Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 10-06-2020 -ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΛΟΚΟ ΔΟΥΡΓΟΥΤΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Θέμα: 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 10-06-2020 -ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΛΟΚΟ ΔΟΥΡΓΟΥΤΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ημ/νια: 21/06/2020 10:38:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 62ΨΘΩ6Μ-85Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 10-06-2020 -ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΛΟΚΟ ΔΟΥΡΓΟΥΤΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Θέμα: 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 10-06-2020 -ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΛΟΚΟ ΔΟΥΡΓΟΥΤΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ημ/νια: 21/06/2020 10:38:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 62ΨΘΩ6Μ-85Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONCEPT ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ"
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONCEPT ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ"
Ημ/νια: 19/06/2020 15:14:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ49Ω6Μ-44Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑΤ ΤΗΝ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6/2020
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑΤ ΤΗΝ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6/2020
Ημ/νια: 19/06/2020 15:08:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΟΕΨΩ6Μ-ΨΛΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 24-06-2020 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 6ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 24-06-2020 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 6ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 19/06/2020 14:52:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΡ8Ω6Μ-84Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020.
Ημ/νια: 19/06/2020 14:29:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΞΦΩ6Μ-2ΞΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 19/06/2020 14:27:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦ09Ω6Μ-ΧΟΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 19/06/2020 14:25:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ52ΨΩ6Μ-ΧΕ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
Ημ/νια: 19/06/2020 14:24:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ψ21Ω6Μ-ΩΓΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για τις Υποχρεωτικές βιβλιοδετήσεις της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ κ
Θέμα: Τη δέσμευση της παρακάτω πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για τις Υποχρεωτικές βιβλιοδετήσεις της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτών (24.532,16€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που θα καταλογιστεί στον Κ.Α. 6615.001 Φορέα 10 Δ/νση 5 ΄΄ Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΄΄ κατά τα οικονομικά έτη 2021 και 2022 για την έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ημ/νια: 19/06/2020 14:23:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΚΛΩ6Μ-065
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020.
Ημ/νια: 19/06/2020 14:23:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7Φ6Ω6Μ-8Μ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020.
Ημ/νια: 19/06/2020 14:20:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΔΡΩ6Μ-Ξ9Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την παράταση ταφής της ΕΛΕΝΗΣ – ΘΕΤΙΔΟΣ ΣΦΗΚΑΚΗ, για δώδεκα (12) μήνες, στον υπό στοιχεία 11Α/Ι/55 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών.
Θέμα: Έγκριση για την παράταση ταφής της ΕΛΕΝΗΣ – ΘΕΤΙΔΟΣ ΣΦΗΚΑΚΗ, για δώδεκα (12) μήνες, στον υπό στοιχεία 11Α/Ι/55 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών.
Ημ/νια: 19/06/2020 11:25:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΤΧΩ6Μ-ΩΞ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την παράταση ταφής του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΦΗΚΑΚΗ, για δώδεκα (12) μήνες, στον υπό στοιχεία ΕΓ/204 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών.
Θέμα: Έγκριση για την παράταση ταφής του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΦΗΚΑΚΗ, για δώδεκα (12) μήνες, στον υπό στοιχεία ΕΓ/204 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών.
Ημ/νια: 19/06/2020 11:21:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΡΔΩ6Μ-4Θ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 30.000€ στην εταιρεία “Α. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΑΕ” για την ανάρτηση συνολικά οκτώ (8) πανό τύπου σημαίας και μίας επιγραφής διπλής όψης, τοποθετημένων εντός της ρυμοτομικής γραμμής και κάθετα στην πρόσοψη του ισογείου κατα
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 30.000€ στην εταιρεία “Α. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΑΕ” για την ανάρτηση συνολικά οκτώ (8) πανό τύπου σημαίας και μίας επιγραφής διπλής όψης, τοποθετημένων εντός της ρυμοτομικής γραμμής και κάθετα στην πρόσοψη του ισογείου καταστημάτων επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 105, λόγω συμμόρφωσης.
Ημ/νια: 19/06/2020 11:18:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΛ1Ω6Μ-9ΞΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 30.000€ στην εταιρεία “Α. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ Α.Ε. ” για την τοποθέτηση ενός διαφημιστικού πλαισίου εντός ρυμοτομικής γραμμής με προσανατολισμό κάθετο προς τον άξονα κυκλοφορίας της Λεωφ. Αλεξάνδρας 107-109, λόγω συμμόρφ
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 30.000€ στην εταιρεία “Α. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ Α.Ε. ” για την τοποθέτηση ενός διαφημιστικού πλαισίου εντός ρυμοτομικής γραμμής με προσανατολισμό κάθετο προς τον άξονα κυκλοφορίας της Λεωφ. Αλεξάνδρας 107-109, λόγω συμμόρφωσης.
Ημ/νια: 19/06/2020 11:16:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓ9ΣΩ6Μ-ΜΔΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την μη επιβολή προστίμου ποσού 30.000€ στον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΤΟΡΤΕΛ – ΠΟΥΛΟΥΤΣΗ για την τοποθέτηση μίας (1) επιγραφής διπλής όψης τοποθετημένης κάθετα στην πρόσοψη του ισογείου καταστήματος επί της οδού Μεσογείων 88, λόγω συμμόρφωσης και απομάκ
Θέμα: Έγκριση για την μη επιβολή προστίμου ποσού 30.000€ στον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΤΟΡΤΕΛ – ΠΟΥΛΟΥΤΣΗ για την τοποθέτηση μίας (1) επιγραφής διπλής όψης τοποθετημένης κάθετα στην πρόσοψη του ισογείου καταστήματος επί της οδού Μεσογείων 88, λόγω συμμόρφωσης και απομάκρυνσης της επιγραφής.
Ημ/νια: 19/06/2020 11:14:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΧΥΩ6Μ-ΖΒΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την μη επιβολή προστίμου ποσού 30.000€ στην εταιρεία “ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” για την τοποθέτηση μίας (1) επιγραφής τύπου «πανό» τοποθετημένης στην πρόσοψη εφαπτόμενου κτιρίου επί της οδού Λυσικράτους 19 και φωτιζόμενης από έναν (1) προβολ
Θέμα: Έγκριση για την μη επιβολή προστίμου ποσού 30.000€ στην εταιρεία “ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” για την τοποθέτηση μίας (1) επιγραφής τύπου «πανό» τοποθετημένης στην πρόσοψη εφαπτόμενου κτιρίου επί της οδού Λυσικράτους 19 και φωτιζόμενης από έναν (1) προβολέα, λόγω συμμόρφωσης.
Ημ/νια: 19/06/2020 11:12:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙΚΠΩ6Μ-ΠΗΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 1428/19 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση α) για τη διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» σ
Θέμα: Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 1428/19 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση α) για τη διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της διετούς θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου” ως προς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων κας Νταϊλιάνα Κωνσταντίνας
Ημ/νια: 19/06/2020 11:07:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ψ07Ω6Μ-ΓΥΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη συμπλήρωση της 258/20 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση για τη μίσθωση ακινήτων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο Αθηναίων” με την προσθήκη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και των όρων μίσθωσης για την εφαρμογή της δίχρο
Θέμα: Έγκριση για τη συμπλήρωση της 258/20 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση για τη μίσθωση ακινήτων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο Αθηναίων” με την προσθήκη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και των όρων μίσθωσης για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στον Δήμο Αθηναίων
Ημ/νια: 19/06/2020 11:03:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΥΟΩ6Μ-ΓΕ9
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.