Αποδοχή του από 22.12.2017 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστ
Θέμα: Αποδοχή του από 22.12.2017 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια “ ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ” για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 73.507,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και στην κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού
Ημ/νια: 03/01/2018 12:53:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΦΥΩ6Μ-ΟΦ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΓΡΑΦΟ
Θέμα: ΕΓΓΡΑΦΟ
Ημ/νια: 03/01/2018 11:39:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 784ΘΩ6Μ-Τ7Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 175/2017
Θέμα: ΑΔ 175/2017
Ημ/νια: 03/01/2018 11:33:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΔΔΩ6Μ-ΞΜ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση, Επισκευή πλατειών πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στην 1η ΔΚ έτους 2015»
Θέμα: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση, Επισκευή πλατειών πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στην 1η ΔΚ έτους 2015»
Ημ/νια: 03/01/2018 11:32:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω64ΧΩ6Μ-195
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση και Επισκευή κιγκλιδωμάτων και στηθαίων ασφαλείας σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα»
Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση και Επισκευή κιγκλιδωμάτων και στηθαίων ασφαλείας σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα»
Ημ/νια: 03/01/2018 11:27:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒ8ΠΩ6Μ-ΘΤΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση των όρων δόμησης και προστασίας δέκα εννέα (19) οικογενειακών τάφων του Α` Κοιμητηρίου και την περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή τους
Θέμα: Έγκριση των όρων δόμησης και προστασίας δέκα εννέα (19) οικογενειακών τάφων του Α` Κοιμητηρίου και την περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή τους
Ημ/νια: 03/01/2018 11:21:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6Η8Ω6Μ-ΗΟ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση των όρων δόμησης και προστασίας έντεκα (11) οικογενειακών τάφων του Α` Κοιμητηρίου και την περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή τους
Θέμα: Έγκριση των όρων δόμησης και προστασίας έντεκα (11) οικογενειακών τάφων του Α` Κοιμητηρίου και την περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή τους
Ημ/νια: 03/01/2018 11:16:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΤΔΩ6Μ-7Κ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μη ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Θέμα: Μη ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ημ/νια: 03/01/2018 11:15:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΧΕΩ6Μ-ΡΞΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μη ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Θέμα: Μη ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ημ/νια: 03/01/2018 11:13:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΓΟΩ6Μ-ΥΔ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ και 1 Παράρτημα Ρομά)» της πράξης με τίτλο ««Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δο
Θέμα: Έγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ και 1 Παράρτημα Ρομά)» της πράξης με τίτλο ««Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ και 1 Παράρτημα Ρομά)» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001891 που αφορά στην υλοποίηση προγράμματος ΕΣΠΑ
Ημ/νια: 03/01/2018 11:13:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΒΑΩ6Μ-ΕΜΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Αποδοχή δωρεάς από το Σωματείο ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ προς τον Δήμο Αθηναίων, για τη σύσταση και λειτουργία του Εργαστηρίου Ανάπτυξης Ψηφιακών Λύσεων (Athens Digital Lab), σύμφωνα με την προσαρτώμενη επιστολή, που θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Ίδ
Θέμα: «Αποδοχή δωρεάς από το Σωματείο ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ προς τον Δήμο Αθηναίων, για τη σύσταση και λειτουργία του Εργαστηρίου Ανάπτυξης Ψηφιακών Λύσεων (Athens Digital Lab), σύμφωνα με την προσαρτώμενη επιστολή, που θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».
Ημ/νια: 02/01/2018 14:42:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 69ΖΦΩ6Μ-Φ9Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 272/2017
Θέμα: ΑΔ 272/2017
Ημ/νια: 02/01/2018 13:28:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 64ΔΡΩ6Μ-6ΞΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Αποδοχή δωρεάς ειδών διατροφής από την εταιρεία “ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”, με αποδέκτες τους ωφελούμενους του “ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ” του Δήμου Αθηναίων».
Θέμα: «Αποδοχή δωρεάς ειδών διατροφής από την εταιρεία “ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”, με αποδέκτες τους ωφελούμενους του “ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ” του Δήμου Αθηναίων».
