας για Κυριακές – αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δόμησης για το μήνα Νοέμβριο 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας και εργασίας για Κυριακές – αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δόμησης για το μήνα Νοέμβριο 2019
Ημ/νια: 31/10/2019 12:32:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑ89Ω6Μ-ΠΛΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας και εργασίας για Κυριακές – αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δόμησης για το μήνα Νοέμβριο 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας και εργασίας για Κυριακές – αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δόμησης για το μήνα Νοέμβριο 2019
Ημ/νια: 31/10/2019 12:32:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑ89Ω6Μ-ΠΛΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας και εργασίας για Κυριακές - Αργίες καθώς και νυχτερινές ώρες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δόμησης για το μήνα Νοέμβριο 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας και εργασίας για Κυριακές - Αργίες καθώς και νυχτερινές ώρες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δόμησης για το μήνα Νοέμβριο 2019
Ημ/νια: 31/10/2019 12:31:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΡ5Ω6Μ-ΒΙΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας και εργασίας για Κυριακές - Αργίες καθώς και νυχτερινές ώρες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δόμησης για το μήνα Νοέμβριο 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας και εργασίας για Κυριακές - Αργίες καθώς και νυχτερινές ώρες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δόμησης για το μήνα Νοέμβριο 2019
Ημ/νια: 31/10/2019 12:31:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΡ5Ω6Μ-ΒΙΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση της με αριθμό 590/26.08.2019 πράξης Οικονομικής Επιτροπής, ως προς την αναγραφή του καθαρού ποσού στην Ομάδα Β’ από το εσφαλμένο 5.591,48€ στο ορθό 5.732,00€, με την έγκριση του από 14.10.2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών (Δικαιολογητικά Κα
Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 590/26.08.2019 πράξης Οικονομικής Επιτροπής, ως προς την αναγραφή του καθαρού ποσού στην Ομάδα Β’ από το εσφαλμένο 5.591,48€ στο ορθό 5.732,00€, με την έγκριση του από 14.10.2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ROCHE SYSMEX XS-800I (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣ Η ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων και ημερομηνία έναρξης από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 43.900,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.
Ημ/νια: 31/10/2019 11:39:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦ96Ω6Μ-ΚΙ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση της με αριθμό 590/26.08.2019 πράξης Οικονομικής Επιτροπής, ως προς την αναγραφή του καθαρού ποσού στην Ομάδα Β’ από το εσφαλμένο 5.591,48€ στο ορθό 5.732,00€, με την έγκριση του από 14.10.2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών (Δικαιολογητικά Κα
Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 590/26.08.2019 πράξης Οικονομικής Επιτροπής, ως προς την αναγραφή του καθαρού ποσού στην Ομάδα Β’ από το εσφαλμένο 5.591,48€ στο ορθό 5.732,00€, με την έγκριση του από 14.10.2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ROCHE SYSMEX XS-800I (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣ Η ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων και ημερομηνία έναρξης από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 43.900,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.
Ημ/νια: 31/10/2019 11:39:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦ96Ω6Μ-ΚΙ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου, της Δ/νσης Μηχανολογικού για το μήνα Νοέμβριο 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου, της Δ/νσης Μηχανολογικού για το μήνα Νοέμβριο 2019
Ημ/νια: 31/10/2019 11:29:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7Ω1Ω6Μ-8ΞΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου, της Δ/νσης Μηχανολογικού για το μήνα Νοέμβριο 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου, της Δ/νσης Μηχανολογικού για το μήνα Νοέμβριο 2019
Ημ/νια: 31/10/2019 11:29:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7Ω1Ω6Μ-8ΞΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για Κυριακές - αργίες και νυχτερινές ώρες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας μηνός Νοεμβρίου 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για Κυριακές - αργίες και νυχτερινές ώρες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας μηνός Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 31/10/2019 11:28:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔ6ΗΩ6Μ-Η29
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για Κυριακές – αργίες και νυχτερινές ώρες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας μηνός Νοεμβρίου 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για Κυριακές – αργίες και νυχτερινές ώρες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας μηνός Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 31/10/2019 11:18:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΓΗΩ6Μ-7Λ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Μηχανολογικού για το μήνα Νοέμβριο 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Μηχανολογικού για το μήνα Νοέμβριο 2019
Ημ/νια: 31/10/2019 11:11:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΠ0Ω6Μ-ΤΙΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106, παρ. 2β, του Ν.4412/2016 και της αιτιολογίας που αναφέρεται στο με αριθμό πρωτοκόλλου 271545/23.10.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, της ματαίωσης της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασία
Θέμα: Έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106, παρ. 2β, του Ν.4412/2016 και της αιτιολογίας που αναφέρεται στο με αριθμό πρωτοκόλλου 271545/23.10.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, της ματαίωσης της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1100L ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ”, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισής της στο ΚΗΜΔΗΣ και διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) μηνών από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 585.280,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και την επαναπροκήρυξή της με αυξημένη ποσότητα κάδων.
Ημ/νια: 30/10/2019 12:40:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤ9ΑΩ6Μ-Ω2Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗ 77 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10Η ,3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ,ΑΓ.ΑΣΩΜΑΤΩΝ 49&ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗ 77 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10Η ,3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ,ΑΓ.ΑΣΩΜΑΤΩΝ 49&ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ημ/νια: 30/10/2019 11:53:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΕ7Ω6Μ-7ΓΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 30/10/2019 11:41:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΥΙΩ6Μ-ΠΛ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων που απασχολούνται κατόπιν αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του έτους 20
Θέμα: «Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων που απασχολούνται κατόπιν αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του έτους 2018 - 2019 στη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019»
Ημ/νια: 30/10/2019 11:19:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΗΝΩ6Μ-4Μ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων της Προκήρυξης
Θέμα: «Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων της Προκήρυξης 3Κ /2018 του Α.Σ.Ε.Π. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019»
Ημ/νια: 30/10/2019 11:18:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1Μ9Ω6Μ-ΖΓΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019»
Θέμα: «Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019»
Ημ/νια: 30/10/2019 11:16:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΙΩΩ6Μ-02Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019»
Θέμα: «Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019»
Ημ/νια: 30/10/2019 11:15:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΙ3Ω6Μ-1ΣΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
"Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Γραφείου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για το μήνα Νοέμβριο 2019"
Θέμα: "Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Γραφείου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για το μήνα Νοέμβριο 2019"
Ημ/νια: 30/10/2019 11:13:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΝΜΩ6Μ-Σ9Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Aορίστου Χρόνου της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για το μήνα Νοέμβριο 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Aορίστου Χρόνου της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για το μήνα Νοέμβριο 2019
Ημ/νια: 30/10/2019 11:05:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ092Ω6Μ-8ΓΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.