Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020.
Ημ/νια: 29/07/2020 12:09:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΦΓΩ6Μ-ΖΜΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ. Προμήθεια & εγκατάσταση νέων υδρομετρητών σε διαφόρους χώρους πρασίνου για την αδρευση υφιστάμενων ή υπό ανάπλαση χώρων πρασίνου του Δήμου Αθηναίων
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ. Προμήθεια & εγκατάσταση νέων υδρομετρητών σε διαφόρους χώρους πρασίνου για την αδρευση υφιστάμενων ή υπό ανάπλαση χώρων πρασίνου του Δήμου Αθηναίων
Ημ/νια: 29/07/2020 12:06:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΙΨΩ6Μ-ΨΒΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 30.06.2020 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών “ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: Έγκριση του από 30.06.2020 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών “ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 29/07/2020 12:06:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ050Ω6Μ-ΩΑΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ - ΓΚΑΚΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ - ΓΚΑΚΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 28/07/2020 18:42:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΡΚΨ9Ω6Μ-ΜΩΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της από 16.07.2020 Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορ
Θέμα: Έγκριση της από 16.07.2020 Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων από αυτόν νομικά πρόσωπα, με διάρκεια σύμβασης 24 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισής της στο ΚΗΜΔΗΣ, προϋπολογισμού 486.427,50€ συμπ/νου ΦΠΑ 6%, 13% και 24%, που αφορά στη μερική κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των οικονομικών φορέων που απέσυραν μερικώς τις προσφορές τους (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 83777)
Ημ/νια: 28/07/2020 15:41:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΔΑ9Ω6Μ-ΨΙΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ Δ.Α ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ Δ.Α ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 28/07/2020 14:28:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω70ΥΩ6Μ-92Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 4ος ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ(Δ΄ΔΟΣΗ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 162990/11-6-19 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΤΟ ΠΑΙΔΙ, Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ "( ΣΧΕΤ.1ο Χ.Ε. ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ.ΣΥΝ. Α00317/2019)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 4ος ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ(Δ΄ΔΟΣΗ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 162990/11-6-19 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΤΟ ΠΑΙΔΙ, Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ "( ΣΧΕΤ.1ο Χ.Ε. ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ.ΣΥΝ. Α00317/2019)
Ημ/νια: 28/07/2020 14:11:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΨΘΤΩ6Μ-105
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 7ος ΛΟΓ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΒ. 341835/21-11-2017 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 100%ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ. 1348/19)ΣΧΕΤ. 1ο Χ.Ε. ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α00250/18 (ΧΡΩΣΤΑ ΙΚΑ 2.392,73 ΕΥ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 7ος ΛΟΓ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΒ. 341835/21-11-2017 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 100%ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ. 1348/19)ΣΧΕΤ. 1ο Χ.Ε. ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α00250/18 (ΧΡΩΣΤΑ ΙΚΑ 2.392,73 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΕΠΙΣΥΝ. ΟΦΕΙΛΗ).
Ημ/νια: 28/07/2020 14:02:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΧ3Ω6Μ-ΛΧ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΧΛΟΑΣΗ ΣΕ ΛΟΦΟΥΣ,ΑΛΣΗ,ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ,ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (ΣΥΜΦ. 78381/20SYMV006547580 2020.04.09) ΣΧ.2043/12.06.2020.*
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΧΛΟΑΣΗ ΣΕ ΛΟΦΟΥΣ,ΑΛΣΗ,ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ,ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (ΣΥΜΦ. 78381/20SYMV006547580 2020.04.09) ΣΧ.2043/12.06.2020.*
Ημ/νια: 28/07/2020 13:45:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ρ8ΒΩ6Μ-ΜΥ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ,ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ,ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 156079/5-6-19 (19SYMV005064749 2019 06 05) ΣΧΕΤ.1ο ΧΕ Β03008/2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ,ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ,ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 156079/5-6-19 (19SYMV005064749 2019 06 05) ΣΧΕΤ.1ο ΧΕ Β03008/2019.
