έγκριση για την επιστροφή ποσού 20,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΦΕΙΡΕΛΛΗ από παράβαση παράνομης στάθμευσης.
Θέμα: έγκριση για την επιστροφή ποσού 20,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΦΕΙΡΕΛΛΗ από παράβαση παράνομης στάθμευσης.
Ημ/νια: 27/07/2017 14:44:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Γ64Ω6Μ-ΧΔΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την επιστροφή ποσού 35,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΛΕΞΙΑΔΗ-ΝΑΖΟ από παράβαση παράνομης στάθμευσης.
Θέμα: έγκριση για την επιστροφή ποσού 35,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΛΕΞΙΑΔΗ-ΝΑΖΟ από παράβαση παράνομης στάθμευσης.
Ημ/νια: 27/07/2017 14:42:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΦΕΩ6Μ-ΠΣΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την επιστροφή ποσού 40,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΝΙΚΗΤΑ ΜΕΝΟΥΝΟ από παράβαση παράνομης στάθμευσης.
Θέμα: έγκριση για την επιστροφή ποσού 40,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΝΙΚΗΤΑ ΜΕΝΟΥΝΟ από παράβαση παράνομης στάθμευσης.
Ημ/νια: 27/07/2017 14:39:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ε7ΧΩ6Μ-ΟΤΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την αποδοχή πρακτικών της Ζ`/2017 Επιτροπής Φορολογικών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 σχετικά με χρεώσεις Αποχέτευσης και Οδοποιίας.
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή πρακτικών της Ζ`/2017 Επιτροπής Φορολογικών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 σχετικά με χρεώσεις Αποχέτευσης και Οδοποιίας.
Ημ/νια: 27/07/2017 14:36:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΦΡΩ6Μ-Ι9Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 2549,52€ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 2549,52€ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ημ/νια: 27/07/2017 14:34:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6ΨΤΩ6Μ-2ΥΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την αποδοχή πρακτικών της Ζ`/2017 Επιτροπής Φορολογικών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 σχετικά με τέλη κοινοχρήστων χώρων.
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή πρακτικών της Ζ`/2017 Επιτροπής Φορολογικών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 σχετικά με τέλη κοινοχρήστων χώρων.
Ημ/νια: 27/07/2017 14:34:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΔΝΩ6Μ-ΤΤΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση για την αποδοχή πρακτικών της Ι`/2017 Επιτροπής Φορολογικών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 από τέλη κοινοχρήστων χώρων.
Θέμα: έγκριση για την αποδοχή πρακτικών της Ι`/2017 Επιτροπής Φορολογικών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 από τέλη κοινοχρήστων χώρων.
Ημ/νια: 27/07/2017 14:31:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΦ3Ω6Μ-Μ9Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
“Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων υπαλλήλων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης για το μήνα Αύγουστο 2017.”
Θέμα: “Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων υπαλλήλων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης για το μήνα Αύγουστο 2017.”
Ημ/νια: 26/07/2017 15:11:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΚΦΩ6Μ-774
Κατηγορίες: Διαύγεια
“Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων υπαλλήλων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης για το μήνα Αύγουστο 2017.”
Θέμα: “Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων υπαλλήλων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης για το μήνα Αύγουστο 2017.”
Ημ/νια: 26/07/2017 15:11:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΚΦΩ6Μ-774
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δέσμευσης: α) ποσού 80.000,00€ για το έτος 2018 και β) ποσού 10.000,00€ για το έτος 2019, που αφορούν στην εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης: α) ποσού 80.000,00€ για το έτος 2018 και β) ποσού 10.000,00€ για το έτος 2019, που αφορούν στην εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Ημ/νια: 26/07/2017 15:04:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΞΡΩ6Μ-ΡΙΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δέσμευσης: α) ποσού 80.000,00€ για το έτος 2018 και β) ποσού 10.000,00€ για το έτος 2019, που αφορούν στην εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης: α) ποσού 80.000,00€ για το έτος 2018 και β) ποσού 10.000,00€ για το έτος 2019, που αφορούν στην εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Ημ/νια: 26/07/2017 15:04:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΞΡΩ6Μ-ΡΙΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.500,00€ για την προμήθεια “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.500,00€ για την προμήθεια “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Ημ/νια: 26/07/2017 15:01:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΩΠΩ6Μ-ΡΤ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.500,00€ για την προμήθεια “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.500,00€ για την προμήθεια “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Ημ/νια: 26/07/2017 15:01:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΩΠΩ6Μ-ΡΤ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 86.592,00€ και β) δέσμευσης ποσού 339.776,68€ για το έτος 2018, για την εκπόνηση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Θέμα: Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 86.592,00€ και β) δέσμευσης ποσού 339.776,68€ για το έτος 2018, για την εκπόνηση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Ημ/νια: 26/07/2017 14:59:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΩΤΩ6Μ-ΠΔΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 86.592,00€ και β) δέσμευσης ποσού 339.776,68€ για το έτος 2018, για την εκπόνηση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Θέμα: Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 86.592,00€ και β) δέσμευσης ποσού 339.776,68€ για το έτος 2018, για την εκπόνηση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Ημ/νια: 26/07/2017 14:59:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΩΤΩ6Μ-ΠΔΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την εκτέλεση της εργασίας “Συντήρηση Ταφικών Μνημείων”.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την εκτέλεση της εργασίας “Συντήρηση Ταφικών Μνημείων”.
Ημ/νια: 26/07/2017 14:57:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΙΧΩ6Μ-49Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την εκτέλεση της εργασίας “Συντήρηση Ταφικών Μνημείων”.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την εκτέλεση της εργασίας “Συντήρηση Ταφικών Μνημείων”.
Ημ/νια: 26/07/2017 14:57:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΙΧΩ6Μ-49Ψ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200,00€ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η “Προμήθεια και τοποθέτηση επιτοίχιας μεταλλικής πινακίδας της Βαρβακείου Σχολής, στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου επί της οδού Αθηνάς 55”.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200,00€ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η “Προμήθεια και τοποθέτηση επιτοίχιας μεταλλικής πινακίδας της Βαρβακείου Σχολής, στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου επί της οδού Αθηνάς 55”.
Ημ/νια: 26/07/2017 14:54:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΛ2Ω6Μ-02Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200,00€ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η “Προμήθεια και τοποθέτηση επιτοίχιας μεταλλικής πινακίδας της Βαρβακείου Σχολής, στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου επί της οδού Αθηνάς 55”.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200,00€ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η “Προμήθεια και τοποθέτηση επιτοίχιας μεταλλικής πινακίδας της Βαρβακείου Σχολής, στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου επί της οδού Αθηνάς 55”.
Ημ/νια: 26/07/2017 14:54:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΛ2Ω6Μ-02Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 870/2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα: έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 870/2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 26/07/2017 14:53:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΒ5Ω6Μ-ΑΕΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.