Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» της ¨ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ¨, επί της οδού ΕΥΑ
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» της ¨ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ¨, επί της οδού ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 3.
Ημ/νια: 01/02/2018 14:12:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0Σ1Ω6Μ-Μ5Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» της ¨ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ¨, επί της οδού ΕΥΑ
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» της ¨ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ¨, επί της οδού ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 3.
Ημ/νια: 01/02/2018 14:12:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0Σ1Ω6Μ-Μ5Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή του από 12.01.2018 4ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ενιαίας ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΣΥ
Θέμα: Αποδοχή του από 12.01.2018 4ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ενιαίας ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των Δημοσυντήρητων φορέων του, κατά τα έτη 2018-2019, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για τα υγρά καύσιμα και το φυσικό αέριο και τιμής για τα ελαιολιπαντικά, συνολικού προϋπολογισμού 10.500.610,77€ με Φ.Π.Α. 13% και 24%, που αφορά στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων για τους 46387 και 46389 συστημικούς αριθμούς Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημ/νια: 01/02/2018 14:10:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Η9ΩΩ6Μ-Ζ03
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή του από 12.01.2018 4ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ενιαίας ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΣΥ
Θέμα: Αποδοχή του από 12.01.2018 4ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ενιαίας ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των Δημοσυντήρητων φορέων του, κατά τα έτη 2018-2019, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για τα υγρά καύσιμα και το φυσικό αέριο και τιμής για τα ελαιολιπαντικά, συνολικού προϋπολογισμού 10.500.610,77€ με Φ.Π.Α. 13% και 24%, που αφορά στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων για τους 46387 και 46389 συστημικούς αριθμούς Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημ/νια: 01/02/2018 14:10:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Η9ΩΩ6Μ-Ζ03
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ-ΜΠΑΡ» στον 6ο όροφο εντός του συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων, της ¨Α FOR ATHENS ΞΕΝΟΔΟ-ΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ-ΜΠΑΡ» στον 6ο όροφο εντός του συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων, της ¨Α FOR ATHENS ΞΕΝΟΔΟ-ΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, στη συμβολή των οδών ΜΙΑΟΥΛΗ 2-4 & ΕΡΜΟΥ 82.
Ημ/νια: 01/02/2018 14:05:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ45Ω6Μ-ΦΥΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ-ΜΠΑΡ» στον 6ο όροφο εντός του συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων, της ¨Α FOR ATHENS ΞΕΝΟΔΟ-ΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ-ΜΠΑΡ» στον 6ο όροφο εντός του συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων, της ¨Α FOR ATHENS ΞΕΝΟΔΟ-ΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, στη συμβολή των οδών ΜΙΑΟΥΛΗ 2-4 & ΕΡΜΟΥ 82.
Ημ/νια: 01/02/2018 14:05:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ45Ω6Μ-ΦΥΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ημ/νια: 01/02/2018 13:54:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΩ2Ω6Μ-ΖΗΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)» - «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡ
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)» - «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» της ¨ΑΡΚΟΝΤΕΟΝ Ι.Κ.Ε.¨, επί της οδού ΧΡΙΣΤΟΚΟΠΙΔΟΥ 7.
Ημ/νια: 01/02/2018 13:53:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΔΓΔΩ6Μ-6ΞΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)» - «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡ
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)» - «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» της ¨ΑΡΚΟΝΤΕΟΝ Ι.Κ.Ε.¨, επί της οδού ΧΡΙΣΤΟΚΟΠΙΔΟΥ 7.
Ημ/νια: 01/02/2018 13:53:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΔΓΔΩ6Μ-6ΞΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΜΠΑΡ» της ¨ATHENSTYLE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.¨, επί της οδού ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ 12.
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΜΠΑΡ» της ¨ATHENSTYLE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.¨, επί της οδού ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ 12.
Ημ/νια: 01/02/2018 13:50:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7ΠΠΩ6Μ-7Ξ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΤΙΓΓΟΣ 13 - 15 , ΤΗΣ <<ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΤΙΓΓΟΣ 13 - 15 , ΤΗΣ <<ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.>>
Ημ/νια: 31/01/2018 17:36:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 99ΠΦΩ6Μ-3ΒΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ)>> , ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 43 , ΤΗΣ <<ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣ
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ)>> , ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 43 , ΤΗΣ <<ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.>>
Ημ/νια: 31/01/2018 17:34:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΥΜΛΩ6Μ-Ξ17
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ 19 , ΤΟΥ <<ILIAS ELEZAJ>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ 19 , ΤΟΥ <>
Ημ/νια: 31/01/2018 17:31:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΥΔΖΩ6Μ-ΚΗΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΦΕΛΛΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΦΕΛΛΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
Ημ/νια: 31/01/2018 15:25:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6Π6Ω6Μ-2ΕΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ».
Θέμα: Έγκριση υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ».
Ημ/νια: 31/01/2018 15:12:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω9Λ1Ω6Μ-1ΕΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση: α) της αποδοχής της παραχώρησης χρήσης χωρίς αντάλλαγμα λόγω χρησιδανείου από 01.02.2018 έως 31.01.2019, από αποθήκη συνολικής επιφάνειας 630,45 τ.μ., τμήματος 90,24 τ.μ., σύμφωνα με τους όρους της από 15.04.2016 πρότασης του κοινωφελούς ιδρύμα
Θέμα: «Έγκριση: α) της αποδοχής της παραχώρησης χρήσης χωρίς αντάλλαγμα λόγω χρησιδανείου από 01.02.2018 έως 31.01.2019, από αποθήκη συνολικής επιφάνειας 630,45 τ.μ., τμήματος 90,24 τ.μ., σύμφωνα με τους όρους της από 15.04.2016 πρότασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Τροφίμων – Ίδρυμα για την καταπολέμηση της Πείνας», για χώρο συσκευασίας ειδών διατροφής, που θα διατίθενται σε άπορες οικογένειες στα πλαίσια του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους και β) την εξουσιοδότηση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας κ. Μαρίας Στρατηγάκη για την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού χρησιδανείου».
Ημ/νια: 31/01/2018 15:11:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66Γ3Ω6Μ-Μ19
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μη έγκριση της οριοθέτησης θέσης υπαίθριου εμπορίου για την πώληση ανθέων στη συμβολή της οδού Πανεπιστημίου με τον πεζόδρομο Κοραή, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 8/18 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Θέμα: Μη έγκριση της οριοθέτησης θέσης υπαίθριου εμπορίου για την πώληση ανθέων στη συμβολή της οδού Πανεπιστημίου με τον πεζόδρομο Κοραή, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 8/18 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ημ/νια: 31/01/2018 15:10:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67ΗΘΩ6Μ-6Ρ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων για την πραγματοποίηση δράσεων
Θέμα: Έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων για την πραγματοποίηση δράσεων
Ημ/νια: 31/01/2018 15:07:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖ20Ω6Μ-ΦΡΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση Ι.Δ. για τον μήνα Φεβρουάριο 2018.
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με σχέση Ι.Δ. για τον μήνα Φεβρουάριο 2018.
Ημ/νια: 31/01/2018 14:41:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΑΤΩ6Μ-ΙΨ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 20/2018
Θέμα: ΑΔ 20/2018
Ημ/νια: 31/01/2018 14:28:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Τ33Ω6Μ-ΙΒΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.