ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Προγράμματος «Employment enhancement and social services integration in Athens Municipality (ESTI@) (Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας (ESTI@
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Προγράμματος «Employment enhancement and social services integration in Athens Municipality (ESTI@) (Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας (ESTI@)»
Ημ/νια: 02/03/2018 13:55:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΗΓΩ6Μ-Ε13
Κατηγορίες: Διαύγεια
δέσμευση πίστωσης ύψους 550.000,00 € (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2018 Φορέας 30,Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-43 Κ.Α 7
Θέμα: δέσμευση πίστωσης ύψους 550.000,00 € (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2018 Φορέας 30,Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-43 Κ.Α 7334.018 <<Αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίων και οδών 6ης και 7ης Δ.Κ. 2017>> για την εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίων & οδών 6ης & 7ης Δ.Κ. 2017"
Ημ/νια: 02/03/2018 13:52:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΧΧΩ6Μ-3ΗΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
δέσμευση πίστωσης ύψους 550.000,00 € (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2018 Φορέας 30,Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-43 Κ.Α 7
Θέμα: δέσμευση πίστωσης ύψους 550.000,00 € (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2018 Φορέας 30,Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-43 Κ.Α 7334.018 <<Αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίων και οδών 6ης και 7ης Δ.Κ. 2017>> για την εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίων & οδών 6ης & 7ης Δ.Κ. 2017"
Ημ/νια: 02/03/2018 13:52:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΧΧΩ6Μ-3ΗΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για έξοδα κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για έξοδα κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
Ημ/νια: 02/03/2018 13:45:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΘΖΩ6Μ-922
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για έξοδα κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για έξοδα κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
Ημ/νια: 02/03/2018 13:45:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΘΖΩ6Μ-922
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων για το μήνα Μάρτιο 2018.
Θέμα: Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων για το μήνα Μάρτιο 2018.
Ημ/νια: 02/03/2018 13:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78Ο8Ω6Μ-5ΥΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων για το μήνα Μάρτιο 2018.
Θέμα: Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων για το μήνα Μάρτιο 2018.
Ημ/νια: 02/03/2018 13:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78Ο8Ω6Μ-5ΥΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 16.000,00€ για τη συνέχιση της διαδικασίας κατάρτισης σύμβασης για την προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.048791/23.02.2018). (Δ/νση Παιδικής Ηλι
Θέμα: Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 16.000,00€ για τη συνέχιση της διαδικασίας κατάρτισης σύμβασης για την προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.048791/23.02.2018). (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης).
Ημ/νια: 02/03/2018 13:40:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι5ΔΩ6Μ-Δ12
Κατηγορίες: Διαύγεια
Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 16.000,00€ για τη συνέχιση της διαδικασίας κατάρτισης σύμβασης για την προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.048791/23.02.2018). (Δ/νση Παιδικής Ηλι
Θέμα: Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 16.000,00€ για τη συνέχιση της διαδικασίας κατάρτισης σύμβασης για την προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.048791/23.02.2018). (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης).