Ημ/νια: 28/07/2020 13:31:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 69ΕΗΩ6Μ-22Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση κατακύρωσης της Απευθείας Ανάθεσης για την υπηρεσία “Καθαρισμός και ογκομέτρηση των δεξαμενών καυσίμων του τμήματος Δ/χσης Καυσίμων & Λιπαντικών” για τις ανάγκες του Τμήματος Δ/χσης Καυσίμων & Λιπαντικών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών
Θέμα: Απόφαση κατακύρωσης της Απευθείας Ανάθεσης για την υπηρεσία “Καθαρισμός και ογκομέτρηση των δεξαμενών καυσίμων του τμήματος Δ/χσης Καυσίμων & Λιπαντικών” για τις ανάγκες του Τμήματος Δ/χσης Καυσίμων & Λιπαντικών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών
Ημ/νια: 28/07/2020 13:05:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΠΣΔΩ6Μ-Ξ66
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δ.Κ.», με Ανάδοχο την εταιρία IRKAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δ.Κ.», με Ανάδοχο την εταιρία IRKAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Ημ/νια: 28/07/2020 11:58:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΥ6Ω6Μ-ΤΧ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Ημ/νια: 28/07/2020 11:28:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΥΜΩ6Μ-ΖΔΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση άσκησης παρέμβασης υπέρ του κύρους της με αριθμό 231/2020 Πράξης του Στ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και για την απόρριψη της με ΑΚ 116/2020 αίτησης ανάκλησης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
Θέμα: «Έγκριση άσκησης παρέμβασης υπέρ του κύρους της με αριθμό 231/2020 Πράξης του Στ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και για την απόρριψη της με ΑΚ 116/2020 αίτησης ανάκλησης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑ ΚΡΕ ΑΕ” ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VI) κατά της με αριθμό 231/2020 Πράξης του Στ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
Ημ/νια: 27/07/2020 14:44:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9Α8Ω6Μ-Ν4Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 27/07/2020 14:30:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΥΙΩ6Μ-ΞΝΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ:110 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CURIΝG THE LIMBO.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ:110 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CURIΝG THE LIMBO.
Ημ/νια: 27/07/2020 13:48:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΧΖΩ6Μ-3Λ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
“Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης για τον μήνα Αύγουστο 2020”.
Θέμα: “Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης για τον μήνα Αύγουστο 2020”.
Ημ/νια: 27/07/2020 13:38:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓ29Ω6Μ-ΤΟ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση απευθείας ανάθεσης για τη φωτογραφική κάλυψη της εθιμοτυπικής συνάντησης του Δημάρχου Αθηναίων με τον Πρέσβη του Ιράν στην Ελλάδα, κ. Ahmad Naderi,
Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης για τη φωτογραφική κάλυψη της εθιμοτυπικής συνάντησης του Δημάρχου Αθηναίων με τον Πρέσβη του Ιράν στην Ελλάδα, κ. Ahmad Naderi,
Ημ/νια: 27/07/2020 13:03:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΒΠ1Ω6Μ-7ΕΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση απευθείας ανάθεσης για τη φωτογραφική κάλυψη της εθιμοτυπικής συνάντησης του Δημάρχου Αθηναίων με την Πρέσβειρα της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, κ. Helena Paiva
Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης για τη φωτογραφική κάλυψη της εθιμοτυπικής συνάντησης του Δημάρχου Αθηναίων με την Πρέσβειρα της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, κ. Helena Paiva
Ημ/νια: 27/07/2020 12:56:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ω6ΗΩ6Μ-ΠΟΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση απευθείας ανάθεσης για τη φωτογραφική κάλυψη της καθιερωμένης ετήσιας επιμνημόσυνης δέησης και κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, από την πολιτειακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του τόπου, για τους πεσόντες κατά το πραξικόπ
Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης για τη φωτογραφική κάλυψη της καθιερωμένης ετήσιας επιμνημόσυνης δέησης και κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, από την πολιτειακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του τόπου, για τους πεσόντες κατά το πραξικόπημα και την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974
Ημ/νια: 27/07/2020 12:45:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙΘ6Ω6Μ-ΞΧΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.