Έγκριση πίστωσης, στο Φορέα 30 στον Κ.Α : 7131.997 ποσού “220.000,00” € (διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.23%, για το έτος 2015, σύμφωνα με τη 724/14 Π.Ο.Ε. και την 205660/14 απόφαση δέσμευσης, προκειμένου να καταστεί
Θέμα: Έγκριση πίστωσης, στο Φορέα 30 στον Κ.Α : 7131.997 ποσού “220.000,00” € (διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.23%, για το έτος 2015, σύμφωνα με τη 724/14 Π.Ο.Ε. και την 205660/14 απόφαση δέσμευσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια διαγωνισμού, για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την προμήθεια 2 (δύο) καλαθοφόρων που πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, λόγω παλαιότητας και πολλών βλαβών των οχημάτων που ήδη χρησιμοποιούνται.
Ημ/νια: 05/03/2015 13:14:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΝΤΩ6Μ-Φ2Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 59/2015
Θέμα: ΑΔ 59/2015
Ημ/νια: 05/03/2015 13:13:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8Σ9Ω6Μ-ΜΦΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της πράξης με αριθμό 27 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» στον ΠΑΡΑΠΑΓΚΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ, επί της οδού ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 11.
Θέμα: Της πράξης με αριθμό 27 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» στον ΠΑΡΑΠΑΓΚΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ, επί της οδού ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 11.
Ημ/νια: 05/03/2015 17:52:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΙΤΩ6Μ-Π0Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πίστωσης στο Φορέα 30 Κ.Α 6641.001 ποσού “242.432,00” € (διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.23%, για το οικ. έτος 2015, σύμφωνα με την 1647/2014 Π.Ο.Ε. και την 422130/31-10-2014 απόφασ
Θέμα: Έγκριση πίστωσης στο Φορέα 30 Κ.Α 6641.001 ποσού “242.432,00” € (διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.23%, για το οικ. έτος 2015, σύμφωνα με την 1647/2014 Π.Ο.Ε. και την 422130/31-10-2014 απόφαση δέσμευσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια διαγωνισμού για την Προμήθειας Βενζίνης, 3ετούς διάρκειας (2015-2017), για να εξασφαλιστεί η κίνηση των οχημάτων των Δ/νσεων του Δήμου.
Ημ/νια: 05/03/2015 08:37:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Σ3ΣΩ6Μ-6ΝΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πίστωσης στο Φορέα 20 Κ.Α 6641.001 ποσού “599.008,00” € (πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτώ ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.23%, για το οικ. έτος 2015, σύμφωνα με την 1647/2014 Π.Ο.Ε. και την 422130/31-10-2014 απόφαση δέσμευσης, π
Θέμα: Έγκριση πίστωσης στο Φορέα 20 Κ.Α 6641.001 ποσού “599.008,00” € (πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτώ ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.23%, για το οικ. έτος 2015, σύμφωνα με την 1647/2014 Π.Ο.Ε. και την 422130/31-10-2014 απόφαση δέσμευσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια διαγωνισμού Προμήθειας Βενζίνης 3ετούς διάρκειας (2015-2017), για να εξασφαλιστεί η κίνηση των οχημάτων των Δ/νσεων Καθαριότητας και Ηλεκτρολογικού.
Ημ/νια: 05/03/2015 08:32:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΝΘ5Ω6Μ-ΗΔΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των 14 Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των 14 Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
Ημ/νια: 04/03/2015 17:30:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΟΡΡΩ6Μ-Τ74
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων για την προμήθεια φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των 14 Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων για την προμήθεια φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των 14 Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
Ημ/νια: 04/03/2015 17:11:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ζ60Ω6Μ-Σ9Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/03/2015 16:23:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ρ7ΑΩ6Μ-ΧΜΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πίστωσης στο Φορέα 30 Κ.Α 6641.002 ποσού “200.000,00” € (διακοσίων χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.23%, για το οικ. έτος 2015, σύμφωνα με την 1647/2014 Π.Ο.Ε. και την 422127/31-10-2014 απόφαση δέσμευσης, για την αντιμετώπιση τ
Θέμα: Έγκριση πίστωσης στο Φορέα 30 Κ.Α 6641.002 ποσού “200.000,00” € (διακοσίων χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.23%, για το οικ. έτος 2015, σύμφωνα με την 1647/2014 Π.Ο.Ε. και την 422127/31-10-2014 απόφαση δέσμευσης, για την αντιμετώπιση της δαπάνης της 6μηνης παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης Προμήθειας Πετρελαίου, για να εξασφαλιστεί η κίνηση των οχημάτων των Δ/νσεων του Δήμου.
