Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση του προσχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2020.
Θέμα: Έγκριση του προσχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2020.
Ημ/νια: 20/09/2019 17:07:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΞΦΩ6Μ-Β6Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.
Ημ/νια: 20/09/2019 15:40:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚ17Ω6Μ-ΜΛΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.
Ημ/νια: 20/09/2019 15:38:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ9ΓΩ6Μ-ΔΣ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.
Ημ/νια: 20/09/2019 15:35:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΙΚΙΩ6Μ-Λ52
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Ημ/νια: 20/09/2019 15:33:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΑΠΩ6Μ-2Ο0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μετακίνησης της κ. Γεωργίας Μπούρη και της κ. Αντωνίας Μπαλτά στην Βιέννη για συμμετοχή στην διάσκεψη Femcities 2019.
Θέμα: Απόφαση μετακίνησης της κ. Γεωργίας Μπούρη και της κ. Αντωνίας Μπαλτά στην Βιέννη για συμμετοχή στην διάσκεψη Femcities 2019.
Ημ/νια: 20/09/2019 15:14:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΙ5Ω6Μ-0ΚΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 20/09/2019 14:47:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΡΑΩ6Μ-Θ3Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Βρεφονηπιακό Σταθμό «ΚΟΝΤΟΡΕΒΥΘΟΥΛΗΣ»
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Βρεφονηπιακό Σταθμό «ΚΟΝΤΟΡΕΒΥΘΟΥΛΗΣ»
Ημ/νια: 20/09/2019 13:24:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΖΡΩ6Μ-ΝΑΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 613,50 € (ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡIA ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 0
Θέμα: Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 613,50 € (ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡIA ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 0, Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ - 9 Κ.Α 8261.001 <<Αποδόσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην εταιρεία "ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε."
Ημ/νια: 20/09/2019 13:22:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΤ3Ω6Μ-ΜΟΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
”Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου της Νομικής Δ/νσης για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019.”
Θέμα: ”Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου της Νομικής Δ/νσης για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019.”
Ημ/νια: 20/09/2019 13:04:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΜΛΩ6Μ-ΚΗΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Α. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων στην έκτακτη Γενική Συνέλευση (αυτόκλητη ή μη) που θα συγκληθεί, της ανώνυμης εταιρείας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με το δ.τ. «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.» με θέμα εκλογή Δ.Σ.
Θέμα: Α. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων στην έκτακτη Γενική Συνέλευση (αυτόκλητη ή μη) που θα συγκληθεί, της ανώνυμης εταιρείας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με το δ.τ. «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.» με θέμα εκλογή Δ.Σ. και Β. Υπόδειξη μελών που ο εκπρόσωπος του Δήμου θα προτείνει στην εν λόγω Γενική Συνέλευση της εταιρείας
Ημ/νια: 19/09/2019 14:52:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΙΙΩ6Μ-Ξ3Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Α) Ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων στην έκτακτη Γενική Συνέλευση (αυτόκλητη ή μη) που θα συγκληθεί της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο
Θέμα: Α) Ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων στην έκτακτη Γενική Συνέλευση (αυτόκλητη ή μη) που θα συγκληθεί της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο ΔΑΕΜ Α.Ε» με θέμα την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και Β) Υπόδειξη μελών, που ο εκπρόσωπος του Δήμου θα προτείνει στην εν λόγω Γενική Συνέλευση της εταιρείας, καθώς και την αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Χαμπίδη από την κα Αικατερίνη – Μαρία Πολιτοπούλου
Ημ/νια: 19/09/2019 14:45:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΓΤΧΩ6Μ-ΣΤΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Α) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (αυτόκλητη ή μη) της ανώνυμης εταιρείας «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» που θα συγκληθεί με θέμα «Εκλογή μ
Θέμα: Α) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (αυτόκλητη ή μη) της ανώνυμης εταιρείας «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» που θα συγκληθεί με θέμα «Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου» της εταιρείας και Β) Υπόδειξη μελών που ο εκπρόσωπος του Δήμου θα προτείνει στην εν λόγω Γενική Συνέλευση της εταιρείας μαζί με τους αναπληρωτές τους.
Ημ/νια: 19/09/2019 14:38:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Χ4ΤΩ6Μ-Ρ5Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 19/09/2019 14:15:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ70ΚΩ6Μ-ΩΒ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 19/09/2019 14:12:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΖΤΩ6Μ-8ΧΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΉΡΙΑ ΓΛΥΠΤΟΎ
Θέμα: ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΉΡΙΑ ΓΛΥΠΤΟΎ
Ημ/νια: 19/09/2019 14:04:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΨΝΩ6Μ-ΧΝ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση ψηφίσματος για τις κινητοποιήσεις στις 20-9-2019 για την κλιματική αλλαγή
Θέμα: Έγκριση ψηφίσματος για τις κινητοποιήσεις στις 20-9-2019 για την κλιματική αλλαγή
Ημ/νια: 19/09/2019 13:51:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0Ω4Ω6Μ-Ν03
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση: α) της με Α.Π.232895/12.09.2019 απόφασης Δημάρχου Αθηναίων, β) της άσκησης πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου Αθηναίων υπέρ της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΡΑΣΤΑΚΟΥ, επί αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής με ΓΑΚ 76314 και ΕΑΚ 9649/09.09.2019, με βάση
Θέμα: «Έγκριση: α) της με Α.Π.232895/12.09.2019 απόφασης Δημάρχου Αθηναίων, β) της άσκησης πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου Αθηναίων υπέρ της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΡΑΣΤΑΚΟΥ, επί αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής με ΓΑΚ 76314 και ΕΑΚ 9649/09.09.2019, με βάση την αμέσως παραπάνω απόφαση Δημάρχου, κατά τη δικάσιμο της 13.09.2019 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση και γ) της άσκησης πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου Αθηναίων υπέρ της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΡΑΣΤΑΚΟΥ στη με ΓΑΚ 76245 και ΕΑΚ 3316/09.09.2019 κύρια παρέμβαση – αίτηση μεταρρύθμισης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), κατά την εκδίκασή της στις 21.10.2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση».
Ημ/νια: 19/09/2019 13:41:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΤ3Ω6Μ-ΤΤ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την τρίμηνη παράταση, ήτοι έως 21-12-19, της με αρ. πρωτ. 292435/21-09-2016 σύμβασης με την εταιρεία “ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.” για εργασίες απόσυρσης και διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) με τους ίδιους όρους
Θέμα: Έγκριση για την τρίμηνη παράταση, ήτοι έως 21-12-19, της με αρ. πρωτ. 292435/21-09-2016 σύμβασης με την εταιρεία “ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.” για εργασίες απόσυρσης και διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) με τους ίδιους όρους
Ημ/νια: 19/09/2019 13:40:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓ3ΝΩ6Μ-Μ5Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 19/09/2019 13:40:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΣΤΩ6Μ-ΟΓΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.