Ημ/νια: 02/03/2018 13:40:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι5ΔΩ6Μ-Δ12
Κατηγορίες: Διαύγεια
δέσμευση πίστωσης ύψους 2.000.000,00 € (ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2018 Φορέας 30,Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-43 Κ.Α 7333.102 <<Α
Θέμα: δέσμευση πίστωσης ύψους 2.000.000,00 € (ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2018 Φορέας 30,Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-43 Κ.Α 7333.102 <<Αναβάθμιση οδικού δικτύου 6ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας 2017>> για την εκτέλεση του έργου "Αναβάθμιση οδικού δικτύου 6ης & 7ης Δημοτικής Κοινότητας 2017"
Ημ/νια: 02/03/2018 13:36:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΩΑΩ6Μ-78Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
δέσμευση πίστωσης ύψους 2.000.000,00 € (ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2018 Φορέας 30,Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-43 Κ.Α 7333.102 <<Α
Θέμα: δέσμευση πίστωσης ύψους 2.000.000,00 € (ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2018 Φορέας 30,Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-43 Κ.Α 7333.102 <<Αναβάθμιση οδικού δικτύου 6ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας 2017>> για την εκτέλεση του έργου "Αναβάθμιση οδικού δικτύου 6ης & 7ης Δημοτικής Κοινότητας 2017"
Ημ/νια: 02/03/2018 13:36:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΩΑΩ6Μ-78Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
δέσμευση πίστωσης ύψους 400.000,00 € (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2018 Φορέας 30,Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-43 Κ.Α 7333.099
Θέμα: δέσμευση πίστωσης ύψους 400.000,00 € (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2018 Φορέας 30,Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-43 Κ.Α 7333.099 <<Συντήρηση κ' κατασκευή οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες 2017>> για την εκτέλεση του έργου "Συντήρηση & κατασκευή οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης & στις 7 Δημοτικές Κοινότητες 2017"
Ημ/νια: 02/03/2018 13:25:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Τ4ΦΩ6Μ-2Ν7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Εγκριση για την επιστροφή ποσού 1.099,16€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κο ΒΑΣΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΔΗ από τέλη κοινόχρηστου χώρου περιπτέρου.
Θέμα: Εγκριση για την επιστροφή ποσού 1.099,16€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κο ΒΑΣΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΔΗ από τέλη κοινόχρηστου χώρου περιπτέρου.
Ημ/νια: 02/03/2018 12:45:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΠ7Ω6Μ-Ο9Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Προγράμματος «Employment enhancement and social services integration in Athens Municipality (ESTI@) (Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας (ESTI@
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Προγράμματος «Employment enhancement and social services integration in Athens Municipality (ESTI@) (Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας (ESTI@)»
Ημ/νια: 02/03/2018 13:56:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟΞΨΩ6Μ-1Τ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Ευάγγελου Τσόγκα για τη μετάβαση του στο Βερολίνο 6-7/3/2018
Θέμα: Απόφαση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Ευάγγελου Τσόγκα για τη μετάβαση του στο Βερολίνο 6-7/3/2018
Ημ/νια: 01/03/2018 12:18:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΣ0Ω6Μ-Φ31
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2018
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2018
Ημ/νια: 01/03/2018 12:09:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚ1ΖΩ6Μ-234
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 71210/10-3-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 71210/10-3-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ημ/νια: 01/03/2018 11:54:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 645ΒΩ6Μ-ΟΨ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Γεώργιου Σταματόπουλου για τη μετάβαση του στους Δελφούς 2-4/3/2018
Θέμα: Απόφαση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Γεώργιου Σταματόπουλου για τη μετάβαση του στους Δελφούς 2-4/3/2018
Ημ/νια: 01/03/2018 11:52:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΝΟΩ6Μ-ΨΛ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μετακίνησης εκτός έδρας της κας Παπαδοπούλου Ζαμπέτας, υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων, για τη μετάβαση της στην Ουτρέχτη 7-9/3/2018
Θέμα: Απόφαση μετακίνησης εκτός έδρας της κας Παπαδοπούλου Ζαμπέτας, υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων, για τη μετάβαση της στην Ουτρέχτη 7-9/3/2018
Ημ/νια: 01/03/2018 11:42:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤ3ΔΩ6Μ-2ΤΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 2.500,00€, για το 2018, για την αντιμετώπιση των δαπανών συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων σε Εκθέσεις, Συνέδρια, Δράσεις και Προωθητικές Ενέργειες για την προβολή του έργου της Δ/νσης Καθαριότητας.
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 2.500,00€, για το 2018, για την αντιμετώπιση των δαπανών συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων σε Εκθέσεις, Συνέδρια, Δράσεις και Προωθητικές Ενέργειες για την προβολή του έργου της Δ/νσης Καθαριότητας.
Ημ/νια: 01/03/2018 11:40:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΖ9Ω6Μ-ΞΝΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.