Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 22/01/2019 15:45:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7ΔΜΩ6Μ-ΕΨΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 22/01/2019 15:45:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7ΔΜΩ6Μ-ΕΨΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 22/01/2019 15:42:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΤ6Ω6Μ-63Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 22/01/2019 15:42:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΤ6Ω6Μ-63Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια μοτοσικλετών
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια μοτοσικλετών
Ημ/νια: 22/01/2019 15:40:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 68ΩΙΩ6Μ-ΑΤΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια μοτοσικλετών
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια μοτοσικλετών
Ημ/νια: 22/01/2019 15:40:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 68ΩΙΩ6Μ-ΑΤΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια μοτοσικλετών
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια μοτοσικλετών
Ημ/νια: 22/01/2019 15:37:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΔ3Ω6Μ-9ΕΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια μοτοσικλετών
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια μοτοσικλετών
Ημ/νια: 22/01/2019 15:37:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΔ3Ω6Μ-9ΕΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια φορτηγών - βυτίων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια φορτηγών - βυτίων
Ημ/νια: 22/01/2019 15:35:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΙ8Ω6Μ-2Ν9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια φορτηγών - βυτίων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια φορτηγών - βυτίων
Ημ/νια: 22/01/2019 15:35:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΙ8Ω6Μ-2Ν9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια απορριμματοφόρων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια απορριμματοφόρων
Ημ/νια: 22/01/2019 15:32:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Χ8ΛΩ6Μ-5ΤΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια απορριμματοφόρων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια απορριμματοφόρων
Ημ/νια: 22/01/2019 15:32:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Χ8ΛΩ6Μ-5ΤΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια ανοιχτών απορριμματοκιβωτίων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια ανοιχτών απορριμματοκιβωτίων
Ημ/νια: 22/01/2019 15:30:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Υ1ΕΩ6Μ-Ο7Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια ανοιχτών απορριμματοκιβωτίων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια ανοιχτών απορριμματοκιβωτίων
Ημ/νια: 22/01/2019 15:30:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Υ1ΕΩ6Μ-Ο7Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άρσης του προσωρινού αποκλεισμού από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός αριθμός 51375) των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε άρθρα για τα οποία υπήρχε εμπλοκή λόγω δικαστικής εκκρεμότητας, της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσι
Θέμα: Έγκριση άρσης του προσωρινού αποκλεισμού από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός αριθμός 51375) των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε άρθρα για τα οποία υπήρχε εμπλοκή λόγω δικαστικής εκκρεμότητας, της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 17.350.700,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και της επαναφοράς στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού των εν λόγω οικονομικών φορέων, ώστε να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία με την αξιολόγηση και αυτών των οικονομικών προσφορών.
Ημ/νια: 22/01/2019 15:29:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΘΘ3Ω6Μ-3Χ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άρσης του προσωρινού αποκλεισμού από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός αριθμός 51375) των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε άρθρα για τα οποία υπήρχε εμπλοκή λόγω δικαστικής εκκρεμότητας, της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσι
Θέμα: Έγκριση άρσης του προσωρινού αποκλεισμού από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός αριθμός 51375) των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε άρθρα για τα οποία υπήρχε εμπλοκή λόγω δικαστικής εκκρεμότητας, της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 17.350.700,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και της επαναφοράς στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού των εν λόγω οικονομικών φορέων, ώστε να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία με την αξιολόγηση και αυτών των οικονομικών προσφορών.
Ημ/νια: 22/01/2019 15:29:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΘΘ3Ω6Μ-3Χ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια Απορριμματοκιβωτίων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια Απορριμματοκιβωτίων
Ημ/νια: 22/01/2019 15:27:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΜΜΩ6Μ-5ΥΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια Απορριμματοκιβωτίων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια Απορριμματοκιβωτίων
Ημ/νια: 22/01/2019 15:27:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΜΜΩ6Μ-5ΥΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια φορτηγών - βυτίων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια φορτηγών - βυτίων
Ημ/νια: 22/01/2019 15:24:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Η1ΒΩ6Μ-Ο9Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια φορτηγών - βυτίων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια φορτηγών - βυτίων
Ημ/νια: 22/01/2019 15:24:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Η1ΒΩ6Μ-Ο9Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.