Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΔΕΙΑ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΚΥΕ
Ημ/νια: 04/08/2016 15:33:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΕ8Ω6Μ-ΩΤΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΚΥΕ
Ημ/νια: 04/08/2016 15:09:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 667ΗΩ6Μ-Π6Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 1ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 1ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ημ/νια: 04/08/2016 14:45:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΕΝΩ6Μ-ΜΟ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΑΗΠ 199589/23-06-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΑΗΠ 199589/23-06-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημ/νια: 04/08/2016 14:40:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΞΩ9Ω6Μ-ΦΜΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 58Β καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 310,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δ
Θέμα: Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 58Β καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 310,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών.
Ημ/νια: 04/08/2016 14:39:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΑΠΩ6Μ-Ξ9Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 13 καταστήματος - οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτονος στην Βαρβάκειο Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 580,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά
Θέμα: Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 13 καταστήματος - οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτονος στην Βαρβάκειο Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 580,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών.
Ημ/νια: 04/08/2016 14:36:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΞΙΩ6Μ-8ΗΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017” για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγεί
Θέμα: Αποδοχή της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017” για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, Τμήμα Παιδικών Εξοχών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, προϋπολογισμού 39.603,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Ημ/νια: 04/08/2016 14:34:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΥΩΩ6Μ-Λ1Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2016 14:33:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΓΣΩ6Μ-ΤΧΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 4 παντοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά.
Θέμα: Αποδοχή της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 4 παντοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά.
Ημ/νια: 04/08/2016 14:21:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ40ΖΩ6Μ-ΙΛΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
868/2016 πράξη Ο.Ε. - Aποδοχή της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, επαναληπτικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνή, μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Τ
Θέμα: 868/2016 πράξη Ο.Ε. - Aποδοχή της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, επαναληπτικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνή, μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα άρθρων και για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε ομάδας ή για το σύνολο των ομάδων ποσοτήτων όλων των ειδών, προϋπολογισμού 269.651,67€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%), που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
Ημ/νια: 03/08/2016 16:39:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΘΩΝΩ6Μ-ΕΞΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
870/2016 πράξη Ο.Ε. - Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για τ
Θέμα: 870/2016 πράξη Ο.Ε. - Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για την προμήθεια “ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”, για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 178.560,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%
Ημ/νια: 03/08/2016 16:32:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΒ1Ω6Μ-ΠΤ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
866/2016 πράξη Ο.Ε. - Αποδοχή της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομικής άποψης τιμή πρ
Θέμα: 866/2016 πράξη Ο.Ε. - Αποδοχή της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομικής άποψης τιμή προσφοράς, σχετικά με την προμήθεια “ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 1.200cc – 1.400cc, ΜΕΣΩ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ (5) ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ (OPERATIONAL LEASING) ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ (5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2016 – 2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”, προϋπολογισμού 17.712,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%
Ημ/νια: 03/08/2016 16:29:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΛΧΩ6Μ-ΒΙΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
865/2016 πράξη Ο.Ε. - Αποδοχή της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση εργασίας “ΑΠΟΧΛΟΑΣΗΣ ΛΟΦΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ Π
Θέμα: 865/2016 πράξη Ο.Ε. - Αποδοχή της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση εργασίας “ΑΠΟΧΛΟΑΣΗΣ ΛΟΦΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017” για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού 239.850,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην ένσταση της εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κατά της 803/2016 Πράξης Ο.Ε.
Ημ/νια: 03/08/2016 16:27:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΞΥΩ6Μ-3ΜΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Καταβολή εξόδων ετήσιας συνδρομής του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2015 στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων EUROCITIES.
Θέμα: Καταβολή εξόδων ετήσιας συνδρομής του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2015 στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων EUROCITIES.
Ημ/νια: 03/08/2016 14:58:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω82ΖΩ6Μ-ΩΦΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Δαπάνη που αφορά τα έξοδα φιλοτέχνησης-κατασκευής "Βραβείου Δημοκρατίας της Πόλεως των Αθηνών", συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα απονεμηθεί σε εκδήλωση στις 15-09-2016 στο πλαίσιο του Φόρουμ της Δημοκρατίας στην Αθήνα.
Θέμα: Δαπάνη που αφορά τα έξοδα φιλοτέχνησης-κατασκευής "Βραβείου Δημοκρατίας της Πόλεως των Αθηνών", συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα απονεμηθεί σε εκδήλωση στις 15-09-2016 στο πλαίσιο του Φόρουμ της Δημοκρατίας στην Αθήνα.
Ημ/νια: 03/08/2016 14:38:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΡΘ5Ω6Μ-Ε9Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ "ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ "ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016
Ημ/νια: 03/08/2016 14:32:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΜ7Ω6Μ-Ν2Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Δαπάνη καταβολής εξόδων κίνησης, διαμονής, ημερήσιας αποζημίωσης και ηλεκτρονικής καταγραφής στο σύστημα ESTA, ενός εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων, για τη μετάβασή του από τις 18 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2016.
Θέμα: Δαπάνη καταβολής εξόδων κίνησης, διαμονής, ημερήσιας αποζημίωσης και ηλεκτρονικής καταγραφής στο σύστημα ESTA, ενός εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων, για τη μετάβασή του από τις 18 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2016.
Ημ/νια: 03/08/2016 14:28:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ζ3ΨΩ6Μ-515
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επανεξέταση της υπ’ αρ. 325/11-5-2016 απόφασης του συμβουλίου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας που αφορά τη μετατροπή τριών (3) θέσεων στάθμευσης επισκεπτών στην οδό Μιαούλη, αμέσως μετά τη συμβολή της με την οδό Παπανικολή, σε τρεις θέσεις (3) κατοίκων
Θέμα: Επανεξέταση της υπ’ αρ. 325/11-5-2016 απόφασης του συμβουλίου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας που αφορά τη μετατροπή τριών (3) θέσεων στάθμευσης επισκεπτών στην οδό Μιαούλη, αμέσως μετά τη συμβολή της με την οδό Παπανικολή, σε τρεις θέσεις (3) κατοίκων
Ημ/νια: 03/08/2016 14:25:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΩΒΩ6Μ-440
Κατηγορίες: Διαύγεια
Δαπάνη καταβολής των εξόδων κίνησης και διαμονής του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη για τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη από 18 έως και 25/05/2016 με έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της κ.Ελένης Τσιπούρα κλάδου ΠΕ με βαθμό Γ΄.
Θέμα: Δαπάνη καταβολής των εξόδων κίνησης και διαμονής του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη για τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη από 18 έως και 25/05/2016 με έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της κ.Ελένης Τσιπούρα κλάδου ΠΕ με βαθμό Γ΄.
Ημ/νια: 03/08/2016 14:20:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 711ΤΩ6Μ-ΣΡΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ Κ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2016
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ Κ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2016
Ημ/νια: 02/08/2016 15:01:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΜ8Ω6Μ-875
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.