Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ & ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΥΜΦ.ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 7374/2019 ΑΠΟΦ.ΜΟΝ.ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ & ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΥΜΦ.ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 7374/2019 ΑΠΟΦ.ΜΟΝ.ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Ημ/νια: 28/09/2020 10:23:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΘΓΩ6Μ-4Χ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
“Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού με την επωνυμία «1ΔΚ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ» του Δήμου Αθηναίων, καθώς στο σεισμό της 19/7/2019 στην Αθήνα το κτήριο όπου στεγάζεται ο Βρεφονηπιακός Σταθμός υπέστη εκτεταμένες ζημιές και κρίθηκε ακατάλλη
Θέμα: “Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού με την επωνυμία «1ΔΚ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ» του Δήμου Αθηναίων, καθώς στο σεισμό της 19/7/2019 στην Αθήνα το κτήριο όπου στεγάζεται ο Βρεφονηπιακός Σταθμός υπέστη εκτεταμένες ζημιές και κρίθηκε ακατάλληλο προς χρήση.”
Ημ/νια: 28/09/2020 10:22:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Μ1ΞΩ6Μ-ΖΧΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ημ/νια: 28/09/2020 10:19:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Χ6ΘΩ6Μ-ΑΩΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
για την αντιμετώπιση της δαπάνης διεξαγωγής νέας διαγωνιστικής διαδικασίας εντός τρέχοντος οικονομικού έτους προμήθειας τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής (ΒΥΣ).
Θέμα: για την αντιμετώπιση της δαπάνης διεξαγωγής νέας διαγωνιστικής διαδικασίας εντός τρέχοντος οικονομικού έτους προμήθειας τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής (ΒΥΣ).
Ημ/νια: 28/09/2020 10:05:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Δ85Ω6Μ-ΝΜ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 34.896,91 € (ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2020 Φορέας 30, Δ/Ν
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 34.896,91 € (ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2020 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 43 Κ.Α 7336.099 <<Επισκευή - Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στη 1η Δ.Κ.>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου ''Επισκευή-Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης όμβριων στην 1η Δ.Κ.'' για την αποπληρωμή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της με αριθ.πρωτ.275638/29-10-2019 σύμβασης.
Ημ/νια: 25/09/2020 19:02:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΑΩΩ6Μ-ΜΨ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 37.839,46 € (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2020 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ Ο
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 37.839,46 € (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2020 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 43 Κ.Α 7333.103 <<Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων κ΄πεζοδρόμων και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες 2017>> για την αντιμετώπισης της δαπάνης εκτέλεσης του έργου ΄΄ Αποκατάσταση βλαβών, οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες 2017'' για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης
Ημ/νια: 25/09/2020 18:57:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΡΦΩ2Ω6Μ-Τ0Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τευχών διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικ
Θέμα: Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τευχών διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα της μελέτης, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων και ημερομηνία έναρξης από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 74.210,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Ημ/νια: 25/09/2020 16:25:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 64ΦΡΩ6Μ-ΛΔΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της με αριθμό 1/293/11.09.2020 και με ΑΔΑ 6ΒΑ2ΟΡΘ7-ΖΝΦ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” (ΔΕΡΑ), που αφορά στην έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2020.
Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 1/293/11.09.2020 και με ΑΔΑ 6ΒΑ2ΟΡΘ7-ΖΝΦ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” (ΔΕΡΑ), που αφορά στην έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2020.
Ημ/νια: 25/09/2020 15:09:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΤ7Ω6Μ-8ΣΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές & Αργίες των υπαλλήλων της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας για το μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020.»
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές & Αργίες των υπαλλήλων της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας για το μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020.»
Ημ/νια: 25/09/2020 13:49:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΖΠΩ6Μ-ΣΩΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 30-09-2020.
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 30-09-2020.
Ημ/νια: 25/09/2020 13:34:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΟ2Ω6Μ-Σ9Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της με αριθμό 94/07.09.2020 και με ΑΔΑ ΩΓ0ΗΟΡΘΟ-ΑΞΦ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΚΥΑΔΑ), που αφορά στην έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της για το έ
Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 94/07.09.2020 και με ΑΔΑ ΩΓ0ΗΟΡΘΟ-ΑΞΦ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΚΥΑΔΑ), που αφορά στην έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της για το έτος 2020.
Ημ/νια: 25/09/2020 13:28:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 91ΜΞΩ6Μ-ΤΦΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ,ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ,ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 4ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 156079/5-6-19 (19SYMV005064749 2019 06 05)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ,ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ,ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 4ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 156079/5-6-19 (19SYMV005064749 2019 06 05)
Ημ/νια: 25/09/2020 13:18:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67Α7Ω6Μ-Θ6Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 50 ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC) ΓΙΑ 24ΜΗΝΕΣ(ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020) ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. 196524/01-08-2018 (18SYMV003512372 2018-08-01)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 50 ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC) ΓΙΑ 24ΜΗΝΕΣ(ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020) ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. 196524/01-08-2018 (18SYMV003512372 2018-08-01)
Ημ/νια: 25/09/2020 13:11:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ξ8ΔΩ6Μ-ΒΥΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ -ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ 82097 (ΣΥΜΦ.ΑΡΙΘ. 179636/ 20SYMV007147360 2020-08-06 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 2)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ -ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ 82097 (ΣΥΜΦ.ΑΡΙΘ. 179636/ 20SYMV007147360 2020-08-06 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 2)
Ημ/νια: 25/09/2020 13:06:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙΗΘΩ6Μ-Ρ4Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.