Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Πράξη 466/2016 Ο.Ε. - Αποδοχή δωρεάς γευμάτων σε πενθήμερη βάση από τον κ. Α. ΖΑΝΝΙΑ, ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας ZanZaninfo, με αποδέκτες τα ανήλικα τέκνα που φιλοξενούνται σε διαμερίσματα του “Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας” του Δήμου Αθηναίων
Θέμα: Πράξη 466/2016 Ο.Ε. - Αποδοχή δωρεάς γευμάτων σε πενθήμερη βάση από τον κ. Α. ΖΑΝΝΙΑ, ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας ZanZaninfo, με αποδέκτες τα ανήλικα τέκνα που φιλοξενούνται σε διαμερίσματα του “Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας” του Δήμου Αθηναίων
Ημ/νια: 09/05/2016 15:26:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΒΣΩ6Μ-9Β9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
Ημ/νια: 09/05/2016 14:29:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Κ5ΨΩ6Μ-963
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 09/05/2016 14:22:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΨΝΩ6Μ-Ρ2Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 09/05/2016 14:16:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 72ΧΚΩ6Μ-ΞΝΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων στα 1ο , 2ο , 3ο , 4ο Δημοτικά Διαμερίσματα Σειρά ΕΑ 156/2010 »
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων στα 1ο , 2ο , 3ο , 4ο Δημοτικά Διαμερίσματα Σειρά ΕΑ 156/2010 »
Ημ/νια: 09/05/2016 14:11:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΩΙΩ6Μ-3Κ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 09/05/2016 14:10:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΥΥΩ6Μ-ΚΟΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
9η Συνεδρίαση ΤΕΤΑΡΤΗ 11-5-2016 και ώρα 18:30 στα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Θέμα: 9η Συνεδρίαση ΤΕΤΑΡΤΗ 11-5-2016 και ώρα 18:30 στα γραφεία της 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Ημ/νια: 08/05/2016 12:30:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕ1ΣΩ6Μ-Β9Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Ημ/νια: 06/05/2016 14:47:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΗΞΑΩ6Μ-6ΨΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μετάβαση του κ. Στυλιανού Διακουλάκη, Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων σε θέματα Ευρωπαικών Πολιτικών & Διεθνών Συνεργασιών Δήμου Αθηναίων, στις Βρυξέλλες από τις 25 έως και τις 27 Απριλίου 2016.
Θέμα: Μετάβαση του κ. Στυλιανού Διακουλάκη, Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων σε θέματα Ευρωπαικών Πολιτικών & Διεθνών Συνεργασιών Δήμου Αθηναίων, στις Βρυξέλλες από τις 25 έως και τις 27 Απριλίου 2016.
Ημ/νια: 06/05/2016 14:29:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 71Ψ5Ω6Μ-ΘΔΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ 11Ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1Ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/05/2016
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ 11Ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1Ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/05/2016
Ημ/νια: 06/05/2016 14:23:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78ΔΒΩ6Μ-1ΛΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Η Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών και η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς, ενιαίου διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών προμηθευτών, για την προμήθεια “ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ”, για
Θέμα: Η Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών και η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς, ενιαίου διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών προμηθευτών, για την προμήθεια “ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των Εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων κατά τα έτη 2015 – 2016 – 2017, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) κατ΄είδος υγρού καυσίμου για τις συνολικές ποσότητες εκάστου είδους που αντιστοιχούν στο σύνολο των Φορέων και την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο όσον αφορά στο Φυσικό Αέριο και τα Ελαιολιπαντικά συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.328.506,45€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, να ζητήσουν από τη συμμετέχουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση, ότι το ποσοστό έκπτωσης που αναφέρεται στην οικονομική της προσφορά, αφορά στις ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης και όχι στις ποσότητες που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της διακήρυξης.
Ημ/νια: 06/05/2016 14:19:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ζ9ΕΩ6Μ-8ΡΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Δαπάνη κάλυψης εξόδων κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Ειδικού Συμβούλου κ. Στυλιανού Διακουλάκη και ενός ακόμα εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων, για τη μετάβασή τους στις Βρυξέλλες από τις 10 έως και τις 12 Μαίου 2016.
Θέμα: Δαπάνη κάλυψης εξόδων κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Ειδικού Συμβούλου κ. Στυλιανού Διακουλάκη και ενός ακόμα εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων, για τη μετάβασή τους στις Βρυξέλλες από τις 10 έως και τις 12 Μαίου 2016.
Ημ/νια: 06/05/2016 13:47:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6Η5Ω6Μ-ΠΞΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ για την εκτέλεση του έργου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ"
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ για την εκτέλεση του έργου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ"
Ημ/νια: 06/05/2016 12:15:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω57ΞΩ6Μ-Κ1Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 55"
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 55"
Ημ/νια: 06/05/2016 12:10:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΛΙΩ6Μ-Β7Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 18.775,00€ και β) δέσμευσης πίστωσης ποσού 18.775,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση της εργασίας "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΥΠΤΩΝ, ΒΑΣΕΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ, ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΠΤΑ ΕΡΓΑ, ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ
Θέμα: Έγκριση α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 18.775,00€ και β) δέσμευσης πίστωσης ποσού 18.775,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση της εργασίας "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΥΠΤΩΝ, ΒΑΣΕΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ, ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΠΤΑ ΕΡΓΑ, ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΛΩΝ Κ.Τ.Λ., 2016"
Ημ/νια: 06/05/2016 12:00:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω85ΒΩ6Μ-7Ι6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών από εταιρείες για τη συλλογή και μεταφορά ογκωδών και Α.Ε.Κ.Κ., οι οποίες είναι συμβεβλημένες με αδειοδοτημένα συστήματα
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών από εταιρείες για τη συλλογή και μεταφορά ογκωδών και Α.Ε.Κ.Κ., οι οποίες είναι συμβεβλημένες με αδειοδοτημένα συστήματα
Ημ/νια: 06/05/2016 11:51:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 758ΨΩ6Μ-ΝΨΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000,00€, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης στον πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κ. ΘΕΟΔΩΡΟ
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000,00€, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης στον πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
Ημ/νια: 06/05/2016 11:37:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΜΥΩ6Μ-ΞΜΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Γνωμοδότησης επί της Αποζημίωσης του Παραχωρησιούχου του έργου: «Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση και παραχώρηση της εκμετάλλευσης δυο (2) υπογείων-σταθμών αυτοκινήτων καθώς και πλήρης διαμόρφωση της ισογείου επιφάνει
Θέμα: έγκριση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Γνωμοδότησης επί της Αποζημίωσης του Παραχωρησιούχου του έργου: «Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση και παραχώρηση της εκμετάλλευσης δυο (2) υπογείων-σταθμών αυτοκινήτων καθώς και πλήρης διαμόρφωση της ισογείου επιφάνειας των, στο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα : α) Ψηλορείτη και Δεληγιάννη (πρώην κινηματογράφος Αλκαζάρ) και β) Κύπρου και Πατησίων».
Ημ/νια: 05/05/2016 14:59:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΧ5Ω6Μ-ΩΕ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 05/05/2016 13:50:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω9ΟΘΩ6Μ-ΛΔΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Ημ/νια: 05/05/2016 13:50:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ41ΘΩ6Μ-ΝΜΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.