Ημ/νια: 02/01/2018 12:58:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΖΦ4Ω6Μ-Κ9Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Αποδοχή δωρεάς απινιδωτή από το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.) προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, με σκοπό την πρωτοβάθμια περίθαλψη των ωφελουμένων των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηνα
Θέμα: «Αποδοχή δωρεάς απινιδωτή από το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.) προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, με σκοπό την πρωτοβάθμια περίθαλψη των ωφελουμένων των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων».
Ημ/νια: 02/01/2018 12:52:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω9ΛΤΩ6Μ-ΟΦΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΦΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΦΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ημ/νια: 02/01/2018 12:11:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 62Τ8Ω6Μ-97Χ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 327/2017
Θέμα: ΕΔ 327/2017
Ημ/νια: 02/01/2018 11:43:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΔΔΩ6Μ-4ΝΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή των με αρ. πρωτ. 364853/11-12-17,364157/8-12-17, 364151/8-12-17, 370509/14-12-17, 370512/14-12-17, 370514/14-12-17, 371461/15-12-17 υπεύθυνων δηλώσεων διατήρησης δικαιούχων αποζημίωσης για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης επί της οδού Λιοσίων με αρ.
Θέμα: Αποδοχή των με αρ. πρωτ. 364853/11-12-17,364157/8-12-17, 364151/8-12-17, 370509/14-12-17, 370512/14-12-17, 370514/14-12-17, 371461/15-12-17 υπεύθυνων δηλώσεων διατήρησης δικαιούχων αποζημίωσης για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης επί της οδού Λιοσίων με αρ. 301β, 303, 305, 307, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 2/2002 πράξη αναλογισμού, βάσει της διάταξης του άρθρου 32Α του Ν. 4067/12.
Ημ/νια: 02/01/2018 11:06:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΒΙΩ6Μ-ΚΓΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την αποδοχή των με αρ. πρωτ. 370461/14-12-17, 370465/14-12-17, 370466/14-12-17 υπεύθυνων δηλώσεων διατήρησης δικαιούχων αποζημίωσης για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης επί των οδών Άλτεως – Αμφιτρίτης – Κρίσσης (ΟΤ 110/1990) στην Κυψέλη σύμφων
Θέμα: Έγκριση για την αποδοχή των με αρ. πρωτ. 370461/14-12-17, 370465/14-12-17, 370466/14-12-17 υπεύθυνων δηλώσεων διατήρησης δικαιούχων αποζημίωσης για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης επί των οδών Άλτεως – Αμφιτρίτης – Κρίσσης (ΟΤ 110/1990) στην Κυψέλη σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 5/2002 πράξη αναλογισμού, βάσει της διάταξης του άρθρου 32Α του Ν. 4067/12
Ημ/νια: 02/01/2018 11:02:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΑΦΩ6Μ-ΑΓΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Aποδοχή της με αρ. πρωτ. 355147/01-12-17 υπεύθυνης δήλωσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Technoinvest Τεχνική, Τουριστική, Επενδυτική, Ανώνυμος Εταιρεία Οικονομικών Υπηρεσιών Εμπορίας Αυτοκινήτων Μηχανημάτων Ηλεκτρονικών και Ανταλλακτικών» και δ
Θέμα: Aποδοχή της με αρ. πρωτ. 355147/01-12-17 υπεύθυνης δήλωσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Technoinvest Τεχνική, Τουριστική, Επενδυτική, Ανώνυμος Εταιρεία Οικονομικών Υπηρεσιών Εμπορίας Αυτοκινήτων Μηχανημάτων Ηλεκτρονικών και Ανταλλακτικών» και διακριτικό τίτλο “TECHNOINVEST A.E.” ιδιοκτήτριας - δικαιούχου αποζημίωσης για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης επί των οδών Αυλώνος 103 και Καλαμά στο ΟΤ 44/88 του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 2/2013 πράξη αναλογισμού, βάσει της διάταξης του άρθρου 32Α του Ν. 4067/12.
Ημ/νια: 02/01/2018 10:48:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ6Ρ7Ω6Μ-Ζ48
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 324/2017
Θέμα: ΕΔ 324/2017
Ημ/νια: 02/01/2018 07:33:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΓΧΩ6Μ-ΕΙ0
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.