Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθμ. πρωτ. 152904/14.04.2014 & 154185/14.04.2014 ενστάσεων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. «BEST PRICE» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε.» αντίστοιχα, που αφορ
Θέμα: Λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθμ. πρωτ. 152904/14.04.2014 & 154185/14.04.2014 ενστάσεων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. «BEST PRICE» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε.» αντίστοιχα, που αφορούν το στάδιο αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών στον ανοικτό, τακτικό διαγωνισμό σχετικά με την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων του Δήμου Αθηναίων, για την εκτέλεση έργων από τη Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης (Τμήμα Αυτεπιστασίας), προϋπολογισμού 199.670,82€ συμ/νου Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 02/06/2014 14:09:12
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-Η12
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2013Β», προϋπολογισμού 246.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.
Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2013Β», προϋπολογισμού 246.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Ημ/νια: 02/06/2014 14:00:41
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-ΞΡ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Ημ/νια: 02/06/2014 13:57:50
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-ΞΑΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης: α) επί των ενστάσεων των εταιρειών «ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΙΚΕ» και «ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Κ.Γ.Α. ΟΕ» σχετικά με τον πρόχειρο, δημόσιο, επαναληπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας «Παροχή εκπαίδευσης (αρχική επιμ
Θέμα: Λήψη απόφασης: α) επί των ενστάσεων των εταιρειών «ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΙΚΕ» και «ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Κ.Γ.Α. ΟΕ» σχετικά με τον πρόχειρο, δημόσιο, επαναληπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας «Παροχή εκπαίδευσης (αρχική επιμόρφωση) στους δικαιούχους οδηγούς υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων, για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Π.Ε.Ι.», προϋπολογισμού 53.115,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, β) για τη ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού και γ) για την επαναπροκύρηξη του διαγωνισμού με νέους όρους
Ημ/νια: 02/06/2014 13:56:26
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-ΛΕ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ, ΦΑΞ, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΛΠ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ, ΦΑΞ, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΛΠ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.
Ημ/νια: 02/06/2014 13:55:23
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-ΟΝΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά α) την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων στον τακτικό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων για την “Εργασία διαχ
Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά α) την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων στον τακτικό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων για την “Εργασία διαχείρισης μεγάλων δένδρων και προσβεβλημένων Φοινίκων” του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 247.230,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, β) τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισοποσοστιαίων προσφορών και γ) την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού.
Ημ/νια: 02/06/2014 13:52:25
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-ΡΜΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για α) την ανάκληση των με αριθμ. 728, 729 και 730/07.05.2014 πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής και β) την ακύρωση της διεξαγωγής των δημοπρασιών της 07.05.2014 που απέβησαν άγονες
Θέμα: Λήψη απόφασης για α) την ανάκληση των με αριθμ. 728, 729 και 730/07.05.2014 πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής και β) την ακύρωση της διεξαγωγής των δημοπρασιών της 07.05.2014 που απέβησαν άγονες
Ημ/νια: 02/06/2014 13:30:24
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-8Φ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ
Ημ/νια: 02/06/2014 12:17:29
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-Ψ2Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 175/2014
Θέμα: ΕΔ 175/2014
Ημ/νια: 02/06/2014 11:36:49
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-ΦΚ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 174/2014
Θέμα: ΕΔ 174/2014
Ημ/νια: 02/06/2014 11:35:20
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-7Β9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 48.055,36€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 76.216,70€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 48.055,36€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 76.216,70€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Ημ/νια: 02/06/2014 11:34:05
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-ΟΙΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 173/2014
Θέμα: ΕΔ 173/2014
Ημ/νια: 02/06/2014 11:33:50
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-Μ3Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 172/2014
Θέμα: ΑΔ 172/2014
Ημ/νια: 02/06/2014 11:32:14
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-ΡΕ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Δημάρχου για την με απ΄ευθείας ανάθεση της εργασίας "Αναβάθμιση ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων" προϋπολογισμού 13.903,92€ στην εταιρεία ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ.
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την με απ΄ευθείας ανάθεση της εργασίας "Αναβάθμιση ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων" προϋπολογισμού 13.903,92€ στην εταιρεία ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ.
Ημ/νια: 02/06/2014 11:31:55
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-ΗΨ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 171/2014
Θέμα: ΑΔ 171/2014
Ημ/νια: 02/06/2014 11:30:18
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-ΧΨ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 169/2014
Θέμα: ΑΔ 169/2014
Ημ/νια: 02/06/2014 11:28:52
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-014
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 168/2014
Θέμα: ΑΔ 168/2014
Ημ/νια: 02/06/2014 11:24:48
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-0ΔΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 11.860,89€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 11.860,89€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 02/06/2014 11:23:42
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-ΩΟ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση για την επιστροφή της υπ’ αρ. 1624496/20-01-2014 ποσού 902,53 € εγγυητικής επιστολής ανάληψης κρατήσεων του ΤΣΜΕΔΕ (E.T.A.A) για το έργο: "Συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών στο 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα", στον ανάδοχο κ. Γεώργιο
Θέμα: Απόφαση για την επιστροφή της υπ’ αρ. 1624496/20-01-2014 ποσού 902,53 € εγγυητικής επιστολής ανάληψης κρατήσεων του ΤΣΜΕΔΕ (E.T.A.A) για το έργο: "Συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών στο 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα", στον ανάδοχο κ. Γεώργιο Ζέρβα.
Ημ/νια: 02/06/2014 11:20:52
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-4Ν8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Δημάρχου για την με απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας "Αντικατάσταση πυροσβεστικής δεξαμενής κτιρίου Λιοσίων 22" προϋπολογισμού 14.723,10€ στον μειοδότη Βασ. Χ. Μιχαλόπουλο.
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την με απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας "Αντικατάσταση πυροσβεστικής δεξαμενής κτιρίου Λιοσίων 22" προϋπολογισμού 14.723,10€ στον μειοδότη Βασ. Χ. Μιχαλόπουλο.
Ημ/νια: 02/06/2014 11:19:48
Φορέας: Δήμος Αθηναίων
ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩ6Μ-ΤΝ3
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.