Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
αντιμετώπιση της ανάγκης για παροχή υπηρεσιών "Αποστολή με φακέλους αλληλογραφίας ειδοποιητηρίων κλήσεων σε οφειλέτες από παραβάσεις ελεγχόμενης στάθμευσης της Δ/νσης Δημ/κής Ασ/μίας & της ΕΛ.ΑΣ".
Θέμα: αντιμετώπιση της ανάγκης για παροχή υπηρεσιών "Αποστολή με φακέλους αλληλογραφίας ειδοποιητηρίων κλήσεων σε οφειλέτες από παραβάσεις ελεγχόμενης στάθμευσης της Δ/νσης Δημ/κής Ασ/μίας & της ΕΛ.ΑΣ".
Ημ/νια: 19/01/2021 15:04:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ3ΝΩ6Μ-ΛΥΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της ανάγκης για παροχή υπηρεσιών "Αποστολή με φακέλους αλληλογραφίας ειδοποιητηρίων κλήσεων σε οφειλέτες από παραβάσεις ελεγχόμενης στάθμευσης της Δ/νσης Δημ/κής Ασ/μίας & της ΕΛ.ΑΣ".
Θέμα: αντιμετώπιση της ανάγκης για παροχή υπηρεσιών "Αποστολή με φακέλους αλληλογραφίας ειδοποιητηρίων κλήσεων σε οφειλέτες από παραβάσεις ελεγχόμενης στάθμευσης της Δ/νσης Δημ/κής Ασ/μίας & της ΕΛ.ΑΣ".
Ημ/νια: 19/01/2021 15:04:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ3ΝΩ6Μ-ΛΥΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση της με αριθμό 1702/28.12.2020 και με ΑΔΑ Ω77ΡΩ6Μ-ΒΕ3 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων ως προς τη σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμ
Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 1702/28.12.2020 και με ΑΔΑ Ω77ΡΩ6Μ-ΒΕ3 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων ως προς τη σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΕΓΩΝ”, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 782.688,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Ημ/νια: 19/01/2021 15:03:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΛΜΩ6Μ-Ζ7Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση της με αριθμό 1423/02.11.2020 και με ΑΔΑ 644ΖΩ6Μ-ΧΓ1 πράξης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, μ
Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 1423/02.11.2020 και με ΑΔΑ 644ΖΩ6Μ-ΧΓ1 πράξης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την “ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, με διάρκεια σύμβασης σαράντα οκτώ (48) μήνες από την ημερομηνία καταχώρισής της στο ΚΗΜΔΗΣ, εκτιμώμενης αξίας 3.173.656,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, με την απαλλαγή και αντικατάσταση Τακτικού Μέλους.
Ημ/νια: 19/01/2021 14:49:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΤΑΩ6Μ-ΗΥΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 11.01.2021 1ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης και του από 13.01.2021 2ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθ
Θέμα: Έγκριση του από 11.01.2021 1ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης και του από 13.01.2021 2ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ”, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισής της στο ΚΗΜΔΗΣ και διάρκεια είκοσι επτά (27) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 620.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορούν στα στάδια αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών καθώς και του ορισμού του προσωρινού αναδόχου, αντίστοιχα.
Ημ/νια: 19/01/2021 14:55:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΩΗΩ6Μ-1ΔΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση της με αριθμό 1423/02.11.2020 και με ΑΔΑ 644ΖΩ6Μ-ΧΓ1 πράξης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, μ
Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 1423/02.11.2020 και με ΑΔΑ 644ΖΩ6Μ-ΧΓ1 πράξης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την “ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, με διάρκεια σύμβασης σαράντα οκτώ (48) μήνες από την ημερομηνία καταχώρισής της στο ΚΗΜΔΗΣ, εκτιμώμενης αξίας 3.173.656,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, με την απαλλαγή και αντικατάσταση Τακτικού Μέλους.
