Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών στον ανοικτό, τακτικό διαγωνισμό σχετικά με την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων του Δήμου
Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών στον ανοικτό, τακτικό διαγωνισμό σχετικά με την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων του Δήμου Αθηναίων, για την εκτέλεση έργων από τη Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης, Τμήμα Αυτεπιστασίας
Ημ/νια: 12/08/2014 13:38:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Λ90Ω6Μ-ΜΑΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 11/08/2014 13:12:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ρ99Ω6Μ-ΥΣΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 11/08/2014 12:22:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΛΛΩ6Μ-1ΡΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 11/08/2014 12:08:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΤ4Ω6Μ-5ΨΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 11/08/2014 12:04:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΒ1Ω6Μ-ΚΗ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 11/08/2014 11:43:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν7ΠΩ6Μ-9ΗΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 11/08/2014 11:39:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 75Δ0Ω6Μ-Ρ0Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 11/08/2014 11:33:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1Ξ6Ω6Μ-ΡΑΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 11/08/2014 11:29:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΕ3Ω6Μ-Ζ7Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 268/2014
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 268/2014
Ημ/νια: 11/08/2014 11:26:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Β2ΣΧΩ6Μ-ΩΧΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ 797/2011
Θέμα: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ 797/2011
Ημ/νια: 11/08/2014 11:24:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 72ΙΣΩ6Μ-ΗΚΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών – Ειδικών Όρων Τεχνικών Προδιαγραφών του ανοικτού, τακτικού, δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη κατά άρθρο τιμή για την υλοποίηση του Υποέργου 2 “Πρ
Θέμα: Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών – Ειδικών Όρων Τεχνικών Προδιαγραφών του ανοικτού, τακτικού, δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη κατά άρθρο τιμή για την υλοποίηση του Υποέργου 2 “Προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού”, στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο “Ανακατασκευή κτιρίου κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου επι της οδού Σαρανταπόρου 4 στο 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα”, προϋπολογισμού 96.794,85€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Ημ/νια: 08/08/2014 15:41:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΗΓΩ6Μ-ΤΟ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης αναφορικά με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 282912/14.07.2014 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.”, σχετικά με τον ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό μ
Θέμα: Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης αναφορικά με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 282912/14.07.2014 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.”, σχετικά με τον ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά κατά άρθρο για την προμήθεια με τίτλο “Εξοικονόμηση ενέργειας με προμήθεια και τοποθέτηση καινοτόμων φωτιστικών τεχνολογίας LED, στο δίκτυο οδοφωτισμού του Δήμου Αθηναίων”, προϋπολογισμού 5.959.844,04€ συμπ/νου ΦΠΑ 23%.
Ημ/νια: 08/08/2014 15:40:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66ΩΟΩ6Μ-ΓΥΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 08/08/2014 15:40:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΓΕΒΩ6Μ-47Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 08/08/2014 15:32:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΔ6Ω6Μ-ΓΒΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 08/08/2014 15:27:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 71ΥΙΩ6Μ-3ΞΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 08/08/2014 15:23:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤ0ΜΩ6Μ-Γ1Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 08/08/2014 15:19:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 728ΣΩ6Μ-Ψ35
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 08/08/2014 14:47:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΖΔΩ6Μ-9ΒΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 267/2014
Θέμα: ΕΔ 267/2014
Ημ/νια: 08/08/2014 14:12:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Λ4ΛΩ6Μ-00Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.