Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31/07/2020 (άρθρο 10Α Ν.3861/2010)
Θέμα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 31/07/2020 (άρθρο 10Α Ν.3861/2010)
Ημ/νια: 07/08/2020 15:46:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΗΠ0Ω6Μ-ΗΚΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Α. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για το έργο “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ”, προϋπολογισμο
Θέμα: Α. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για το έργο “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ”, προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και Β. συγκρότηση τριμελούς οργάνου, το οποίο θα εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.
Ημ/νια: 07/08/2020 14:13:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΛ0Ω6Μ-ΑΝΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/8/2020.
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/8/2020.
Ημ/νια: 07/08/2020 14:01:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5Γ3Ω6Μ-ΩΘΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ & ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΦΑΞ ( ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 144254/29.06.2020- 20SYMV006935390 2020.06.29 ΟΜΑΔΑ Β) (ΣΧΕΤ. ΤΟ ΑΡΙΘ. 002647/2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓ/ΣΜΟ)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ & ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΦΑΞ ( ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 144254/29.06.2020- 20SYMV006935390 2020.06.29 ΟΜΑΔΑ Β) (ΣΧΕΤ. ΤΟ ΑΡΙΘ. 002647/2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓ/ΣΜΟ)*
Ημ/νια: 07/08/2020 13:55:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣ5ΤΩ6Μ-1ΦΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟ
Θέμα: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟ
Ημ/νια: 07/08/2020 13:53:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7Ρ0Ω6Μ-4ΩΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ (1ο & 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ). ΣΥΜΒΑΣΗ 78616/9-4-20 (20SYMV006548426 2020 04 09) ΣΧΕΤ. Χ.Ε. 001946/10-06-2020 *
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ (1ο & 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ). ΣΥΜΒΑΣΗ 78616/9-4-20 (20SYMV006548426 2020 04 09) ΣΧΕΤ. Χ.Ε. 001946/10-06-2020 *
Ημ/νια: 07/08/2020 13:48:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΥ8Ω6Μ-ΧΤ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η Δ.Κ. (ΣΥΜΦ. 330819/27.12.2019 20SYMV006152915 2020.01.13) **
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η Δ.Κ. (ΣΥΜΦ. 330819/27.12.2019 20SYMV006152915 2020.01.13) **
Ημ/νια: 07/08/2020 13:42:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΑΤΩ6Μ-ΘΚΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Ημ/νια: 07/08/2020 13:39:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Φ6ΑΩ6Μ-ΓΚΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΣΥΜΒΑΣΗ 085954/16-04-2020 (20SYMV006587728 2020-04-16) 1ο ΣΧΕΤ. Χ.Ε. 2430/2020.*
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΣΥΜΒΑΣΗ 085954/16-04-2020 (20SYMV006587728 2020-04-16) 1ο ΣΧΕΤ. Χ.Ε. 2430/2020.*
Ημ/νια: 07/08/2020 13:36:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ5ΞΩ6Μ-ΛΘ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 13ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΔΝΑ(ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ). ΣΥΜΒΑΣΗ 166785/28-6-2018 ΣΧΕΤ.ΑΡΙΘ.Α00888/2018 Χ.Ε. ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 13ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΔΝΑ(ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ). ΣΥΜΒΑΣΗ 166785/28-6-2018 ΣΧΕΤ.ΑΡΙΘ.Α00888/2018 Χ.Ε. ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ημ/νια: 07/08/2020 13:33:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩ09Ω6Μ-Ν3Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Α. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για το έργο “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ”, προϋπολογισμο
Θέμα: Α. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για το έργο “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ”, προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και Β. συγκρότηση τριμελούς οργάνου, το οποίο θα εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.
Ημ/νια: 07/08/2020 14:13:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΛ0Ω6Μ-ΑΝΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/8/2020.
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/8/2020.
Ημ/νια: 07/08/2020 14:01:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5Γ3Ω6Μ-ΩΘΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ & ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΦΑΞ ( ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 144254/29.06.2020- 20SYMV006935390 2020.06.29 ΟΜΑΔΑ Β) (ΣΧΕΤ. ΤΟ ΑΡΙΘ. 002647/2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓ/ΣΜΟ)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ & ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΦΑΞ ( ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 144254/29.06.2020- 20SYMV006935390 2020.06.29 ΟΜΑΔΑ Β) (ΣΧΕΤ. ΤΟ ΑΡΙΘ. 002647/2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓ/ΣΜΟ)*
Ημ/νια: 07/08/2020 13:55:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣ5ΤΩ6Μ-1ΦΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟ
Θέμα: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟ
Ημ/νια: 07/08/2020 13:53:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω7Ρ0Ω6Μ-4ΩΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ (1ο & 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ). ΣΥΜΒΑΣΗ 78616/9-4-20 (20SYMV006548426 2020 04 09) ΣΧΕΤ. Χ.Ε. 001946/10-06-2020 *
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ (1ο & 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ). ΣΥΜΒΑΣΗ 78616/9-4-20 (20SYMV006548426 2020 04 09) ΣΧΕΤ. Χ.Ε. 001946/10-06-2020 *
Ημ/νια: 07/08/2020 13:48:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΥ8Ω6Μ-ΧΤ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η Δ.Κ. (ΣΥΜΦ. 330819/27.12.2019 20SYMV006152915 2020.01.13) **
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η Δ.Κ. (ΣΥΜΦ. 330819/27.12.2019 20SYMV006152915 2020.01.13) **
Ημ/νια: 07/08/2020 13:42:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΑΤΩ6Μ-ΘΚΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Ημ/νια: 07/08/2020 13:39:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Φ6ΑΩ6Μ-ΓΚΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΣΥΜΒΑΣΗ 085954/16-04-2020 (20SYMV006587728 2020-04-16) 1ο ΣΧΕΤ. Χ.Ε. 2430/2020.*
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΣΥΜΒΑΣΗ 085954/16-04-2020 (20SYMV006587728 2020-04-16) 1ο ΣΧΕΤ. Χ.Ε. 2430/2020.*
Ημ/νια: 07/08/2020 13:36:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ5ΞΩ6Μ-ΛΘ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 13ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΔΝΑ(ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ). ΣΥΜΒΑΣΗ 166785/28-6-2018 ΣΧΕΤ.ΑΡΙΘ.Α00888/2018 Χ.Ε. ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 13ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΔΝΑ(ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ). ΣΥΜΒΑΣΗ 166785/28-6-2018 ΣΧΕΤ.ΑΡΙΘ.Α00888/2018 Χ.Ε. ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ημ/νια: 07/08/2020 13:33:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩ09Ω6Μ-Ν3Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 29-07-2020 -ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΜΠΕΣΗ
Θέμα: 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 29-07-2020 -ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΜΠΕΣΗ
Ημ/νια: 06/08/2020 21:02:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΔΕΩ6Μ-ΦΘΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.