Ημ/νια: 19/01/2021 14:49:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΤΑΩ6Μ-ΗΥΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπ. της δαπάν. για φωτογρ. κάλυψη , εκδηλώσ. συναντήσεων, συν/ξεων τύπου, συνεδρίων, κτιρίων, αναπλάσεων κ.τ.λ, με παράδ. όλων των φωτογ. σε υψηλή ανάλυση(1mb) για αναρτήσεις στο site του Δήμου(δελτία Τύπου) και στα μέσα κοινων. δικτύωσης.
Θέμα: αντιμετώπ. της δαπάν. για φωτογρ. κάλυψη , εκδηλώσ. συναντήσεων, συν/ξεων τύπου, συνεδρίων, κτιρίων, αναπλάσεων κ.τ.λ, με παράδ. όλων των φωτογ. σε υψηλή ανάλυση(1mb) για αναρτήσεις στο site του Δήμου(δελτία Τύπου) και στα μέσα κοινων. δικτύωσης.
Ημ/νια: 19/01/2021 14:41:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΣΦΔΩ6Μ-7ΡΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπ. της δαπάν. για φωτογρ. κάλυψη , εκδηλώσ. συναντήσεων, συν/ξεων τύπου, συνεδρίων, κτιρίων, αναπλάσεων κ.τ.λ, με παράδ. όλων των φωτογ. σε υψηλή ανάλυση(1mb) για αναρτήσεις στο site του Δήμου(δελτία Τύπου) και στα μέσα κοινων. δικτύωσης.
Θέμα: αντιμετώπ. της δαπάν. για φωτογρ. κάλυψη , εκδηλώσ. συναντήσεων, συν/ξεων τύπου, συνεδρίων, κτιρίων, αναπλάσεων κ.τ.λ, με παράδ. όλων των φωτογ. σε υψηλή ανάλυση(1mb) για αναρτήσεις στο site του Δήμου(δελτία Τύπου) και στα μέσα κοινων. δικτύωσης.
Ημ/νια: 19/01/2021 14:41:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΣΦΔΩ6Μ-7ΡΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.272304/7-12-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.272304/7-12-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)
Ημ/νια: 19/01/2021 14:12:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω38ΟΩ6Μ-94Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.272304/7-12-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.272304/7-12-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)
Ημ/νια: 19/01/2021 14:12:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω38ΟΩ6Μ-94Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 300,00€, πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης του Κανονισμού Καθαριότητας, σε βάρος του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΑΚΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 300,00€, πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης του Κανονισμού Καθαριότητας, σε βάρος του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΑΚΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 19/01/2021 13:59:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΕΚΩ6Μ-ΗΛ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 300,00€, πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης του Κανονισμού Καθαριότητας, σε βάρος του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΑΚΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 300,00€, πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης του Κανονισμού Καθαριότητας, σε βάρος του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΑΚΗ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 19/01/2021 13:59:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΕΚΩ6Μ-ΗΛ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 1.384,14€, πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πρόστιμο ανέγερσης σε βάρος της εταιρείας με την επωνυμία “Θ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ”, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 1.384,14€, πλέον προσαυξήσεων που αφορά σε πρόστιμο ανέγερσης σε βάρος της εταιρείας με την επωνυμία “Θ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ”, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 19/01/2021 13:57:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΗΞ2Ω6Μ-3Ε1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ”
Θέμα: Έγκριση για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ”
Ημ/νια: 19/01/2021 13:54:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΜΧΩ6Μ-ΟΗ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που αφορά στον διαγωνισμό με τίτλο:“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”
Θέμα: Έγκριση για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που αφορά στον διαγωνισμό με τίτλο:“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”
Ημ/νια: 19/01/2021 13:51:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΥΔΩ6Μ-ΝΔΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/01/2021 14:47:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ6ΓΩ6Μ-Φ4Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 18/01/2021 14:41:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Υ5ΝΩ6Μ-ΑΧΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 18/01/2021 14:36:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 62ΝΥΩ6Μ-ΝΑ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 18/01/2021 14:35:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΑΚΩ6Μ-Α1Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 18/01/2021 14:27:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6289Ω6Μ-9ΧΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.