Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Αίτηση έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την επιστροφή χρημάτων στην κα. ΜΗΤΣΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσού 10€
Θέμα: Αίτηση έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την επιστροφή χρημάτων στην κα. ΜΗΤΣΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσού 10€
Ημ/νια: 24/03/2020 10:30:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΔΑΩ6Μ-05Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αίτηση έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την επιστροφή χρημάτων στην κα. ΜΗΤΣΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσού 10€
Θέμα: Αίτηση έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την επιστροφή χρημάτων στην κα. ΜΗΤΣΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσού 10€
Ημ/νια: 24/03/2020 10:30:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΔΑΩ6Μ-05Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αίτηση έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την επιστροφή χρημάτων στον κ.ΜΟΥΤΣΟΥΡΟΥΦΗ ΚΟΣΜΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσού 50 €
Θέμα: Αίτηση έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την επιστροφή χρημάτων στον κ.ΜΟΥΤΣΟΥΡΟΥΦΗ ΚΟΣΜΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσού 50 €
Ημ/νια: 24/03/2020 10:17:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΝΥΩ6Μ-3ΩΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αίτηση έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την επιστροφή χρημάτων στον κ.ΜΟΥΤΣΟΥΡΟΥΦΗ ΚΟΣΜΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσού 50 €
Θέμα: Αίτηση έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την επιστροφή χρημάτων στον κ.ΜΟΥΤΣΟΥΡΟΥΦΗ ΚΟΣΜΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσού 50 €
Ημ/νια: 24/03/2020 10:17:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΝΥΩ6Μ-3ΩΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 51ου Δημ. Σχολείου και 34ου Νηπιαγωγείου της 1ης Δημ. Κοινότητας, 93ου - 95ου Δημ. Σχολείων και 45ου - 73ου Νηπιαγωγείων της 2ης Δημ. Κοινότητας και 76ου - 138ου Δημ. Σχ
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 51ου Δημ. Σχολείου και 34ου Νηπιαγωγείου της 1ης Δημ. Κοινότητας, 93ου - 95ου Δημ. Σχολείων και 45ου - 73ου Νηπιαγωγείων της 2ης Δημ. Κοινότητας και 76ου - 138ου Δημ. Σχολείων της 3ης Δημ. Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων"
Ημ/νια: 24/03/2020 09:53:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω74ΥΩ6Μ-ΨΨΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 51ου Δημ. Σχολείου και 34ου Νηπιαγωγείου της 1ης Δημ. Κοινότητας, 93ου - 95ου Δημ. Σχολείων και 45ου - 73ου Νηπιαγωγείων της 2ης Δημ. Κοινότητας και 76ου - 138ου Δημ. Σχ
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 51ου Δημ. Σχολείου και 34ου Νηπιαγωγείου της 1ης Δημ. Κοινότητας, 93ου - 95ου Δημ. Σχολείων και 45ου - 73ου Νηπιαγωγείων της 2ης Δημ. Κοινότητας και 76ου - 138ου Δημ. Σχολείων της 3ης Δημ. Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων"
Ημ/νια: 24/03/2020 09:53:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω74ΥΩ6Μ-ΨΨΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ στις 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2017”
Θέμα: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ στις 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2017”
Ημ/νια: 23/03/2020 16:50:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΕΠΩ6Μ-39Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ στις 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2017”
Θέμα: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ στις 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2017”
Ημ/νια: 23/03/2020 16:50:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΕΠΩ6Μ-39Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΟΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Σ.Α. 86/2017”, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016
Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΟΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Σ.Α. 86/2017”, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016
Ημ/νια: 23/03/2020 16:25:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΜΦΩ6Μ-ΜΔΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΟΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Σ.Α. 86/2017”, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016
Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΟΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Σ.Α. 86/2017”, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016
Ημ/νια: 23/03/2020 16:25:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΜΦΩ6Μ-ΜΔΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της 2ης τροποποίησης της με Α.Π.138950/16.05.2019 σύμβασης του Δήμου Αθηναίων με την εταιρεία με την επωνυμία “LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.”, που αφορά στην υπηρεσία “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝ
Θέμα: Έγκριση της 2ης τροποποίησης της με Α.Π.138950/16.05.2019 σύμβασης του Δήμου Αθηναίων με την εταιρεία με την επωνυμία “LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.”, που αφορά στην υπηρεσία “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, ως προς το αντικείμενο και τον χρόνο παράδοσης του Γ’ Παραδοτέου, λόγω ανωτέρας βίας και ειδικότερα λόγω της λήψης μέτρων για αποφυγή οποιουδήποτε τύπου συγκεντρώσεων ως ένα από τα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, χωρίς να τροποποιείται το συνολικό φυσικό αντικείμενο και το οικονομικό αντάλλαγμα της σύμβασης.
