ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Α’ Κοιμητήριο. Ο Δήμος Αθηναίων γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι έχει αναρτήσει πίνακα με οικογενειακούς τάφους προς παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογε
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Α’ Κοιμητήριο. Ο Δήμος Αθηναίων γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι έχει αναρτήσει πίνακα με οικογενειακούς τάφους προς παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Α΄ Κοιμητήριο με τους παρακάτω όρους: Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων, μπορούν να κατατεθούν στη Γραμματεία του Α΄ Κοιμητηρίου, στη διεύθυνση Τριβωνιανού 29, 2ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την Παρασκευή 19.01.2018. Η κατακύρωση της παραχώρησης θα γίνει ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λιοσίων 22) 4ος όροφος, στη συνεδρίαση της 24.01.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.
Ημ/νια: 13/12/2017 17:29:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν39Ω6Μ-Ψ97
Κατηγορίες: Διαύγεια
Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών διακήρυξης και Τεχνικών Προδιαγραφών καθώς και ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της ανοικτής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οι
Θέμα: Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών διακήρυξης και Τεχνικών Προδιαγραφών καθώς και ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της ανοικτής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞΥΠΠ)”, για χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ και έως 31.12.2018, συνολικού προϋπολογισμού 197.730,30€, συμπ/νου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης 30% επί του αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Ημ/νια: 13/12/2017 15:17:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣ4ΖΩ6Μ-5Ω3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για α) την τροποποίηση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 400/2017 και β) τη διαγραφή μισθωμάτων διότι βεβαιώθηκαν μισθώματα που δεν οφείλονταν σε βάρος του κ. ΗΛΙΑ ΜΗΤΣΗ μισθωτή του με αριθμό 193 περιπτέρου, επί της οδού Αθηνάς 21
Θέμα: Έγκριση για α) την τροποποίηση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 400/2017 και β) τη διαγραφή μισθωμάτων διότι βεβαιώθηκαν μισθώματα που δεν οφείλονταν σε βάρος του κ. ΗΛΙΑ ΜΗΤΣΗ μισθωτή του με αριθμό 193 περιπτέρου, επί της οδού Αθηνάς 21
Ημ/νια: 13/12/2017 15:04:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣ67Ω6Μ-0ΙΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μερική ανατροπή της με αριθ.Π00862 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Θέμα: Μερική ανατροπή της με αριθ.Π00862 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 13/12/2017 15:00:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥ2ΡΩ6Μ-ΣΤ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για Α. τον ορισμό μελών και των αναπληρωτών τους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων», Β. την Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και Γ. τον ορισμό θητείας των μελών
Θέμα: Έγκριση για Α. τον ορισμό μελών και των αναπληρωτών τους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων», Β. την Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και Γ. τον ορισμό θητείας των μελών
Ημ/νια: 13/12/2017 14:53:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω4ΠΟΩ6Μ-25Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για Α. τον ορισμό μελών και των αναπληρωτών τους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων», Β. την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και Γ. τον ορισμό θητείας των μελών
Θέμα: Έγκριση για Α. τον ορισμό μελών και των αναπληρωτών τους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων», Β. την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και Γ. τον ορισμό θητείας των μελών
Ημ/νια: 13/12/2017 14:50:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΖΕΩ6Μ-2ΔΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Λήψη Απόφασης για τη διατήρηση δύο (2) και την κατάργηση τριών (3), εκ των πέντε (5) συνολικά, νέων κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στα όρια της 6ης Δημοτικής Κοινότητας.
Θέμα: Λήψη Απόφασης για τη διατήρηση δύο (2) και την κατάργηση τριών (3), εκ των πέντε (5) συνολικά, νέων κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στα όρια της 6ης Δημοτικής Κοινότητας.
Ημ/νια: 13/12/2017 14:09:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΗ6Ω6Μ-Η9Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Α.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Α.
Ημ/νια: 13/12/2017 14:05:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΣΓΩ6Μ-ΦΤ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Α.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Α.
Ημ/νια: 13/12/2017 14:03:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜ1ΙΩ6Μ-ΕΟΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Α.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Α.
