Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α00902
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α00902
Ημ/νια: 03/06/2020 16:35:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6Ψ9Ω6Μ-4Γ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.Α00901
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.Α00901
Ημ/νια: 03/06/2020 16:29:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΑΖΣΩ6Μ-1Ν4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Ημ/νια: 03/06/2020 15:11:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Α0ΛΩ6Μ-ΣΜΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη με αριθμό 50, που αφορά σε αίτημα παραχώρησης δύο (2) θέσεων στάθμευσης, επιπλέον των θέσεων που έχουν παραχωρηθεί, για οχήματα του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, στην οδό Αναστασίου Τσόχα 33 και 31 (έναντι Αναστασίου Τσόχα 36) Αθήνα,
Θέμα: Πράξη με αριθμό 50, που αφορά σε αίτημα παραχώρησης δύο (2) θέσεων στάθμευσης, επιπλέον των θέσεων που έχουν παραχωρηθεί, για οχήματα του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, στην οδό Αναστασίου Τσόχα 33 και 31 (έναντι Αναστασίου Τσόχα 36) Αθήνα, μετά τις ήδη παραχωρημένες θέσεις.
Ημ/νια: 03/06/2020 14:35:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 64Α6Ω6Μ-Β5Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση Eργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Ιούνιο 2020
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση Eργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Ιούνιο 2020
Ημ/νια: 03/06/2020 14:34:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΤΖΠΩ6Μ-8ΧΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Ιούνιο 2020
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Ιούνιο 2020
Ημ/νια: 03/06/2020 14:32:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 965ΕΩ6Μ-3ΗΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του 5ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια “ΞΥΛΕΙΑΣ”
Θέμα: Έγκριση του 5ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια “ΞΥΛΕΙΑΣ”, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων και ημερομηνία έναρξης από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, προϋπολογισμού 69.980,02€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%, που αφορά στην επέκταση ισχύος των κατατεθειμένων προσφορών των οικονομικών φορέων δυνάμει του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.
Ημ/νια: 03/06/2020 13:34:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 94ΨΥΩ6Μ-ΒΦΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της χορήγησης δεκαήμερης παράτασης στον οικονομικό φορέα “LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA” για την υποβολή διευκρινιστικών απαντήσεων σε ερωτήματα που έθεσε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α
Θέμα: Έγκριση της χορήγησης δεκαήμερης παράτασης στον οικονομικό φορέα “LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA” για την υποβολή διευκρινιστικών απαντήσεων σε ερωτήματα που έθεσε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΤΟΥΣ 2020-22”, ΣΑΤΑ – Ίδιοι Πόροι Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Ημ/νια: 03/06/2020 13:05:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡ16Ω6Μ-Ν6Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Συμπλήρωση Προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2020
Θέμα: «Συμπλήρωση Προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2020
Ημ/νια: 03/06/2020 12:58:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΤ8Ω6Μ-3Ν3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 659/2020 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα: Έγκριση της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 659/2020 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.
Ημ/νια: 03/06/2020 12:14:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ν02Ω6Μ-3ΩΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΑΥ ποσού ''65.354,20€'' στο οικ. έτος 2020 και ταυτόχρονη δέσμευση ποσού ''91.495,88€ στο οικ. έτος 2021,στον Κ.Α.6233.001, Φ20/25 για την τροποποίηση σε ποσοστό 50%, της σύμβασης με ΑΠ:196524/01.08.2018 //18SYMV003512372_2018.08.01, με την εταιρεία ΤΟΙ
Θέμα: ΑΑΥ ποσού ''65.354,20€'' στο οικ. έτος 2020 και ταυτόχρονη δέσμευση ποσού ''91.495,88€ στο οικ. έτος 2021,στον Κ.Α.6233.001, Φ20/25 για την τροποποίηση σε ποσοστό 50%, της σύμβασης με ΑΠ:196524/01.08.2018 //18SYMV003512372_2018.08.01, με την εταιρεία ΤΟΙ-ΤΟΙ HELLAS ΑΕ που αφορά τη «Μίσθωση & Καθαρισμός Πενήντα (50) Κινητών Συστημάτων Ατομικής Υγιεινής (WC) για Χρονικό διάστημα Είκοσι Τεσσάρων Μηνών».
Ημ/νια: 02/06/2020 17:18:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8ΥΖΩ6Μ-Ι2Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 02/06/2020 15:58:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ε3ΔΩ6Μ-ΥΙΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΠΙΝΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η Δ.Κ.) ΟΠΣ: 5030431”.
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΠΙΝΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η Δ.Κ.) ΟΠΣ: 5030431”.
Ημ/νια: 02/06/2020 14:50:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΠΛΩ6Μ-ΖΔΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής ποσού 690,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. AFZAL IMRAN, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής ποσού 690,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ, σε βάρος του κ. AFZAL IMRAN, λόγω εσφαλμένης εγγραφής
Ημ/νια: 02/06/2020 14:42:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Δ31Ω6Μ-ΗΡ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 02/06/2020 13:55:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΓΓΩ6Μ-ΧΣΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 02/06/2020 13:51:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ90ΤΩ6Μ-Ψ4Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 02/06/2020 13:48:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ψ6ΙΩ6Μ-ΕΘΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 02/06/2020 13:45:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Χ6ΑΩ6Μ-ΑΨΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση διαγραφών συνολικού ποσού 640,00€ που αφορούν σε πράξεις βεβαίωσης παραβάσεων ΚΟΚ, σύμφωνα με την ονομαστική κατάσταση του εισηγητικού εγγράφου, λόγω εξόφλησής τους
Θέμα: Έγκριση διαγραφών συνολικού ποσού 640,00€ που αφορούν σε πράξεις βεβαίωσης παραβάσεων ΚΟΚ, σύμφωνα με την ονομαστική κατάσταση του εισηγητικού εγγράφου, λόγω εξόφλησής τους
Ημ/νια: 02/06/2020 13:42:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΣΝΩ6Μ-ΥΩ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 02/06/2020 13:39:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΤΘΩ6Μ-04Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.