Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση: α) μερικής ανατροπής ποσού 9.000,00€ από την Π00043/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) δέσμευσης ποσού 9.000,00€ για το έτος 2018, για “Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων για το έτος 2017”.
Θέμα: Έγκριση: α) μερικής ανατροπής ποσού 9.000,00€ από την Π00043/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) δέσμευσης ποσού 9.000,00€ για το έτος 2018, για “Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων για το έτος 2017”.
Ημ/νια: 27/12/2017 14:29:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΚΚΜΩ6Μ-ΔΣΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση: α) μερικής ανατροπής ποσού 9.000,00€ από την Π00043/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) δέσμευσης ποσού 9.000,00€ για το έτος 2018, για “Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων για το έτος 2017”.
Θέμα: Έγκριση: α) μερικής ανατροπής ποσού 9.000,00€ από την Π00043/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) δέσμευσης ποσού 9.000,00€ για το έτος 2018, για “Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων για το έτος 2017”.
Ημ/νια: 27/12/2017 14:29:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΚΚΜΩ6Μ-ΔΣΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δέσμευσης ποσού 14.981,93€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης ποσού 14.981,93€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».
Ημ/νια: 27/12/2017 14:28:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΙ8Ω6Μ-3ΔΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δέσμευσης ποσού 14.981,93€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης ποσού 14.981,93€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».
Ημ/νια: 27/12/2017 14:28:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΙ8Ω6Μ-3ΔΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση: α) ανατροπής ποσού 24.800,00€ από την Π00158/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) δέσμευσης ποσού 17.242,20€ για το έτος 2018, για “Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων σε κτήρια του Δήμου Αθηναίων”.
Θέμα: Έγκριση: α) ανατροπής ποσού 24.800,00€ από την Π00158/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) δέσμευσης ποσού 17.242,20€ για το έτος 2018, για “Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων σε κτήρια του Δήμου Αθηναίων”.
Ημ/νια: 27/12/2017 14:28:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ87Ω6Μ-Α70
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση: α) ανατροπής ποσού 20.000,00€ από την Π00567/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) δέσμευσης ποσού 20.000,00€ για το έτος 2018, για “Εργασίες συντήρησης καυστήρων δημοτικών κτηρίων και Δημοσυντήρητων”.
Θέμα: Έγκριση: α) ανατροπής ποσού 20.000,00€ από την Π00567/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) δέσμευσης ποσού 20.000,00€ για το έτος 2018, για “Εργασίες συντήρησης καυστήρων δημοτικών κτηρίων και Δημοσυντήρητων”.
Ημ/νια: 27/12/2017 14:26:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 70ΤΘΩ6Μ-94Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 23/12/2017 11:30:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7ΨΓΩ6Μ-ΨΘ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 22/12/2017 18:15:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΩΨΩ6Μ-Ν9Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ημ/νια: 22/12/2017 18:10:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 97Α5Ω6Μ-0ΘΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση για την ανάκληση της με Α.Π. 115843/24.04.2017 Απόφασης Δέσμευσης ποσών 277.161,45€ για το έτος 2018 και 277.161,45€ για το έτος 2019, λόγω μη υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ειδών καθαριότητας».
Θέμα: «Έγκριση για την ανάκληση της με Α.Π. 115843/24.04.2017 Απόφασης Δέσμευσης ποσών 277.161,45€ για το έτος 2018 και 277.161,45€ για το έτος 2019, λόγω μη υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ειδών καθαριότητας».
Ημ/νια: 22/12/2017 16:37:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΗΑΩ6Μ-53Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.208,18€, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για δικαστικά έξοδα (τόκοι) υπέρ του κ. ΣΚΟΡΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και λοιπών (άτομα 6), σύμφωνα με την με αριθμό 1026/2011 απόφαση του Ειρη
Θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.208,18€, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για δικαστικά έξοδα (τόκοι) υπέρ του κ. ΣΚΟΡΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και λοιπών (άτομα 6), σύμφωνα με την με αριθμό 1026/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών».
Ημ/νια: 22/12/2017 16:23:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 64Ζ2Ω6Μ-20Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.344,00€, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για δικαστικά έξοδα υπέρ του κ. ΣΚΟΡΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και λοιπών (άτομα 6), σύμφωνα με την με αριθμό 1026/2011 απόφαση του Ειρηνοδικεί
Θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.344,00€, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για δικαστικά έξοδα υπέρ του κ. ΣΚΟΡΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και λοιπών (άτομα 6), σύμφωνα με την με αριθμό 1026/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών».
Ημ/νια: 22/12/2017 16:17:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΖΙΩΩ6Μ-1ΞΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Αποδοχή δωρεάς παροχής της εφαρμογής evorad EMR και evorad Web Viewer καθώς και της τριετούς συντήρησής της, από την εταιρεία “ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.” προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, με σκοπό την κάλυψη της ανάγκης ιατρονοσηλευτικού φακ
Θέμα: «Αποδοχή δωρεάς παροχής της εφαρμογής evorad EMR και evorad Web Viewer καθώς και της τριετούς συντήρησής της, από την εταιρεία “ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.” προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, με σκοπό την κάλυψη της ανάγκης ιατρονοσηλευτικού φακέλου ασθενή και κλινικής επισκόπησης ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων των ωφελουμένων των Δημοτικών ιατρείων του Δήμου Αθηναίων».
Ημ/νια: 22/12/2017 16:13:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3Ζ1Ω6Μ-ΞΟΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 52 , ΤΗΣ <<AZA TSKHADADZE>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 52 , ΤΗΣ <>
Ημ/νια: 22/12/2017 15:50:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΧΣΩ6Μ-ΩΧΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ>> , ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΚΟΥΦΑ 1 ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , ΤΗΣ <<UNDERGROUND LIGHTS Ε.Ε.>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ>> , ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΚΟΥΦΑ 1 ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , ΤΗΣ <>
Ημ/νια: 22/12/2017 15:48:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΧΘΩ6Μ-ΣΝΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ>> , ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ 26 ΚΑΙ ΩΓΥΓΟΥ 15 , ΤΗΣ <<ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ>> , ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ 26 ΚΑΙ ΩΓΥΓΟΥ 15 , ΤΗΣ <<ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.>>
Ημ/νια: 22/12/2017 15:46:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Η41Ω6Μ-ΛΤ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 17.350
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 17.350.700,00€ (δεκαεπτά εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες επτακόσια ευρώ) συμπ. 24%,
Ημ/νια: 22/12/2017 15:42:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖ0ΛΩ6Μ-3Μ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος τέκνου (ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ) της υπαλλήλου κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
Θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος τέκνου (ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ) της υπαλλήλου κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
Ημ/νια: 21/12/2017 18:08:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΔΤΩ6Μ-ΓΙΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ» Γ
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 14.784.000,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%
Ημ/νια: 21/12/2017 17:06:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 995ΑΩ6Μ-1ΛΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ 19 , ΤΟΥ <<ILIAS ELEZAJ>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ 19 , ΤΟΥ <>
Ημ/νια: 21/12/2017 16:45:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΟΡΩ6Μ-ΗΑΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.