ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠ146294/22-05-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
Θέμα: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠ146294/22-05-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
Ημ/νια: 06/06/2017 15:48:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΟ2Ω6Μ-ΣΝΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠ146294/22-05-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
Θέμα: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠ146294/22-05-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
Ημ/νια: 06/06/2017 15:48:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΟ2Ω6Μ-ΣΝΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΣΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΣΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Ημ/νια: 06/06/2017 15:38:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΒΑΛΩ6Μ-ΧΦΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΣΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΣΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Ημ/νια: 06/06/2017 15:38:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΒΑΛΩ6Μ-ΧΦΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 17/05/2017
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 17/05/2017
Ημ/νια: 06/06/2017 15:29:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΗΑΩ6Μ-Σ0Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 17/05/2017
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 17/05/2017
Ημ/νια: 06/06/2017 15:29:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΗΑΩ6Μ-Σ0Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ανάκληση της με αριθμό 1453/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση όρων της διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλ
Θέμα: Ανάκληση της με αριθμό 1453/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση όρων της διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”, του Δήμου Αθηναίων, διάρκειας δύο (2) ετών και με έναν (1) έως τρεις (3) οικονομικούς φορείς, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31.12.2018, συνολικού προϋπολογισμού 530.627,05€ χωρίς Φ.Π.Α. (698.193,48€ με Φ.Π.Α.), διότι ο διαγωνισμός δεν πραγματοποιήθηκε λόγω αλλαγής του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού από τριετία σε διετία.
Ημ/νια: 06/06/2017 15:13:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑ1ΝΩ6Μ-ΝΑΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης, μέσω διαγωνισμού για τα έτη 2018 και 2019. Τα δεδομένα στο συνημμένο αρχείο.
Θέμα: Αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης, μέσω διαγωνισμού για τα έτη 2018 και 2019. Τα δεδομένα στο συνημμένο αρχείο.
Ημ/νια: 06/06/2017 15:07:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΤ2Ω6Μ-Ζ6Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση όρων διακήρυξης της δημοπρασίας, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και ορισμός Γνωμοδοτικού Οργάνου για το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2017” προ
Θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης της δημοπρασίας, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και ορισμός Γνωμοδοτικού Οργάνου για το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2017” προϋπολογισμού 600.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
Ημ/νια: 06/06/2017 15:01:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω4ΖΕΩ6Μ-ΨΛΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας εντύπων & βιβλίων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης, μέσω διαγωνισμού για τα έτη 2018 και 2019. Τα δεδομένα στο συνημμένο αρχείο.
Θέμα: Αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας εντύπων & βιβλίων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης, μέσω διαγωνισμού για τα έτη 2018 και 2019. Τα δεδομένα στο συνημμένο αρχείο.
Ημ/νια: 06/06/2017 14:56:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΡΤΩ6Μ-Π5Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
Aντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας μικρο-κερασμάτων για τις εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες κλπ που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια υλοποίησης κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης των πολιτών, όλων των Τμημάτων της "Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θέμα: Aντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας μικρο-κερασμάτων για τις εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες κλπ που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια υλοποίησης κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης των πολιτών, όλων των Τμημάτων της "Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, για τα έτη 2018-2019. Η προμήθεια των ειδών θα συμπεριληφθεί στην ενιαία διαδικασία Ανάδειξης Χορηγητών – Προμηθευτών τροφίμων για την περίοδο 2018 – 2019. Τα δεδομένα στο συνημμένο αρχείο.
Ημ/νια: 06/06/2017 14:47:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΞΝΩ6Μ-ΠΩΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ
Ημ/νια: 06/06/2017 14:05:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΟΩΩ6Μ-40Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Ημ/νια: 04/06/2017 18:35:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΧΥΜΩ6Μ-41Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 6-06-2017
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 6-06-2017
Ημ/νια: 02/06/2017 15:30:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡ4ΖΩ6Μ-648
Κατηγορίες: Διαύγεια
Για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης για τον εορτασμό του Κλήδονα, της 1ης Δημοτικής Κοινότητας με το Σύλλογο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ», το Σύλλογο Καταστηματαρχών Ψυρρή «Η Παλιά Πόλη», το Σύνδεσμο Γυναικών Χανίων και τον «ΟΠΑΝΔΑ» στην πλατεία Ελευθερίας (Κουμ
Θέμα: Για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης για τον εορτασμό του Κλήδονα, της 1ης Δημοτικής Κοινότητας με το Σύλλογο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ», το Σύλλογο Καταστηματαρχών Ψυρρή «Η Παλιά Πόλη», το Σύνδεσμο Γυναικών Χανίων και τον «ΟΠΑΝΔΑ» στην πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου) την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017.
Ημ/νια: 02/06/2017 14:30:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΣΤΩ6Μ-ΟΝΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της ¨ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝ. ΠΕ¨, επί της οδού Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 17-19.
Θέμα: Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της ¨ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝ. ΠΕ¨, επί της οδού Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 17-19.
Ημ/νια: 02/06/2017 14:25:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω4ΥΩΩ6Μ-ΧΦ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του ΦΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, επί της οδού ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 25-27.
Θέμα: Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του ΦΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, επί της οδού ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 25-27.
Ημ/νια: 02/06/2017 14:21:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΣ9Ω6Μ-ΕΘΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2017 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2017 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Ημ/νια: 02/06/2017 14:20:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Χ63Ω6Μ-0ΩΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ», του ΦΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, επί της οδού ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 19-21.
Θέμα: Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ», του ΦΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, επί της οδού ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 19-21.
Ημ/νια: 02/06/2017 14:17:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ρ36Ω6Μ-Λ50
Κατηγορίες: Διαύγεια
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» - «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ)» της ¨ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΕΣΤΙΑΣΗ¨, επί της οδού ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 38
Θέμα: Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» - «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ)» της ¨ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΕΣΤΙΑΣΗ¨, επί της οδού ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 38.
Ημ/νια: 02/06/2017 14:14:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΦ1Ω6Μ-ΨΧ3
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.