ΑΔΕΙΑ Κ.Υ.Ε.
Θέμα: ΑΔΕΙΑ Κ.Υ.Ε.
Ημ/νια: 25/04/2017 15:26:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 69ΘΖΩ6Μ-ΣΡΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ Κ.Υ.Ε.
Θέμα: ΑΔΕΙΑ Κ.Υ.Ε.
Ημ/νια: 25/04/2017 15:26:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 69ΘΖΩ6Μ-ΣΡΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Κ.Υ.Ε.ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΑΜΑΡΕΩΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 19.
Θέμα: 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Κ.Υ.Ε.ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΑΜΑΡΕΩΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 19.
Ημ/νια: 25/04/2017 15:12:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν5ΑΩ6Μ-4ΦΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Κ.Υ.Ε.ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΑΜΑΡΕΩΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 19.
Θέμα: 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Κ.Υ.Ε.ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΑΜΑΡΕΩΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 19.
Ημ/νια: 25/04/2017 15:12:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Ν5ΑΩ6Μ-4ΦΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.210,00€ για καταβολή αποζημίωσης στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ, σύμφωνα με τη με αριθμό Α5161/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.210,00€ για καταβολή αποζημίωσης στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ, σύμφωνα με τη με αριθμό Α5161/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ημ/νια: 25/04/2017 15:11:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2Ν8Ω6Μ-Ρ8Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.210,00€ για καταβολή αποζημίωσης στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ, σύμφωνα με τη με αριθμό Α5161/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.210,00€ για καταβολή αποζημίωσης στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ, σύμφωνα με τη με αριθμό Α5161/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ημ/νια: 25/04/2017 15:11:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2Ν8Ω6Μ-Ρ8Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
α) Ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας των έργων με τίτλο ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΑ 85/2015” και “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2015”, λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαι
Θέμα: α) Ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας των έργων με τίτλο ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΑ 85/2015” και “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2015”, λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου διενέργειας των διαγωνισμών με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016) και β) ανατροπή των σχετικών χρηματικών δεσμεύσεων έτους 2017, που προβλέπονται στις με αριθμό 1158/2016 και 1159/2016 πράξεις Ο.Ε..
Ημ/νια: 25/04/2017 15:09:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΛΧΔΩ6Μ-ΡΙ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
α) Ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας των έργων με τίτλο ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΑ 85/2015” και “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2015”, λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαι
Θέμα: α) Ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας των έργων με τίτλο ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΑ 85/2015” και “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2015”, λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου διενέργειας των διαγωνισμών με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016) και β) ανατροπή των σχετικών χρηματικών δεσμεύσεων έτους 2017, που προβλέπονται στις με αριθμό 1158/2016 και 1159/2016 πράξεις Ο.Ε..
Ημ/νια: 25/04/2017 15:09:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΛΧΔΩ6Μ-ΡΙ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δέσμευσης ποσών: α) 365.773,34€ για το έτος 2018 και β) 365.974,84€ για το έτος 2019, για την προμήθεια οικοδομικών υλικών με διεθνή διαγωνισμό προϋπολογισμού 731.748,18€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας, Αποχέτε
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης ποσών: α) 365.773,34€ για το έτος 2018 και β) 365.974,84€ για το έτος 2019, για την προμήθεια οικοδομικών υλικών με διεθνή διαγωνισμό προϋπολογισμού 731.748,18€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων για τα έτη 2018-2019.
Ημ/νια: 25/04/2017 15:07:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΡ0Ω6Μ-Η2Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση δέσμευσης ποσών: α) 365.773,34€ για το έτος 2018 και β) 365.974,84€ για το έτος 2019, για την προμήθεια οικοδομικών υλικών με διεθνή διαγωνισμό προϋπολογισμού 731.748,18€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας, Αποχέτε
Θέμα: Έγκριση δέσμευσης ποσών: α) 365.773,34€ για το έτος 2018 και β) 365.974,84€ για το έτος 2019, για την προμήθεια οικοδομικών υλικών με διεθνή διαγωνισμό προϋπολογισμού 731.748,18€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων για τα έτη 2018-2019.
Ημ/νια: 25/04/2017 15:07:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΡ0Ω6Μ-Η2Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Κ.Υ.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΟΛΑΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 30
Θέμα: 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Κ.Υ.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΟΛΑΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 30
Ημ/νια: 25/04/2017 15:07:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΖΘΩ6Μ-036
Κατηγορίες: Διαύγεια
7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Κ.Υ.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΟΛΑΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 30
Θέμα: 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Κ.Υ.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΟΛΑΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 30
Ημ/νια: 25/04/2017 15:07:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΖΘΩ6Μ-036
Κατηγορίες: Διαύγεια
α) Ανάκληση δέσμευσης ποσού 110.000,00€ για το έτος 2017, από το συνολικό των 250.000,00€, που έχει δεσμευθεί με τη με Α.Π. 376236/2016 Απόφαση Δημάρχου, β) i) επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ και ii) έγκριση δαπάνης και διάθεση πί
Θέμα: α) Ανάκληση δέσμευσης ποσού 110.000,00€ για το έτος 2017, από το συνολικό των 250.000,00€, που έχει δεσμευθεί με τη με Α.Π. 376236/2016 Απόφαση Δημάρχου, β) i) επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ και ii) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 135.000,00€, γ) ανάκληση της δέσμευσης ποσού 395.000,00 € για το έτος 2018 που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 607/25.5.2016 Πράξη της Ο.Ε και δ) i) δέσμευση ποσού 160.000,00€ για το έτος 2018 και ποσού 71.902,24€ για το έτος 2019, για την εκτέλεση του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η ΚΑΙ 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016”.
