Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Η΄/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, σχετικά με ανταποδοτικά τέλη και ΤΑΠ
Θέμα: Έγκριση για την αποδοχή των πρακτικών της Η΄/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, σχετικά με ανταποδοτικά τέλη και ΤΑΠ
Ημ/νια: 17/07/2019 11:57:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΜ6Ω6Μ-ΣΜΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή του από 01.07.2019 1ου Πρακτικού Γνωμοδότησης – Εισήγησης και του από 03.07.2019 2ου Πρακτικού Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ο
Θέμα: Αποδοχή του από 01.07.2019 1ου Πρακτικού Γνωμοδότησης – Εισήγησης και του από 03.07.2019 2ου Πρακτικού Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 4.245.661,94€, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης (200.000,00€), που αφορούν στα στάδια αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και κήρυξης προσωρινού αναδόχου, αντίστοιχα, στη με αριθμό 73764 συστημική διαδικασία.
Ημ/νια: 17/07/2019 11:45:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΠΞΩ6Μ-Ε76
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 13.000,00 € (ΔΕΚΑ ΤΡEΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 43 Κ.
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 13.000,00 € (ΔΕΚΑ ΤΡEΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 43 Κ.Α 7333.042 <<Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων και στα 7 Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων 2009 Ι.Π.>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την αποπληρωμή του έργου "Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων και στα 7 Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων 2009 Ι.Π."
Ημ/νια: 17/07/2019 11:44:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΝ4Ω6Μ-ΘΗΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή του από 08.07.2019 6ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης πρ
Θέμα: Αποδοχή του από 08.07.2019 6ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 17.350.700,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για τα άρθρα 6, 7 και 27 και στην κατακύρωση του αποτελέσματος της με αριθμό 51375 συστημικής διαδικασίας.
Ημ/νια: 17/07/2019 11:33:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΦΕΩ6Μ-Ι9Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 131,00 € (ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 0, Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
Θέμα: Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 131,00 € (ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 0, Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ - 9 Κ.Α 8261.001 <<Αποδόσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
Ημ/νια: 17/07/2019 11:22:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΧΤΩ6Μ-ΣΘ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 213,75 € (ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡIA ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019
Θέμα: Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 213,75 € (ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡIA ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 0, Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ - 9 Κ.Α 8261.001 <<Αποδόσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην εταιρεία με την επωνυμία΄΄SALERO-A.MΠΕΓΙΑΙ-Σ.ΜΠΑΛΛΑΣ Ε.Ε''
Ημ/νια: 17/07/2019 11:16:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΙΒΩ6Μ-4ΤΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ (OPERATIONAL LEASING) ENOΣ MEΣAIOY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. ΣΥΜΒΑΣΗ 19587/18-1-19 (19SYMV004351844 18-1-2019)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ (OPERATIONAL LEASING) ENOΣ MEΣAIOY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. ΣΥΜΒΑΣΗ 19587/18-1-19 (19SYMV004351844 18-1-2019)
Ημ/νια: 17/07/2019 11:05:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΓΕΩ6Μ-ΩΘΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21ος ΛΟΓ. (ΣΑΤΑ 100% ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 370/19). ΟΙΚΟΔ. ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤ. ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 1Η, 2Η ΚΑΙ 3Η ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. Δ.Α. 2016. ΣΥΜΒ.189858/17 17SYMV001688640 2017-07-13.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21ος ΛΟΓ. (ΣΑΤΑ 100% ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 370/19). ΟΙΚΟΔ. ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤ. ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 1Η, 2Η ΚΑΙ 3Η ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. Δ.Α. 2016. ΣΥΜΒ.189858/17 17SYMV001688640 2017-07-13.