Ημ/νια: 04/03/2015 15:58:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘ2ΑΩ6Μ-ΟΨ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πίστωσης στο Φορέα 30 Κ.Α 6641.001 ποσού “100.000,00” € (εκατό χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.23%, για το οικ. έτος 2015, σύμφωνα με την 1647/2014 Π.Ο.Ε. και την 422127/31-10-2014 απόφαση δέσμευσης, για την αντιμετώπιση της δ
Θέμα: Έγκριση πίστωσης στο Φορέα 30 Κ.Α 6641.001 ποσού “100.000,00” € (εκατό χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.23%, για το οικ. έτος 2015, σύμφωνα με την 1647/2014 Π.Ο.Ε. και την 422127/31-10-2014 απόφαση δέσμευσης, για την αντιμετώπιση της δαπάνης της 6μηνης παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης Προμήθειας Βενζίνης, για να εξασφαλιστεί η κίνηση των οχημάτων των Δ/νσεων του Δήμου.
Ημ/νια: 04/03/2015 15:53:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓ0ΞΩ6Μ-4Ι7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 3056/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών)
Θέμα: Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 3056/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών)
Ημ/νια: 04/03/2015 15:52:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Β8Ι0Ω6Μ-Β7Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων για τις επτά Δημοτικές Κοινότητες, ετών 2014-2015» συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και ανα
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων για τις επτά Δημοτικές Κοινότητες, ετών 2014-2015» συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και αναθεώρησης)
Ημ/νια: 04/03/2015 15:47:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ02ΘΩ6Μ-ΩΧ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση πίστωσης στο Φορέα 20 Κ.Α 6641.001 ποσού “200.000,00” € (διακοσίων χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.23%, για το οικ. έτος 2015, σύμφωνα με την 1647/2014 Π.Ο.Ε. και την 422127/31-10-2014 απόφαση δέσμευσης, για την αντιμετώπιση τ
Θέμα: Έγκριση πίστωσης στο Φορέα 20 Κ.Α 6641.001 ποσού “200.000,00” € (διακοσίων χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.23%, για το οικ. έτος 2015, σύμφωνα με την 1647/2014 Π.Ο.Ε. και την 422127/31-10-2014 απόφαση δέσμευσης, για την αντιμετώπιση της δαπάνης της 6μηνης παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης Προμήθειας Βενζίνης, για την κίνηση των οχημάτων των Δ/νσεων Καθαριότητας και Ηλεκτρολογικού.
Ημ/νια: 04/03/2015 15:46:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ73ΨΩ6Μ-ΠΓΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4ης Δ.Κ.
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4ης Δ.Κ.
Ημ/νια: 04/03/2015 07:52:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΙΥΩ6Μ-Γ2Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον Πρόχειρο Διαγωνισμό, για την υλοποίηση του υποέργου 2: «Προμήθεια εξοπλισμού Βιοκλιμ
Θέμα: Αποδοχή της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον Πρόχειρο Διαγωνισμό, για την υλοποίηση του υποέργου 2: «Προμήθεια εξοπλισμού Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Νεοχωρίου 5 – Κυψέλη (6η Δ.Κ.) (ΕΣΠΑ – MIS 427858)», στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο :«Κατασκευή Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Νεοχωρίου 5 – Κυψέλη (6η Δ.Κ.)», για τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Κτιριακών Έργων-Τμήμα Μελετών (Φορέας εκτέλεσης του έργου) και του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Φορέας λειτουργίας του έργου) προϋπολογισμού 47.043,81€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Ημ/νια: 03/03/2015 14:35:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61ΧΥΩ6Μ-ΓΩΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αναβολή της συζήτησης για την παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης οχήματος αναπήρου της κ. Αναστασίας Λαγκαδινού με αρ.κυκλοφορίας ΙΟΑ 8905 στην οδό Ζωχίου 4-8
Θέμα: Αναβολή της συζήτησης για την παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης οχήματος αναπήρου της κ. Αναστασίας Λαγκαδινού με αρ.κυκλοφορίας ΙΟΑ 8905 στην οδό Ζωχίου 4-8
Ημ/νια: 03/03/2015 14:23:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚ5ΠΩ6Μ-Χ63
Κατηγορίες: Διαύγεια
3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Θέμα: 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.
Ημ/νια: 03/03/2015 14:21:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΥ5Ω6Μ-Υ0Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αναβολή της συζήτησης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «οβελιστήριο», στην οδό Ζήνωνος 24, στο όνομα AKHALADZE TAMARA
Θέμα: Αναβολή της συζήτησης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «οβελιστήριο», στην οδό Ζήνωνος 24, στο όνομα AKHALADZE TAMARA
Ημ/νια: 03/03/2015 14:05:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΘΗΩ6Μ-5ΔΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 52/2015
Θέμα: ΕΔ 52/2015
Ημ/νια: 03/03/2015 14:00:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Τ6ΓΩ6Μ-09Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 03/03/2015 13:57:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΟΒ8Ω6Μ-ΝΡΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.