Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης για υπερωριακή εργασία απογευματινών, για νυκτερινή εργασία, για εργασία Κυριακών – Αργιών, καθώς και εργασία νυκτερινή προς συμπλήρωση και εργασία νυκτερινή Κυριακών - Αργιών των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστο
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης για υπερωριακή εργασία απογευματινών, για νυκτερινή εργασία, για εργασία Κυριακών – Αργιών, καθώς και εργασία νυκτερινή προς συμπλήρωση και εργασία νυκτερινή Κυριακών - Αργιών των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δόμησης για το μήνα Ιανουάριο 2021
Ημ/νια: 15/01/2021 20:18:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΨΥΩ6Μ-Α4Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης για υπερωριακή εργασία απογευματινών, για νυκτερινή εργασία, για εργασία Κυριακών – Αργιών, καθώς και εργασία νυκτερινή προς συμπλήρωση και εργασία νυκτερινή Κυριακών - Αργιών των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δό
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης για υπερωριακή εργασία απογευματινών, για νυκτερινή εργασία, για εργασία Κυριακών – Αργιών, καθώς και εργασία νυκτερινή προς συμπλήρωση και εργασία νυκτερινή Κυριακών - Αργιών των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δόμησης για το μήνα Ιανουάριο 2021
Ημ/νια: 15/01/2021 20:16:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΡΒΑΑΩ6Μ-ΧΡΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
“Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Ιανουάριο 2021”
Θέμα: “Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Ιανουάριο 2021”
Ημ/νια: 15/01/2021 16:47:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΝΦΩ6Μ-ΕΣΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Ιανουάριο 2021»
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου για το μήνα Ιανουάριο 2021»
Ημ/νια: 15/01/2021 16:43:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΨΛΩ6Μ-7ΤΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Δημάρχου για το μήνα Ιανουάριο 2021.
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Δημάρχου για το μήνα Ιανουάριο 2021.
Ημ/νια: 15/01/2021 16:37:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΨΛΕΩ6Μ-163
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για τον μήνα Ιανουάριο 2021
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για τον μήνα Ιανουάριο 2021
Ημ/νια: 15/01/2021 14:41:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΝΔΑΩ6Μ-Ω5Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για τον μήνα Ιανουάριο 2021
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για τον μήνα Ιανουάριο 2021
Ημ/νια: 15/01/2021 14:38:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 972ΩΩ6Μ-65Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και την διάθεση καθώς και την δέσμευση ποσού 71.870,40 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρους του πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2021 Φορέας 10, Δ/νση Αποκέντρωσης και Διοίκησης -5, Κ.Α. 6643.001 "Προ
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και την διάθεση καθώς και την δέσμευση ποσού 71.870,40 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρους του πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2021 Φορέας 10, Δ/νση Αποκέντρωσης και Διοίκησης -5, Κ.Α. 6643.001 "Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΔήμουΑθηναίων.
Ημ/νια: 15/01/2021 14:17:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΥΣΩ6Μ-ΖΣΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 441,67€ που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του ΚΟΚ, σε βάρος του κ. KRISTO SEMA, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσής του
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 441,67€ που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του ΚΟΚ, σε βάρος του κ. KRISTO SEMA, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσής του
Ημ/νια: 15/01/2021 13:29:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 99ΒΜΩ6Μ-ΨΣΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 384,55€ που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του ΚΟΚ, σε βάρος της κας ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΨΑΡΡΑ, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσής της
Θέμα: Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 384,55€ που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του ΚΟΚ, σε βάρος της κας ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΨΑΡΡΑ, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσής της
Ημ/νια: 15/01/2021 13:26:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΣΥΩ6Μ-33Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του με αρ.πρωτ. 294074/31-12-20 με θέμα “ Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών για το μήνα Ιανουάριο 2021»
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του με αρ.πρωτ. 294074/31-12-20 με θέμα “ Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών για το μήνα Ιανουάριο 2021»
Ημ/νια: 15/01/2021 13:25:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΧΗΩ6Μ-Ξ0Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΙΘΜ.1114 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:31/12/2020 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:ΠΟΕ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 4389/08-01-21 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΗΜ. ΕΞΟΔΩΝ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΙΘΜ.1114 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:31/12/2020 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:ΠΟΕ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 4389/08-01-21 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΗΜ. ΕΞΟΔΩΝ
Ημ/νια: 15/01/2021 13:15:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΙΥΩ6Μ-Ν7Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΙΘΜ.1112 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:31/12/2020 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:ΠΟΕ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 4389/08-01-21 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΗΜ. ΕΞΟΔΩΝ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΙΘΜ.1112 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:31/12/2020 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:ΠΟΕ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 4389/08-01-21 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΗΜ. ΕΞΟΔΩΝ
Ημ/νια: 15/01/2021 13:10:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΛ3Ω6Μ-ΕΞΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΙΘΜ.1109 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:31/12/2020 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:ΠΟΕ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 4389/08-01-21 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΗΜ. ΕΞΟΔΩΝ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΙΘΜ.1109 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:31/12/2020 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:ΠΟΕ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 4389/08-01-21 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΗΜ. ΕΞΟΔΩΝ
Ημ/νια: 15/01/2021 13:06:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΘΑΩ6Μ-ΑΒΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΙΘΜ.1096 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:31/12/2020 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:ΠΟΕ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 4389/08-01-21 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΗΜ. ΕΞΟΔΩΝ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΙΘΜ.1096 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:31/12/2020 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:ΠΟΕ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 4389/08-01-21 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΗΜ. ΕΞΟΔΩΝ
Ημ/νια: 15/01/2021 13:03:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ2ΥΩ6Μ-6Ο9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 14/01/2021 14:59:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Δ7ΜΩ6Μ-57Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθημερινών και Κυριακών, υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος για τον μήνα Ιανουάριο 2021
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθημερινών και Κυριακών, υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος για τον μήνα Ιανουάριο 2021
Ημ/νια: 14/01/2021 14:59:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΗΕΘΩ6Μ-Θ5Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Mη ανάκληση της υπ’ αριθμ.:141299/9.7.10 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Λιανικού Εμπορίου-Παντοπωλείο» επί της οδού Καλύμνου 58 & Ιθάκης 52, στο όνομα MIAH MD HOQUE HARIS.
Θέμα: Mη ανάκληση της υπ’ αριθμ.:141299/9.7.10 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Λιανικού Εμπορίου-Παντοπωλείο» επί της οδού Καλύμνου 58 & Ιθάκης 52, στο όνομα MIAH MD HOQUE HARIS.
Ημ/νια: 14/01/2021 14:58:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖΝΑΩ6Μ-Ε71
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΟΣΟΥ 10.267,20€ ΣΤΟΝ Κ.Α. 6643.001 Φ.15/Δ85 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 024624/31-01-
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΟΣΟΥ 10.267,20€ ΣΤΟΝ Κ.Α. 6643.001 Φ.15/Δ85 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 024624/31-01-2020 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.
Ημ/νια: 14/01/2021 14:57:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΖΒΩ6Μ-9ΧΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
Ημ/νια: 14/01/2021 14:56:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Τ8ΤΩ6Μ-ΑΗ1
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.