Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους 820,80 € (ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του $ήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2014 Φορέας 10,$/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡ.ΣΗΣ & $ΙΟΙΚΗΣΗΣ -5 Κ.Α 71
Θέμα: Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους 820,80 € (ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του $ήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2014 Φορέας 10,$/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡ.ΣΗΣ & $ΙΟΙΚΗΣΗΣ -5 Κ.Α 7135.999 <<Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων - εργαστηρίων>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης που αφορά την προμήθεια και δωρεάν τοποθέτηση μοκέτας για το γραφείο της γραμματείας του $ημάρχου
Ημ/νια: 12/11/2014 12:09:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΣΥΑΩ6Μ-ΙΡΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
Ημ/νια: 12/11/2014 11:14:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΩΙΩ6Μ-ΣΣΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 345/2014
Θέμα: ΕΔ 345/2014
Ημ/νια: 11/11/2014 13:37:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω9ΩΑΩ6Μ-ΧΒΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 83/2014
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 83/2014
Ημ/νια: 11/11/2014 13:34:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΖΘΩ6Μ-ΧΤΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«‘Εγκριση: α) ακύρωσης της 1340/2014 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής και β) διάθεσης πίστωσης ποσού 28.942,32€, προκειμένου να αποδοθούν οι οφειλόμενες εισφορές ποσοστού 6% επί των εισπραττομένων δικαιωμάτων τελετών στο Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. των τριών Κοιμητηρίων
Θέμα: «‘Εγκριση: α) ακύρωσης της 1340/2014 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής και β) διάθεσης πίστωσης ποσού 28.942,32€, προκειμένου να αποδοθούν οι οφειλόμενες εισφορές ποσοστού 6% επί των εισπραττομένων δικαιωμάτων τελετών στο Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. των τριών Κοιμητηρίων του Δήμου
Ημ/νια: 11/11/2014 13:34:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΥ4Ω6Μ-ΨΤΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 346/2014
Θέμα: ΕΔ 346/2014
Ημ/νια: 11/11/2014 13:32:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΧΔΩ6Μ-Φ59
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ
Ημ/νια: 11/11/2014 13:17:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 73ΕΣΩ6Μ-Δ3Π
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λοιποί φόροι και τέλη κλπ., για την αντιμετώπιση της δαπάνης για τη θεώρηση αδειών κυκλ/ρίας για μηχανάκια 50cc, θεώρηση και έκδοση αδειών κυκλ/ρίας και πινακίδων για οχήματα του ΔΑ, για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) κλπ. & έκδοση εντάλματος προπληρωμής στον
Θέμα: Λοιποί φόροι και τέλη κλπ., για την αντιμετώπιση της δαπάνης για τη θεώρηση αδειών κυκλ/ρίας για μηχανάκια 50cc, θεώρηση και έκδοση αδειών κυκλ/ρίας και πινακίδων για οχήματα του ΔΑ, για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) κλπ. & έκδοση εντάλματος προπληρωμής στον υπάλληλο κ.Καλκετινίδη Νικόλαο.
Ημ/νια: 11/11/2014 13:13:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΡΛ3Ω6Μ-ΗΟΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ
Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ
Ημ/νια: 11/11/2014 13:10:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΨ0Ω6Μ-7ΤΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 334/2014
Θέμα: ΑΔ 334/2014
Ημ/νια: 11/11/2014 13:06:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΖΒΟΩ6Μ-ΚΤΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ
Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ
Ημ/νια: 11/11/2014 12:54:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω961Ω6Μ-ΔΨΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ
Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ
Ημ/νια: 11/11/2014 12:50:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Λ7ΗΩ6Μ-7ΞΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της πράξης με αριθμό 510 που αφορά τη λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου του Σαπλαούρα Κωνσταντίνου που βρίσκεται επί της οδού Χατζηγιάννη Μέξη 9 , σε νέα θέση πλησίον της υφιστάμενης (δηλ. στην κυκλική προέκταση του πεζοδρομίου, η οποία βρίσκετ
Θέμα: Της πράξης με αριθμό 510 που αφορά τη λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου του Σαπλαούρα Κωνσταντίνου που βρίσκεται επί της οδού Χατζηγιάννη Μέξη 9 , σε νέα θέση πλησίον της υφιστάμενης (δηλ. στην κυκλική προέκταση του πεζοδρομίου, η οποία βρίσκεται μπροστά από την υπάρχουσα θέση) επί της οδού Χατζηγιάννη Μέξη 9 .
