Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση της με Α.Π. 222634/07.10.2020 Απόφασης Δημάρχου, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) που αφορά στην παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης
Θέμα: Έγκριση της με Α.Π. 222634/07.10.2020 Απόφασης Δημάρχου, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) που αφορά στην παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2020”, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 520.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, κατά εννέα (9) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 16.10.2020
Ημ/νια: 30/10/2020 16:10:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 93Β6Ω6Μ-Α1Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 08.10.2020 1ου Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπ
Θέμα: Έγκριση του από 08.10.2020 1ου Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ”, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 371.729,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά στα στάδια αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και κήρυξης προσωρινού αναδόχου
Ημ/νια: 30/10/2020 15:33:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΘΞΩ6Μ-ΛΝΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του τεύχους με την τεχνική περιγραφή, τη συγγραφή υποχρεώσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του με αριθμό πρωτοκόλλου 213006/25.09.2020 αιτήματος της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας, που αφορά στην απευθείας ανάθεση της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤ
Θέμα: Έγκριση του τεύχους με την τεχνική περιγραφή, τη συγγραφή υποχρεώσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του με αριθμό πρωτοκόλλου 213006/25.09.2020 αιτήματος της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας, που αφορά στην απευθείας ανάθεση της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΟΡΩΝ”, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.640,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, δυνάμει του άρθρου 95 του Ν.4674/2020.
Ημ/νια: 30/10/2020 15:12:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 979ΠΩ6Μ-Ω5Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Νοέμβριο 2020».
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Νοέμβριο 2020».
Ημ/νια: 30/10/2020 15:02:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Μ7ΦΩ6Μ-Φ1Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Νοέμβριο 2020».
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Νοέμβριο 2020».
Ημ/νια: 30/10/2020 14:58:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΝΨ0Ω6Μ-ΛΦ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 04-11-2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Θέμα: 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 04-11-2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ/νια: 30/10/2020 14:55:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Θ92Ω6Μ-Τ84
Κατηγορίες: Διαύγεια
“ Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας , για το μήνα Νοέμβριο 2020 ”.
Θέμα: “ Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας , για το μήνα Νοέμβριο 2020 ”.
Ημ/νια: 30/10/2020 14:51:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΣΞΩ6Μ-ΜΛ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΔΙΑΧ & ΑΝΑΠΤ ΑΝΘΡΩΠ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΔΙΑΧ & ΑΝΑΠΤ ΑΝΘΡΩΠ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020
Ημ/νια: 30/10/2020 14:47:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΒΣΩ6Μ-ΞΜΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΝΣΗΣ ΔΙΑΧ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΝΣΗΣ ΔΙΑΧ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020
Ημ/νια: 30/10/2020 14:45:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΗ5Ω6Μ-ΒΧ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 19.10.2020 Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια και τοποθέτηση με τί
Θέμα: Έγκριση του από 19.10.2020 Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια και τοποθέτηση με τίτλο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού και ημερομηνία έναρξης από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ και για 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακές ημέρες, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου και την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας.
Ημ/νια: 30/10/2020 14:42:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤ4ΝΩ6Μ-ΩΛ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής αμοιβής στον δικηγόρο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΣΙΡΩΝΑ για την σύνταξη της απαιτούμενης γνωμοδότησης επί αιτήματος των με πάγια αντιμισθία δικηγόρων του Δήμου μας που αφορά εξωδικαστική επίλυση μισθολογικής διαφοράς.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής αμοιβής στον δικηγόρο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΣΙΡΩΝΑ για την σύνταξη της απαιτούμενης γνωμοδότησης επί αιτήματος των με πάγια αντιμισθία δικηγόρων του Δήμου μας που αφορά εξωδικαστική επίλυση μισθολογικής διαφοράς.
Ημ/νια: 29/10/2020 17:02:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧ30Ω6Μ-Ι4Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής αμοιβής στον δικηγόρο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΣΙΡΩΝΑ για την σύνταξη της απαιτούμενης γνωμοδότησης επί αιτήματος των με πάγια αντιμισθία δικηγόρων του Δήμου μας που αφορά εξωδικαστική επίλυση μισθολογικής διαφοράς.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής αμοιβής στον δικηγόρο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΣΙΡΩΝΑ για την σύνταξη της απαιτούμενης γνωμοδότησης επί αιτήματος των με πάγια αντιμισθία δικηγόρων του Δήμου μας που αφορά εξωδικαστική επίλυση μισθολογικής διαφοράς.
Ημ/νια: 29/10/2020 17:02:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧ30Ω6Μ-Ι4Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ.
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ.
Ημ/νια: 29/10/2020 16:48:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΚΔΡΩ6Μ-ΥΜ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ.
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ.
Ημ/νια: 29/10/2020 16:48:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΚΔΡΩ6Μ-ΥΜ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Δημάρχου για το μήνα Οκτώβριο 2020.
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Δημάρχου για το μήνα Οκτώβριο 2020.
Ημ/νια: 29/10/2020 16:07:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ17ΥΩ6Μ-ΠΣΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Δημάρχου για το μήνα Οκτώβριο 2020.
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Δημάρχου για το μήνα Οκτώβριο 2020.
Ημ/νια: 29/10/2020 16:07:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ17ΥΩ6Μ-ΠΣΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
α) Έγκριση της με Α.Π. 235428/22.10.2020 Απόφασης του Δημάρχου Αθηναίων για την ανάθεση της απαιτούμενης κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 περ. ι΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) γνωμοδότησης για την λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης
Θέμα: α) Έγκριση της με Α.Π. 235428/22.10.2020 Απόφασης του Δημάρχου Αθηναίων για την ανάθεση της απαιτούμενης κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 περ. ι΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) γνωμοδότησης για την λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ των εναγόντων στις με ΓΑΚ 37989/2019, 59824/2020 αγωγές ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Δήμου Αθηναίων, στον Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΣΙΡΩΝΑ και β) διαβίβαση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου, λόγω αρμοδιότητας, να ορίσει την αμοιβή του ως άνω δικηγόρου
Ημ/νια: 29/10/2020 15:45:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΞΞΩ6Μ-Μ60
Κατηγορίες: Διαύγεια
α) Έγκριση της με Α.Π. 235428/22.10.2020 Απόφασης του Δημάρχου Αθηναίων για την ανάθεση της απαιτούμενης κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 περ. ι΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) γνωμοδότησης για την λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης
Θέμα: α) Έγκριση της με Α.Π. 235428/22.10.2020 Απόφασης του Δημάρχου Αθηναίων για την ανάθεση της απαιτούμενης κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 περ. ι΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) γνωμοδότησης για την λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ των εναγόντων στις με ΓΑΚ 37989/2019, 59824/2020 αγωγές ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Δήμου Αθηναίων, στον Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΣΙΡΩΝΑ και β) διαβίβαση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου, λόγω αρμοδιότητας, να ορίσει την αμοιβή του ως άνω δικηγόρου
Ημ/νια: 29/10/2020 15:45:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΞΞΩ6Μ-Μ60
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1/2020
Θέμα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1/2020
Ημ/νια: 29/10/2020 15:11:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 99Μ0Ω6Μ-Σ6Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1/2020
Θέμα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1/2020
Ημ/νια: 29/10/2020 15:11:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 99Μ0Ω6Μ-Σ6Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.