Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€ σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην κα ΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΩΝ. ΑΓΑΘΗ για την επιγραφή διπλής όψης που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Χίου 24.
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€ σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην κα ΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΩΝ. ΑΓΑΘΗ για την επιγραφή διπλής όψης που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Χίου 24.
Ημ/νια: 11/05/2016 16:10:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΞΑΩ6Μ-ΡΙ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€ σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην κα ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΟΥ – ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Σεβαστουπόλεως 40.
Θέμα: Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€ σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην κα ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΟΥ – ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Σεβαστουπόλεως 40.
Ημ/νια: 11/05/2016 16:08:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛ22Ω6Μ-ΘΝΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 98/2016
Θέμα: ΑΔ 98/2016
Ημ/νια: 11/05/2016 14:26:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΨΝΩ6Μ-94Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ κα ΖΕΠΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ κα ΖΕΠΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
Ημ/νια: 11/05/2016 14:15:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 715ΒΩ6Μ-ΑΔ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ κ.ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ κ.ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
Ημ/νια: 11/05/2016 14:11:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦ0ΕΩ6Μ-Ρ7Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ κ.ΜΟΝΤΙΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ κ.ΜΟΝΤΙΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ
Ημ/νια: 11/05/2016 14:04:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61Φ5Ω6Μ-ΔΥΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΓΩΓΟ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΓΩΓΟ
Ημ/νια: 10/05/2016 15:20:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7525Ω6Μ-ΞΡΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εντύπων & βιβλίων προς κάλυψη σχετικών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.
Θέμα: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εντύπων & βιβλίων προς κάλυψη σχετικών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.
Ημ/νια: 10/05/2016 14:58:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΤΛΖΩ6Μ-33Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.121,70€ για τον καθαρισμό υαλοπινάκων των Δημοτικών Κτηρίων του Δήμου Αθηναίων, β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.797,00€ για τον καθαρισμό και τη φύλαξη χαλιών και μοκετών του Δήμου Αθηναίων και γ) α
Θέμα: Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.121,70€ για τον καθαρισμό υαλοπινάκων των Δημοτικών Κτηρίων του Δήμου Αθηναίων, β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.797,00€ για τον καθαρισμό και τη φύλαξη χαλιών και μοκετών του Δήμου Αθηναίων και γ) ανάκλησης των πολυετών αποφάσεων δέσμευσης ποσού 47.000,00€ για το έτος 2016 και ποσού 50.000,00€ για το έτος 2017 που αποφασίστηκε με τη με Α.Π. 408181/18.12.2015 απόφαση δέσμευσης
Ημ/νια: 10/05/2016 14:54:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΠΑΩ6Μ-ΞΙ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΕ
Ημ/νια: 10/05/2016 14:24:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΞΠΩ6Μ-ΦΨΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 10/05/2016 14:23:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΖΩΩ6Μ-Χ19
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για Α. τη συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στο ευρωπαϊκό project “The Making of Citizenship” που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα “Europe for Citizens” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Β. τη μετάβαση στο Παρίσι, από τις 19 έως και τις 20 Μαΐου 2016, της Αντιδημ
Θέμα: Έγκριση για Α. τη συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στο ευρωπαϊκό project “The Making of Citizenship” που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα “Europe for Citizens” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Β. τη μετάβαση στο Παρίσι, από τις 19 έως και τις 20 Μαΐου 2016, της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας κας Μαρίας Στρατηγάκη, προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο του ευρωπαϊκού project “The Making of Citizenship” και Γ. τη διάθεση της σχετικής δαπάνης
Ημ/νια: 10/05/2016 14:17:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΙΤΩ6Μ-ΥΦΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΙΔΑΧ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΊΟ 2016
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΙΔΑΧ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΊΟ 2016
Ημ/νια: 10/05/2016 13:27:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΒ6Ω6Μ-ΦΞΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για Α. τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, στην πόλη Σεγκόβια της Ισπανίας από τις 11 Μαΐου 2016 έως και τις 14 Μαΐου 2016, προκειμένου να συνεργαστεί με το Ίδρυμα Valsain για τη διοργάνωση του συνεδρίου για τη δημοκρατία, στο οπ
Θέμα: έγκριση για Α. τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, στην πόλη Σεγκόβια της Ισπανίας από τις 11 Μαΐου 2016 έως και τις 14 Μαΐου 2016, προκειμένου να συνεργαστεί με το Ίδρυμα Valsain για τη διοργάνωση του συνεδρίου για τη δημοκρατία, στο οποίο θα συμμετάσχει ως ομιλητής, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου 2016 στο πλαίσιο κύκλου συνεδρίων με θέμα: “Ο ρόλος των πόλεων στην οικοδόμηση της Ευρώπης των πολιτών”, και Β. τη διάθεση της σχετικής δαπάνης
Ημ/νια: 10/05/2016 13:14:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠ7ΝΩ6Μ-ΛΔ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 30/4/2016. (αρθρο 10Α Ν. 3861/2010)
Θέμα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 30/4/2016. (αρθρο 10Α Ν. 3861/2010)
Ημ/νια: 10/05/2016 13:05:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 70ΧΔΩ6Μ-ΚΗΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 10/05/2016 13:04:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠ4ΝΩ6Μ-3ΒΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 774,90€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στον κ. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για την επισκευή του αυτοκινήτου του, σύμφωνα με την 360/2016 πράξη Ο.Ε.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 774,90€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στον κ. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για την επισκευή του αυτοκινήτου του, σύμφωνα με την 360/2016 πράξη Ο.Ε.
Ημ/νια: 09/05/2016 15:41:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ40ΥΩ6Μ-9Ξ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.806,49€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στην κ. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ για την επισκευή του αυτοκινήτου της, σύμφωνα με την 361/2016 πράξη Ο.Ε.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.806,49€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στην κ. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ για την επισκευή του αυτοκινήτου της, σύμφωνα με την 361/2016 πράξη Ο.Ε.
Ημ/νια: 09/05/2016 15:38:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1Γ8Ω6Μ-ΑΘΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της με Α.Π. 124339/18.04.2016 Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων περί αποδοχής και σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού χρησιδανείου με το κοινωφελές ίδρυμα "ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ" που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής
Θέμα: Έγκριση της με Α.Π. 124339/18.04.2016 Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων περί αποδοχής και σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού χρησιδανείου με το κοινωφελές ίδρυμα "ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ" που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής
Ημ/νια: 09/05/2016 15:34:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΚΡΤΩ6Μ-ΔΦΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη 467/2016 Ο.Ε. - Αποδοχή δωρεάς πακέτου στήριξης για τους δικαιούχους του «Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας», το οποίο θα προκύψει από τις πωλήσεις των προϊόντων της «P & G» σε συνεργασία με τα S/M ΓΑΛΑΞΙΑΣ (σε Αθήνα και Περιφέρεια) από 5 έως 21 Μαΐου κα
Θέμα: Πράξη 467/2016 Ο.Ε. - Αποδοχή δωρεάς πακέτου στήριξης για τους δικαιούχους του «Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας», το οποίο θα προκύψει από τις πωλήσεις των προϊόντων της «P & G» σε συνεργασία με τα S/M ΓΑΛΑΞΙΑΣ (σε Αθήνα και Περιφέρεια) από 5 έως 21 Μαΐου και υπολογίζεται κατά προσέγγιση στο ποσό των 10.000,00€
Ημ/νια: 09/05/2016 15:30:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7ΝΞΩ6Μ-05Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.