Ημ/νια: 17/07/2019 11:03:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΒΨΩ6Μ-ΦΕΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ,ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018-2019.ΣΥΜΒ.293221/12.10.2017 ΑΔΑΜ 17SYMV002079029 2017-10-12
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ,ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018-2019.ΣΥΜΒ.293221/12.10.2017 ΑΔΑΜ 17SYMV002079029 2017-10-12
Ημ/νια: 17/07/2019 11:00:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΗΕΩ6Μ-09Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 50 ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC) ΓΙΑ 24ΜΗΝΕΣ(ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019) , ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. 196524/01-08-2018 (18SYMV003512372 2018-08-01)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 50 ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC) ΓΙΑ 24ΜΗΝΕΣ(ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019) , ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. 196524/01-08-2018 (18SYMV003512372 2018-08-01)
Ημ/νια: 17/07/2019 10:57:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΚΗΩ6Μ-ΩΣΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε
Ημ/νια: 16/07/2019 11:44:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤ5ΔΩ6Μ-ΙΣΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 16/07/2019 11:41:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Χ0ΦΩ6Μ-ΧΒ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK A.E
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK A.E
Ημ/νια: 16/07/2019 11:20:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΛΡΩ6Μ-ΣΤΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 5.850,00 € (ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 20, Δ/Ν
Θέμα: Έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 5.850,00 € (ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 20, Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - 25 Κ.Α 6613.001 <<Προμήθεια αναλώσιμων υλικών, εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας, με απευθείας ανάθεση, αυτοκόλλητες ενημερωτικές αφίσες με οδηγίες χρήσης, για τους κάδους βιοαποβλήτων
Ημ/νια: 16/07/2019 11:19:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 62Ξ1Ω6Μ-1ΚΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
1. Την απευθείας ανάθεση για παροχή φωτογραφικής κάλυψης των εγκαινίων του Κέντρου Κοινότητας (ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14 )την Τετάρτη 26 Ιουνίου 13.00 – 14.30
Θέμα: 1. Την απευθείας ανάθεση για παροχή φωτογραφικής κάλυψης των εγκαινίων του Κέντρου Κοινότητας (ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14 )την Τετάρτη 26 Ιουνίου 13.00 – 14.30
Ημ/νια: 16/07/2019 11:16:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΥΑ2Ω6Μ-ΑΑΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ALPHABANK
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ALPHABANK
Ημ/νια: 16/07/2019 11:16:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΣΞΩ6Μ-Α47
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Α.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Α.
Ημ/νια: 16/07/2019 11:14:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΗ6Ω6Μ-ΡΙΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Α.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Α.
Ημ/νια: 16/07/2019 11:12:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ε86Ω6Μ-041
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση α) άσκησης μήνυσης/μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά αγνώστων και παντός υπευθύνου για τα αδικήματα της διακίνησης και παραγωγής ναρκωτικών ουσιών (άρθρο 2, 20, 21, 22, 30 παρ.4 του Ν.4139/2013), της σωματικ
Θέμα: Έγκριση α) άσκησης μήνυσης/μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά αγνώστων και παντός υπευθύνου για τα αδικήματα της διακίνησης και παραγωγής ναρκωτικών ουσιών (άρθρο 2, 20, 21, 22, 30 παρ.4 του Ν.4139/2013), της σωματικής και επικίνδυνης σωματικής βλάβης (308 επ. ΠΚ) και για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας των περιοίκων, όπως κλοπές (372 επ. ΠΚ), από τους δικηγόρους του Δήμου Αθηναίων κ.κ. 1) Αικατερίνη Παππά του Φωτίου (ΑΜ/ΔΣΑ 27151), 2) Γιώργο Κωνσταντόπουλο του Αλεξάνδρου (ΑΜ/ΔΣΑ 12503) και 3) Αθανάσιο Καραγκούνη του Δημητρίου (ΑΜ/ΔΣΑ 26895) της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά και δήλωσης παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας και β) εξουσιοδότησης των ανωτέρω δικηγόρων του Δήμου Αθηναίων να διοριστούν ως αντίκλητοι και να τους δοθεί η εντολή και η πληρεξουσιότητα όπως ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά, λάβουν αντίγραφα από τον φάκελο της δικογραφίας, γνωστοποιήσουν μάρτυρες και εν γένει πράξουν ό,τι απαιτείται για την περαίωση των ως άνω εντολών
Ημ/νια: 16/07/2019 11:09:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Χ4ΚΩ6Μ-ΡΨΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε
Ημ/νια: 16/07/2019 11:05:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 65ΙΙΩ6Μ-Ψ5Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.