Ημ/νια: 23/03/2020 16:24:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΛΛΩ6Μ-56Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της 2ης τροποποίησης της με Α.Π.138950/16.05.2019 σύμβασης του Δήμου Αθηναίων με την εταιρεία με την επωνυμία “LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.”, που αφορά στην υπηρεσία “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝ
Θέμα: Έγκριση της 2ης τροποποίησης της με Α.Π.138950/16.05.2019 σύμβασης του Δήμου Αθηναίων με την εταιρεία με την επωνυμία “LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.”, που αφορά στην υπηρεσία “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, ως προς το αντικείμενο και τον χρόνο παράδοσης του Γ’ Παραδοτέου, λόγω ανωτέρας βίας και ειδικότερα λόγω της λήψης μέτρων για αποφυγή οποιουδήποτε τύπου συγκεντρώσεων ως ένα από τα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, χωρίς να τροποποιείται το συνολικό φυσικό αντικείμενο και το οικονομικό αντάλλαγμα της σύμβασης.
Ημ/νια: 23/03/2020 16:24:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΛΛΩ6Μ-56Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την αντιμετώπιση της δαπάνης "Υπηρεσίες διασύνδεσης του Δήμου Αθηναίων ως μέλους στον εθνικό κόμβο GR-IX-ανταλλαγή δεδομένων"
Θέμα: Έγκριση για την αντιμετώπιση της δαπάνης "Υπηρεσίες διασύνδεσης του Δήμου Αθηναίων ως μέλους στον εθνικό κόμβο GR-IX-ανταλλαγή δεδομένων"
Ημ/νια: 23/03/2020 16:10:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΞΥΩ6Μ-ΡΓΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την αντιμετώπιση της δαπάνης "Υπηρεσίες διασύνδεσης του Δήμου Αθηναίων ως μέλους στον εθνικό κόμβο GR-IX-ανταλλαγή δεδομένων"
Θέμα: Έγκριση για την αντιμετώπιση της δαπάνης "Υπηρεσίες διασύνδεσης του Δήμου Αθηναίων ως μέλους στον εθνικό κόμβο GR-IX-ανταλλαγή δεδομένων"
Ημ/νια: 23/03/2020 16:10:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΞΥΩ6Μ-ΡΓΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ κ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘ.ΜΠΟΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.11354/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕ
Θέμα: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ κ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘ.ΜΠΟΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.11354/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 28ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ
Ημ/νια: 23/03/2020 16:03:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΤ3Ω6Μ-Β6Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ κ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘ.ΜΠΟΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.11354/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕ
Θέμα: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ κ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘ.ΜΠΟΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.11354/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 28ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ
Ημ/νια: 23/03/2020 16:03:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΤ3Ω6Μ-Β6Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ κ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘ.ΜΠΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.11354/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 28ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ.
Θέμα: ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ κ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘ.ΜΠΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.11354/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 28ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ.
Ημ/νια: 23/03/2020 15:45:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΓΣΩ6Μ-ΑΦΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ κ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘ.ΜΠΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.11354/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 28ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ.
Θέμα: ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ κ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘ.ΜΠΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.11354/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 28ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ.
Ημ/νια: 23/03/2020 15:45:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΓΣΩ6Μ-ΑΦΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ημ/νια: 23/03/2020 11:11:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΤΩΩ6Μ-ΩΟ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Ημ/νια: 23/03/2020 10:59:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΦΞΩ6Μ-4Μ6
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.