Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΔ 20/2015
Θέμα: ΑΔ 20/2015
Ημ/νια: 02/02/2015 12:10:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΧΣΓΩ6Μ-96Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 19/2015
Θέμα: ΑΔ 19/2015
Ημ/νια: 02/02/2015 12:08:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΗ6Ω6Μ-Ι61
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για α) τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 6ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων», β) την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και γ
Θέμα: έγκριση για α) τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 6ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων», β) την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό θητείας της ανωτέρω Επιτροπής.
Ημ/νια: 02/02/2015 12:07:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΓΙΩ6Μ-Φ6Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 18/2015
Θέμα: ΑΔ 18/2015
Ημ/νια: 02/02/2015 12:07:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΓ9Ω6Μ-ΡΛ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 8-1-2015 ΠΡΑΞΗ 249 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΙΤΙΟΥ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)
Θέμα: 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 8-1-2015 ΠΡΑΞΗ 249 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΙΤΙΟΥ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)
Ημ/νια: 30/01/2015 18:15:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΛΗΩ6Μ-Ω0Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Επιστημονικά Υπευθύνου και Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Επιστημονικά Υπευθύνου και Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»
Ημ/νια: 30/01/2015 16:04:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΓΤΩ6Μ-ΛΤΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ «ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ «ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ημ/νια: 30/01/2015 15:29:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΖΡΩ6Μ-429
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 30/01/2015 14:30:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Β0ΤΩ6Μ-68Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους διαφόρων οφειλών από οικογενειακούς τάφους.
Θέμα: έγκριση για τη διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους διαφόρων οφειλών από οικογενειακούς τάφους.
Ημ/νια: 30/01/2015 14:21:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω34ΑΩ6Μ-Γ48
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την παράταση ισχύος της θέσης στάθμευσης του υπ’ αριθμ. κυκλοφ. ΖΗΑ 9855 αναπηρικού οχήματος της κ. ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Καλύμνου 21, έως 26-07-2022, ημερομηνία λήξης του διπλώματος οδήγησης και της Ειδικής Καρτέλας Αναπήρου του κ. Σ
Θέμα: έγκριση για την παράταση ισχύος της θέσης στάθμευσης του υπ’ αριθμ. κυκλοφ. ΖΗΑ 9855 αναπηρικού οχήματος της κ. ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Καλύμνου 21, έως 26-07-2022, ημερομηνία λήξης του διπλώματος οδήγησης και της Ειδικής Καρτέλας Αναπήρου του κ. Σταυρόπουλου Σαράντη
Ημ/νια: 30/01/2015 14:00:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΑΚΩ6Μ-Μ93
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για τη διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων της με Α.Χ.Κ. 1511/2013/2014 εγγραφής ποσού 211,80€ επ’ ονόματι ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Θέμα: έγκριση για τη διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων της με Α.Χ.Κ. 1511/2013/2014 εγγραφής ποσού 211,80€ επ’ ονόματι ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Ημ/νια: 30/01/2015 13:55:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΙΣΩ6Μ-6ΕΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 30/01/2015 13:50:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΣΡΞΩ6Μ-ΟΦΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 9/2015
Θέμα: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 9/2015
Ημ/νια: 30/01/2015 13:37:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΣΖΩ6Μ-Υ59
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 17/2015
Θέμα: ΑΔ 17/2015
Ημ/νια: 30/01/2015 13:37:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΩ4Ω6Μ-ΞΝΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης προσφυγής του Δήμου Αθηναίων κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 82872/53869/22.12.2014 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 51 του Ν.3463/2006.
Θέμα: Έγκριση άσκησης προσφυγής του Δήμου Αθηναίων κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 82872/53869/22.12.2014 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 51 του Ν.3463/2006.
Ημ/νια: 29/01/2015 15:06:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Κ1ΑΩ6Μ-ΣΗΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.), ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Χ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.), ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΣΕΙΡΑ 1», ΚΑΤΑ 53 ΗΜΕΡΕΣ, ΗΤΟΙ ΑΠΟ 7-1-2015 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 28-2-2015, ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Ημ/νια: 29/01/2015 14:43:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΨ6Ω6Μ-ΔΣ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΈΛΛΗΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΡΟΥΣΣΟΥ (ΝΤΕΜΗ ΡΟΥΣΣΟΥ) ΣΤΟΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2Ο ΔΙΑΜ/ΣΜΑ / ΑΡ. 41Α ΤΑΦΟ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Α` ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ.
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΈΛΛΗΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΡΟΥΣΣΟΥ (ΝΤΕΜΗ ΡΟΥΣΣΟΥ) ΣΤΟΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2Ο ΔΙΑΜ/ΣΜΑ / ΑΡ. 41Α ΤΑΦΟ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Α` ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ.
Ημ/νια: 29/01/2015 13:35:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΙΞΩ6Μ-ΓΟ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗ 5 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗ 5 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 29/01/2015 12:13:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΝΩ5Ω6Μ-04Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΠΡΑΞΗ 4 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΠΡΑΞΗ 4 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 29/01/2015 12:06:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΔ4Ω6Μ-Ν6Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΑΤΗ 8912 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 39, ΕΩΣ 20-09-2018, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 246/2014 ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ 7ΗΣ ΔΗ
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΑΤΗ 8912 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 39, ΕΩΣ 20-09-2018, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 246/2014 ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ 7ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημ/νια: 29/01/2015 10:01:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΛΙΩ6Μ-1ΡΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.