Ημ/νια: 13/12/2017 14:01:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΑΠ5Ω6Μ-ΑΛΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Αποδοχή δωρεάς κουπονιών από την εταιρεία ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των δικαιούχων του “Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας” του Δήμου Αθηναίων, εκτιμώμενης αξίας κατά προσέγγιση στο ποσό των 5.000,00€».
Θέμα: «Αποδοχή δωρεάς κουπονιών από την εταιρεία ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των δικαιούχων του “Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας” του Δήμου Αθηναίων, εκτιμώμενης αξίας κατά προσέγγιση στο ποσό των 5.000,00€».
Ημ/νια: 12/12/2017 17:42:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΗΦ6Ω6Μ-ΔΗ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση: α) της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ σχετικά με την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Α’ Κοιμητήριο και β) ορισμού ημέρας και ώρας για τη διεξαγωγή κλήρωσης των εν λόγω οικογενειακών τάφων ενώ
Θέμα: «Έγκριση: α) της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ σχετικά με την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Α’ Κοιμητήριο και β) ορισμού ημέρας και ώρας για τη διεξαγωγή κλήρωσης των εν λόγω οικογενειακών τάφων ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής».
Ημ/νια: 12/12/2017 16:43:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΙ5Ω6Μ-ΜΞΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση α) μερικής ανατροπής ποσού 14.500,00€ από τη με αριθμό Π00771/223129/02.08.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) δέσμευσης ποσού 14.500,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση της εργασίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ”.
Θέμα: Έγκριση α) μερικής ανατροπής ποσού 14.500,00€ από τη με αριθμό Π00771/223129/02.08.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) δέσμευσης ποσού 14.500,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση της εργασίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ”.
Ημ/νια: 12/12/2017 15:26:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΨΧΩ6Μ-ΘΞΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Αποδοχή δωρεάς φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού από τους “Γιατρούς Χωρίς Σύνορα” στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τον προσαρτώμενο πίνακα».
Θέμα: «Αποδοχή δωρεάς φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού από τους “Γιατρούς Χωρίς Σύνορα” στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τον προσαρτώμενο πίνακα».
Ημ/νια: 12/12/2017 15:06:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΥΥΩ6Μ-ΔΞ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση α) μερικής ανατροπής ποσού 74.500,00€ από τη με αριθμό Π00483/133827/11.05.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) δέσμευσης ποσού 74.500,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση της εργασίας “ΕΠΑΝΑΧΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΡΟΤΟΜΩΝ”.
Θέμα: Έγκριση α) μερικής ανατροπής ποσού 74.500,00€ από τη με αριθμό Π00483/133827/11.05.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) δέσμευσης ποσού 74.500,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση της εργασίας “ΕΠΑΝΑΧΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΡΟΤΟΜΩΝ”.
Ημ/νια: 12/12/2017 15:06:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚ57Ω6Μ-ΩΘΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 900.000,00€ για δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 900.000,00€ για δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων.
Ημ/νια: 12/12/2017 14:52:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78Δ6Ω6Μ-ΜΙ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 582.635,04€ για την ρύθμιση θεμάτων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς την εταιρεία ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 582.635,04€ για την ρύθμιση θεμάτων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς την εταιρεία ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
Ημ/νια: 12/12/2017 14:45:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΖ6Ω6Μ-ΛΣΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
Θέμα: ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
Ημ/νια: 12/12/2017 14:40:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΒΠΩ6Μ-0ΓΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ για “Προμήθειες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων”.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ για “Προμήθειες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων”.
Ημ/νια: 12/12/2017 14:38:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν6ΧΩ6Μ-Ι47
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 183,81€ για την καταβολή τόκων ληξιπρόθεσμων οφειλών τιμολογίων – λογαριασμών στην εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ, η οποία είναι η προμηθεύτρια εταιρεία φυσικού αερίου κίνησης απορρι
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 183,81€ για την καταβολή τόκων ληξιπρόθεσμων οφειλών τιμολογίων – λογαριασμών στην εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ, η οποία είναι η προμηθεύτρια εταιρεία φυσικού αερίου κίνησης απορριμματοφόρων.
Ημ/νια: 12/12/2017 14:30:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 73ΑΠΩ6Μ-ΣΜΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.