Ημ/νια: 10/11/2014 15:19:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΦΚ2Ω6Μ-4ΘΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της πράξης με αριθμό 509 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου του Α.Α.Π. Σταυρακάκη Ελευθέριου που βρίσκεται επί της οδού Σίνα αρ. 1, σε νέα θέση επί της οδού Σταδίου αρ. 9.
Θέμα: Της πράξης με αριθμό 509 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου του Α.Α.Π. Σταυρακάκη Ελευθέριου που βρίσκεται επί της οδού Σίνα αρ. 1, σε νέα θέση επί της οδού Σταδίου αρ. 9.
Ημ/νια: 10/11/2014 15:17:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΠΘ3Ω6Μ-Υ3Σ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της πράξης με αριθμό 508 που αφορά έκφραση γνώμης για την έγκριση ή μη : α) απαγόρευσης στάθμευσης στην πλευρά των ζυγών αριθμών και β) δυνατότητας κατάργησης των θέσεων στάθμευσης μονίμων κατοίκων επί της οδού Αγγέλου Βλάχου.
Θέμα: Της πράξης με αριθμό 508 που αφορά έκφραση γνώμης για την έγκριση ή μη : α) απαγόρευσης στάθμευσης στην πλευρά των ζυγών αριθμών και β) δυνατότητας κατάργησης των θέσεων στάθμευσης μονίμων κατοίκων επί της οδού Αγγέλου Βλάχου.
Ημ/νια: 10/11/2014 15:15:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΚΥΦΩ6Μ-9Ν6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της πράξης με αριθμό 507 που αφορά έκφραση γνώμης για την έγκριση ή μη, παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος αναπήρου στην οδό Τσάμη Καρατάση 23 έως 24-8-42.
Θέμα: Της πράξης με αριθμό 507 που αφορά έκφραση γνώμης για την έγκριση ή μη, παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος αναπήρου στην οδό Τσάμη Καρατάση 23 έως 24-8-42.
Ημ/νια: 10/11/2014 15:13:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 79ΕΖΩ6Μ-ΖΑΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στις 3η και 4η Δημοτικές Κοινότητες», με ανάδοχο τον Ε.Δ.Ε κ. Στυλιανό Βασιλείου.
Θέμα: Απόφαση μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στις 3η και 4η Δημοτικές Κοινότητες», με ανάδοχο τον Ε.Δ.Ε κ. Στυλιανό Βασιλείου.
Ημ/νια: 10/11/2014 15:09:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩ29Ω6Μ-ΟΨΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της πράξης με αριθμό 506 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ)» στον ΜΠΛΕΝΤΑΡ ΜΟΥΤΣΑ, επί της οδού ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 53-55.
Θέμα: Της πράξης με αριθμό 506 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ)» στον ΜΠΛΕΝΤΑΡ ΜΟΥΤΣΑ, επί της οδού ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 53-55.
Ημ/νια: 10/11/2014 15:09:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Β8ΤΙΩ6Μ-5ΙΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της πράξης με αριθμό 505 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΑΡΤΕΜΗ, επί της οδού ΖΗΤΡΟΥ 20.
Θέμα: Της πράξης με αριθμό 505 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΑΡΤΕΜΗ, επί της οδού ΖΗΤΡΟΥ 20.
Ημ/νια: 10/11/2014 15:06:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΟΗΩ6Μ-ΖΔΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Της πράξης με αριθμό 504 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ)» στην MARMITA’ S Ο.Ε., επί των οδών ΒΕΪΚΟΥ 32 & ΠΑΡ
Θέμα: Της πράξης με αριθμό 504 που αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ)» στην MARMITA’ S Ο.Ε., επί των οδών ΒΕΪΚΟΥ 32 & ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ.
Ημ/νια: 10/11/2014 15:03:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΕΒΩ6Μ-3ΞΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.