Ημ/νια: 25/04/2017 15:05:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΠΣΩ6Μ-ΕΟΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
α) Ανάκληση δέσμευσης ποσού 110.000,00€ για το έτος 2017, από το συνολικό των 250.000,00€, που έχει δεσμευθεί με τη με Α.Π. 376236/2016 Απόφαση Δημάρχου, β) i) επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ και ii) έγκριση δαπάνης και διάθεση πί
Θέμα: α) Ανάκληση δέσμευσης ποσού 110.000,00€ για το έτος 2017, από το συνολικό των 250.000,00€, που έχει δεσμευθεί με τη με Α.Π. 376236/2016 Απόφαση Δημάρχου, β) i) επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ και ii) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 135.000,00€, γ) ανάκληση της δέσμευσης ποσού 395.000,00 € για το έτος 2018 που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 607/25.5.2016 Πράξη της Ο.Ε και δ) i) δέσμευση ποσού 160.000,00€ για το έτος 2018 και ποσού 71.902,24€ για το έτος 2019, για την εκτέλεση του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η ΚΑΙ 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016”.
Ημ/νια: 25/04/2017 15:05:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΠΣΩ6Μ-ΕΟΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
α) Ανάκληση δέσμευσης ποσού 110.000,00€ για το έτος 2017, από το συνολικό ποσό των 250.000,00€, που έχει δεσμευθεί με τη με Α.Π. 376239/2016 Απόφαση Δημάρχου, β) i) επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ και ii) έγκριση δαπάνης και διάθε
Θέμα: α) Ανάκληση δέσμευσης ποσού 110.000,00€ για το έτος 2017, από το συνολικό ποσό των 250.000,00€, που έχει δεσμευθεί με τη με Α.Π. 376239/2016 Απόφαση Δημάρχου, β) i) επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ και ii) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 135.000,00€, γ) ανάκληση δέσμευσης ποσού 395.000,00€ για το έτος 2018 που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 606/25.5.2016 Πράξη της Ο.Ε. και δ) δέσμευση i) ποσού 220.000,00€ για το έτος 2018 και ii) ποσού 53.766,78€ για το έτος 2019, για την εκτέλεση του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΚΑΙ 5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016”.
Ημ/νια: 25/04/2017 15:02:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗ1ΧΩ6Μ-ΔΕΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
α) Ανάκληση δέσμευσης ποσού 110.000,00€ για το έτος 2017, από το συνολικό ποσό των 250.000,00€, που έχει δεσμευθεί με τη με Α.Π. 376239/2016 Απόφαση Δημάρχου, β) i) επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ και ii) έγκριση δαπάνης και διάθε
Θέμα: α) Ανάκληση δέσμευσης ποσού 110.000,00€ για το έτος 2017, από το συνολικό ποσό των 250.000,00€, που έχει δεσμευθεί με τη με Α.Π. 376239/2016 Απόφαση Δημάρχου, β) i) επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ και ii) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 135.000,00€, γ) ανάκληση δέσμευσης ποσού 395.000,00€ για το έτος 2018 που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 606/25.5.2016 Πράξη της Ο.Ε. και δ) δέσμευση i) ποσού 220.000,00€ για το έτος 2018 και ii) ποσού 53.766,78€ για το έτος 2019, για την εκτέλεση του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΚΑΙ 5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016”.
Ημ/νια: 25/04/2017 15:02:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗ1ΧΩ6Μ-ΔΕΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 39 ΚΑΙ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 31 , ΤΟΥ <<ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΔΕΣΗ>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 39 ΚΑΙ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 31 , ΤΟΥ <<ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΔΕΣΗ>>
Ημ/νια: 25/04/2017 15:01:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΥ3Ω6Μ-ΞΙΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 39 ΚΑΙ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 31 , ΤΟΥ <<ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΔΕΣΗ>>
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ <<ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)>> , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 39 ΚΑΙ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 31 , ΤΟΥ <<ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΔΕΣΗ>>
Ημ/νια: 25/04/2017 15:01:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΥ3Ω6Μ-ΞΙΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ Κ.Υ.Ε ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΟΛΑΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 206
Θέμα: 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ Κ.Υ.Ε ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΟΛΑΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 206
Ημ/νια: 25/04/2017 15:00:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66Φ4Ω6Μ-ΓΙΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ Κ.Υ.Ε ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΟΛΑΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 206
Θέμα: 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ Κ.Υ.Ε ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΟΛΑΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 206
Ημ/νια: 25/04/2017 15:00:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 66Φ4Ω6Μ-ΓΙΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.