Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση της ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ της με Α.Π. 313774/04.08.2014 Απόφασης Δημάρχου για την κατακύρωση μέρους του αποτελέσματος της με απευθείας ανάθεση προμήθειας “τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών και ειδών ζαχαροπλαστικής, για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Ε
Θέμα: Έγκριση της ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ της με Α.Π. 313774/04.08.2014 Απόφασης Δημάρχου για την κατακύρωση μέρους του αποτελέσματος της με απευθείας ανάθεση προμήθειας “τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών και ειδών ζαχαροπλαστικής, για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Εξοχών του υπολειπόμενου χρονικού διαστήματος από 01.08.2014 έως 31.10.2014 της τρέχουσας κατασκηνωτικής περιόδου 2014”, ενδεικτικού προϋπολογισμού 165.815,84€ συμ/νου Φ.Π.Α., δυνάμει των άρθρων 58 και 72 1δ του Ν.3852/2010, καθώς και την επανάληψη των διαδικασιών για την προμήθεια των μη κατακυρωθέντων ειδών
Ημ/νια: 07/08/2014 15:16:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 700ΜΩ6Μ-ΝΨ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της με Α.Π. 311592/01.08.2014 Απόφασης Δημάρχου σχετικά με α) την ανάκληση των υπ’ αριθμ. 878/02.07.2014 και 954/16.07.2014 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, β) τη με απευθείας ανάθεση προμήθεια τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών και ειδών ζαχαροπλασ
Θέμα: Έγκριση της με Α.Π. 311592/01.08.2014 Απόφασης Δημάρχου σχετικά με α) την ανάκληση των υπ’ αριθμ. 878/02.07.2014 και 954/16.07.2014 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, β) τη με απευθείας ανάθεση προμήθεια τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών και ειδών ζαχαροπλαστικής για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Εξοχών του υπολειπόμενου χρονικού διαστήματος, ήτοι από 01.08.2014 έως 31.10.2014 της τρέχουσας κατασκηνωτικής περιόδου 2014, συνολικού προϋπολογισμού 165.815,84€ συμπ/νου του ΦΠΑ και γ) την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού
Ημ/νια: 07/08/2014 15:14:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω99ΨΩ6Μ-7ΨΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 310664/01.08.2014 Απόφασης Δημάρχου σχετικά με την ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης υποχρέωσης Π00629 – Π00630 – Π00631/11.06.2014 για την διενέργεια προμήθειας ειδών τροφίμων, ποτών & αναψυκτικών και ειδών ζαχαροπλαστικής με απ
Θέμα: Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 310664/01.08.2014 Απόφασης Δημάρχου σχετικά με την ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης υποχρέωσης Π00629 – Π00630 – Π00631/11.06.2014 για την διενέργεια προμήθειας ειδών τροφίμων, ποτών & αναψυκτικών και ειδών ζαχαροπλαστικής με απευθείας ανάθεση
Ημ/νια: 07/08/2014 15:12:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΞΑΩ6Μ-97Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 298076/23.07.2014 Απόφασης Δημάρχου, σχετικά με την αποδοχή της δωρεάς/ χορηγίας της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “Procter and Gamble Ελλάς ΕΠΕ”
Θέμα: Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 298076/23.07.2014 Απόφασης Δημάρχου, σχετικά με την αποδοχή της δωρεάς/ χορηγίας της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “Procter and Gamble Ελλάς ΕΠΕ”
Ημ/νια: 07/08/2014 15:09:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΖΕΠΩ6Μ-Ξ5Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του Προϋπολογισμού Δημοτικών Κοινοτήτων για το έτος 2015
Θέμα: Έγκριση του Προϋπολογισμού Δημοτικών Κοινοτήτων για το έτος 2015
Ημ/νια: 07/08/2014 14:47:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΛ3Ω6Μ-7ΑΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 264/2014
Θέμα: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 264/2014
Ημ/νια: 07/08/2014 14:03:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66Τ7Ω6Μ-ΝΒΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)
Ημ/νια: 07/08/2014 13:28:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΓ7Ω6Μ-ΥΛ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ 219/2014 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ 219/2014 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ημ/νια: 07/08/2014 13:25:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΝΙΡΩ6Μ-ΞΙΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ,ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ,ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΛΠ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ,ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ,ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΛΠ
Ημ/νια: 07/08/2014 13:21:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗ6ΥΩ6Μ-82Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 64/2014
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 64/2014
Ημ/νια: 06/08/2014 13:25:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΤ5Ω6Μ-ΙΧ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΖΙΜΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΖΙΜΑΣ
Ημ/νια: 06/08/2014 12:54:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧ74Ω6Μ-ΥΥ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου "Αναβάθμιση πεζοδρομίων και οδικού δικτύου 5ης - 6ης & 7ης Δημοτικής Κοινότητας" και δέσμευση ποσού 450.000€ για το 2015
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου "Αναβάθμιση πεζοδρομίων και οδικού δικτύου 5ης - 6ης & 7ης Δημοτικής Κοινότητας" και δέσμευση ποσού 450.000€ για το 2015
Ημ/νια: 06/08/2014 12:52:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 72ΝΛΩ6Μ-343
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου "Αναβάθμιση πεζοδρομίων και οδικού δικτύου 1ης -2ης-3ης-4ης Δημοτικής Κοινότητας" και δέσμευση ποσού 450.000€ για το 2015.
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου "Αναβάθμιση πεζοδρομίων και οδικού δικτύου 1ης -2ης-3ης-4ης Δημοτικής Κοινότητας" και δέσμευση ποσού 450.000€ για το 2015.
Ημ/νια: 06/08/2014 12:43:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΗΓ8Ω6Μ-ΥΛΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής τόκων υπερημερίας του έργου "Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων Σειρά ΕΑ 146/2007".
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής τόκων υπερημερίας του έργου "Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων Σειρά ΕΑ 146/2007".
Ημ/νια: 06/08/2014 12:28:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΤΡΩ6Μ-ΙΞΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 259/2014
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 259/2014
Ημ/νια: 06/08/2014 12:17:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΚΘΩ6Μ-ΣΚ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 258/2014
Θέμα: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 258/2014
Ημ/νια: 06/08/2014 12:11:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7Ζ7Ω6Μ-Μ95
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣΗΣ 217/2014
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣΗΣ 217/2014
Ημ/νια: 06/08/2014 12:08:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ψ79Ω6Μ-ΡΡ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 257/2014
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 257/2014
Ημ/νια: 06/08/2014 12:01:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω04ΞΩ6Μ-1ΚΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 262/2014
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 262/2014
Ημ/νια: 06/08/2014 11:57:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΗΟΣΩ6Μ-ΗΒ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κ. ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ποσών 1.710,60€ και 817,72€, σύμφωνα με τον ν.4257/2014.
Θέμα: Λήψη απόφασης για την με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο της κ. ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ποσών 1.710,60€ και 817,72€, σύμφωνα με τον ν.4257/2014.
Ημ/νια: 05/08/2014 14:51:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61ΘΨΩ6Μ-ΓΔΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.